BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuberska Dominika (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Grzybowska-Brzezińska Mariola (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
A Retrospective Approach on Cluster Development in the Context of Marketing Chain in the Organic Food Market in Poland
Rozwój klastrów w kontekście funkcjonowania łańcucha marketingowego na rynku żywności ekologicznej w Polsce - ujęcie retrospektywne
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2017, z. 3 (45), s. 591-599, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Rynek żywności, Żywność ekologiczna, Klastry
Food market, Organic food, Business cluster
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rynek żywności ekologicznej w Polsce podlega ciągłym przekształceniom. Akcesja do Unii Europejskiej była istotnym akceleratorem jego rozwoju, który może być oceniany w kontek-ście wykształcania się koncentracji działalności związanej z produkcją i przetwórstwem ekolo-gicznym w ujęciu regionalnym. Celem artykułu jest ocena stopnia rozwoju klastrów na rynku żywności ekologicznej w Polsce w kontekście funkcjonującego w jego ramach łańcucha marketingowego. Realizacja tak sformułowanego celu odbyła się przy wykorzystaniu wskaźnika lokalizacji, na podstawie którego wyodrębniono regiony o najwyższym potencjale z punktu widzenia teorii klastrów. W toku przeprowadzonych analiz wykazano, że zarówno na poziomie produkcji rolnej, jak i przetwórstwa istnieją przesłanki do zidentyfikowania wiodących regionów, w granicach których zachodzą bardziej intensywne procesy koncentracji, a więc ma miejsce wykształcanie się struktur klastrowych. (abstrakt oryginalny)

The organic food market in Poland is undergoing constant transformation. Accession to the European Union was an important accelerator of its development. It can be analyzed and evaluated by looking at the development of concentration of organic production and processing activities in the regional context. The aim of the article is to assess the degree of cluster development in the organic food market in Poland in the context of its marketing chain. It was achieved by using the location quotient through which regions with the highest potential from the point of view of cluster theory were identified. Based on the conducted analysis, it was established that at the level of both organic agricultural production and organic food processing, one can identify the leading regions with high concentration and proof of the formation of cluster structures. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. BDL (n.d.). Retrieved Feb 20th 2017 from: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start
 2. Carlton, D. W., Perloff, J. M. (2005). Modern Industrial Organization. Boston: Pearson Addison Wesley.
 3. Chechelski, P. (2015). Ewolucja łańcucha żywnościowego. In: I. Szczepaniak, K. Firlej (Eds.). Przemysł spożywczy - makrootoczenie, inwestycje, ekspansja zagraniczna. Kraków-Warszawa: UE w Krakowie, IERiGŻ - PIB.
 4. Czyżewski, A. (2001). Współczesne problemy agrobiznesu w Polsce. Poznań: Wyd. AE w Poznaniu.
 5. Czyżewski, A., Poczta, A., Wawrzyniak, Ł. (2006). Interesy europejskiego rolnictwa w świetle globalnych uwarunkowań polityki gospodarczej. Ekonomista, 3, 349-367.
 6. Domańska, K., Komor, A., Krukowski, A., Nowak, A. (2015). Funkcjonowanie wybranych ogniw łańcucha żywnościowego w Polsce w kontekście rozwoju biogospodarki. Lublin: UP w Lublinie.
 7. Figiel, S., Kuberska, D., Kufel, J. (2013). Rola klastrów w konkurencyjnym rozwoju sektora rolno-żywnościowego w Polsce. Warszawa: IERiGŻ - PIB.
 8. Gołębiewski, J. (2010). Efektywność systemów marketingowych w gospodarce żywnościowej. Warszawa: Wyd. SGGW.
 9. Grzybowska-Brzezińska, M. (2008). Kanały dystrybucji ekologicznej produkcji rolniczej. Rocz. Nauk. SERiA, X, 4, 112-116.
 10. Hamulczuk, M. (Ed.). (2015). Struktury rynku i kierunki ich zmian w łańcuchu marketingowym żywności w Polsce i na świecie. Warszawa: IERiGŻ - PIB.
 11. IJHARS (n.d.). Retrieved Feb 20th 2017 from: http://www.ijhar-s.gov.pl/index.php/raporty-i-analizy.html
 12. Karasiewicz, G. (2001). Systemy dystrybucji artykułów rolno-spożywczych na rynku polskim. Diagnoza i koncepcja zmian. Warszawa: Wyd. Nauk. Wydz. Zarz. UW.
 13. KE (n.d.). Retrieved Feb 27th 2017 from: http://ec.europa.eu/eurostat/web/agriculture/data/database
 14. Komorowska, D. (2009). Rozwój produkcji i rynku żywności ekologicznej. Rocz. Nauk. SERiA, XI, 3, 183-187.
 15. Kos, C., Szwacka-Salmonowicz, J. (1997). Marketing produktów żywnościowych. Warszawa: PWRiL.
 16. Krugman, P. R. (1991). Geography and Trade. Boston: MIT Press.
 17. Lambert, D. M., Cooper, M. C. (2000). Issues in Supply Chain Management. Indust. Market. Man., 29, 1, 65-83.
 18. Lazzarini, S., Chaddad, F., Cook, M. (2001). Integrating Supply Chain and Network Analyses: The Study of Netchains. J. Chain Net. Sci, 1.
 19. Moineddin, R., Beyene, J., Boyle, E. (2003). On the Location Quotient Confidence Interval. Geogr. Anal., 35, 3.
 20. Porter, M. E. (1998). Clusters and the New Economics of Competition. Harv. Bus. Rev., 76, 6.
 21. Rembisz, W. (2007). Mikroekonomiczne podstawy wzrostu dochodów producentów rolnych. Warszawa: Vizja Press & IT.
 22. Szymona, J. (2005). Problemy rynku i marketingu produktów ekologicznych w Polsce. Now. Warzyw., 41, 65-77.
 23. Thrall, G., Fandrich, J., Elshaw-Thrall, S. (1995). Location Quotient: Descriptive Geography for the Community Reinvestment Act. Geo Info Syst., 5, 6, 18-22.
 24. Willer, H., Lernoud, J. (Eds.). (2017). The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2017. Frick and Bonn: FiBL & IFOAM Organics International.
 25. Witkowski, J. (2010). Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje - procedury - doświadczenia. Warszawa: PWE.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17306/J.JARD.2017.00371
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu