BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jakubowska Dominika (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Wierzejski Tomasz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Aspects of the Innovative Activity of Traditional Food Manufacturers as Illustrated by the Example of the Warmińsko-Mazurskie Voivodeship
Wybrane aspekty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw wytwarzających żywność tradycyjną na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2017, z. 3 (45), s. 563-571, tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Innowacyjność przedsiębiorstw, Produkcja żywności, Żywność, Produkty regionalne
Enterprise innovation, Food production, Food, Regional product
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo warmińsko-mazurskie
Warmian-Masurian Voivodeship
Abstrakt
Badania nad działalnością innowacyjną przedsiębiorstw w Polsce prowadzone są wielokierunkowo, jednakże brakuje analiz dotyczących sektora żywności tradycyjnej. Biorąc pod uwagę rosnące zainteresowanie konsumentów żywnością tradycyjną oraz znaczenie innowacji w uzyskaniu przewagi konkurencyjnej na rynku ważnym jest poznanie uwarunkowań tej sytuacji. W związku z powyższym w 2016 roku rozpoczęto realizację badań z wykorzystaniem metody badań jakościowych - indywidualny wywiad pogłębiony. Celem badania było określenie stanu innowacyjności oraz uwarunkowań aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw z Warmii i Mazur wytwarzających produkty tradycyjne wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych. Analizie poddano skalę działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, jej bariery i stymulatory oraz potrzeby i oczekiwania przedsiębiorców w zakresie wspierania działań innowacyjnych. (abstrakt oryginalny)

Research on the innovation activities of enterprises in Poland are carried out in different directions, but there is little information from the traditional food sector. Given the growing consumer interest in traditional food and the importance of innovation to gain a competitive edge in the market it is important to know the circumstances of the situation. Consequently, in 2016 the research was conducted using qualitative research methods - Individual Depth Interview. The aim of the study was to determine the level of innovation and the innovative activity of companies from the Warmia and Mazury province producing traditional products entered in the List of Traditional Products. The scale of innovation activities of enterprises, its barriers and stimulants and the needs and expectations of entrepreneurs in supporting innovative activities were analyzed. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Banterle, A., Cavaliere, A., Stranieri, S., Carraresi, L. (2009). European traditional food producers and marketing capabilities: An application of marketing management process. Appl. Stud. Agribus. Comm., 3(5), 41-46.
 2. Cayot, N. (2007). Sensory quality of traditional foods. Food Chem., 101(1), 154-162.
 3. De Jong, J. P. J., Marsili, O. (2006). The fruit flies of innovations: a taxonomy of innovative small firms. Res. Policy, 35, 213-229.
 4. Gellynck, X., Kühne, B., Robert, D. (2011). Weaver Relationship Quality and Innovation Capacity of Chains: The Case of the Traditional Food Sector in the EU. Int. J. Food System Dyn., 2(1), 1-22.
 5. Gellynck, X., Kühne, B. (2008). Innovation and collaboration in traditional food chain networks. J. Chain Net. Sci., 8(2), 121-129.
 6. Guerrero, L., Guardia, M. D., Xicola, J., Verbeke, W., Vanhonacker, F., Żakowska-Biemans, S. (2009). Consumerdriven definition of traditional food products and innovation in traditional foods. A qualitative cross-cultural study. Appetite, 52(2), 345-354.
 7. Juchniewicz, M., Grzybowska, B. (2010). Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce. Warszawa: PARP.
 8. Kühne, B., Vanhonacker, F., Gellynck, X., Verbeke, W. (2010). Innovation in traditional food products in Europe: Do sector innovation activities match consumers'acceptance? Food Qual. Prefer., 21, 629-638.
 9. Laforet, S., Tann, J. (2006). Innovative characteristics of small manufacturing firms. J. Small Bus. Ent. Dev., 13(3), 363-380.
 10. Linnemann, A. R., Benner, M., Verkerk, R., van Boekel, M. A. J. S. (2006). Consumer driven food product development. Trends Food Sci. Tech., 17(4), 184-190.
 11. Oslo Manual (2008). Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Warszawa: OECD.
 12. Rozporządzenie Rady (WE) nr 509/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami (2006).
 13. Steinerowska-Streb, I. (2014). Innowacje w polskich mikroprzedsiębiorstwach. Stud. Ekon., 183, 256-266.
 14. Trichopoulou, A., Vasilopoulou, E., Georga, K., Soukara, S., Dilis, V. (2006). Traditional foods: Why and how to sustain them. Trends Food Sci. Tech., 17, 498-504.
 15. Verbeke, W., Frewer, L. J., Scholderer, J., De Brabander, H. F. (2007). Why consumers behave as they do with respect to food safety and risk information. Anal. Chim. Acta, 586(1-2), 2-7.
 16. Żywność wysokiej jakości - raport końcowy (2015). In: W. Dziemianowicz, K. Peszat, J. Charkiewicz (Eds.), Badanie potencjału innowacyjnego i rozwojowego przedsiębiorstw funkcjonujących w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego. Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17306/J.JARD.2017.00342
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu