BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dzieciuchowicz Jerzy (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Wpływ bezrobocia na wewnętrzne migracje stałe w Polsce w okresie transformacji społeczno-ekonomicznej
Impact of Unemployment of Internal Permanent Migrations in Poland During the Period of Socio-economic Transformation
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 2004, nr 5, s. 17-45, bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Bezrobocie, Migracja ludności, Migracja zarobkowa, Rynek pracy, Zróżnicowanie regionalne
Unemployment, Population migration, Economic migration, Labour market, Regional diversity
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule został przedstawiony wpływ bezrobocia na wewnętrzne migracje stałe w Polsce w okresie 1990-1995. Po ustaleniu ogólnych właściwości i tendencji zmian rozkładów przestrzennych wielkości i natężenia bezrobocia i migracji definitywnych, określono siłę i kierunek oddziaływania stopy bezrobocia na natężenie napływu i odpływu oraz obrotu i przyrostu migracyjnego, a także na efektywność migracji i ich domknięcie regionalne. (abstrakt oryginalny)

This paper examines impact of unemployment on internal permanent migrations in Poland in 1990-1995. Analysis of general characteristic and tendencies in spatial distribution of unemployment and definitive migrations is followed by determining deree of relationship between the unemployment rate and volume of in- and out-migration, migratory inflow and outflow, net migration balance, effectiveness of migration and its regional closing. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cordey-Hayes M., 1975, Migration and the dynamic of multiregional systems, "Environment and Planning", A 7 (tłum. PZLG, 1990, 2).
 2. Czyż T., 1992, Struktura regionalna bezrobocia w Polsce, "Czasopismo Geograficzne" 43, 1.
 3. Dach Z., 1993, Bezrobocie w okresie przemian systemowych gospodarki polskiej, Wyd. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 4. Domański R., 1990, Zarys geografii społeczno-ekonomicznej, PWN, Warszawa-Poznań.
 5. Dzieciuchowicz J., 1995, Determinanty demograficzne i społeczno-ekonomiczne redystrybucji przestrzennej ludności aglomeracji miejskich (przykład aglomeracji łódzkiej), Wyd. UŁ, Łódź.
 6. Gawryszewski A., 1989, Przestrzenna ruchliwość ludności Polski 1952-1985, Prace habilitacyjne IGiPZ PAN.
 7. Gawryszewski A., 1993, Struktura przestrzenna zatrudnienia i bezrobocia w Polsce, 1990-1992, "Zeszyty IGiPZ PAN".
 8. Grzeszczyk T., 1990, Przestrzenna struktura bezrobocia tv Polsce, "Gospodarka Narodowa", 9.
 9. Кabaj М., 1990, Aktywna polityka zatrudnienia i środki walki z bezrobociem (wybrane problemy), "Studia i Materiały IPiSS", 11.
 10. Кabaj М., 1992, Elementy programu przeciwdziałania bezrobociu, "Polityka Społeczna", 1.
 11. Kabaj М., 1997, Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu. Studium porównawcze, WN Scholar, Warszawa.
 12. Kwiatkowski E., 1995a, Bezrobocie i zatrudnienie, [w:] Elementarne pojęcia ekonomii, red. R. Milewski, PWN, Warszawa.
 13. Kwiatkowski E., 1995b, Zróżnicowanie bezrobocia regionalnego a regionalna struktura zatrudnienia w Polsce, [w:] Bezrobocie regionalne w Polsce w okresie transformacji, red. E. Kwiatkowski, OP, Łódź.
 14. Kwiatkowski E., Lehmann H., Schaffer M. E., 1992, Bezrobocie i wolne miejsca pracy a struktura zatrudnienia w Polsce. Analiza regionalna, "Ekonomista", 2.
 15. Lansing J. B., Mueller E., 1967, The geographical mobility of labour, Survey Research Center, Institut for Social Research, Ann Arbor, Michigan.
 16. LowryI. S., 1966, Migration and metropolitan growth: two analytical models, Chandler, San Francisco.
 17. Mlonek K., 1994, Bezrobocie - pojęcia podstawowe, "Rynek Pracy", 11/12.
 18. Mortimer-Szymczak H., 1992, Przestrzenne zróżnicowanie rynku pracy i bezrobocia, [w:] Rynek pracy w trakcie transformacji systemowej w Polsce, red. U. Sztanderska, Warszawa.
 19. Nowakowska B., 1993, Terytorialne zróżnicowanie bezrobocia w Polsce, Wyd. UŁ, Łódź.
 20. Parysek J. J., 1993, Regionalne zróżnicowanie rynków pracy w Polsce na początku lat dziewięćdziesiątych, "Biuletyn KPZK PAN", 161.
 21. Porter R., 1956, Approach lo migration through its mechanism, "Geografiska Annaler", В 38, 4 (tłum. PZLG, 1972, 3/4).
 22. Sikorska A., 1993, Niektóre problemy rynku pracy na wsi, "Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy IERiGŻ" 332.
 23. Stasiak J., 1995, Zróżnicowanie regionalne bezrobocia w Polsce. Analiza strumieniowa w latach 1992-1994, [w:] Bezrobocie regionalne w Polsce w okresie transformacji, red. E. Kwiatkowski, OP, Łódź.
 24. Zarzycka H., 1995, Regionalne zróżnicowanie rynku pracy w Polsce w latach 1989-1993, GUS.
 25. Zarychta H., 1994, Skutki i koszty bezrobocia na lokalnym rynku pracy, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", 6.
 26. Zioło Z., 1993, Przemiany krajowych i regionalnych struktur bezrobocia w Polsce, "Biuletyn KPZK PAN", 161.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-1117
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/12794
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu