BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cudziło Marta (Institute of Logistics and Warehousing, Poznan, Poland), Voronina Roksolana (Lviv Politechnic National University, Ukraine), Dujak Davor (Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Croatia), Koliński Adam (Poznan School of Logistics)
Tytuł
Analysing the Efficiency of Logistic Actions in Complex Supply Chains - Conceptual and Methodological Assumptions of Research
Analiza efektywności działań logistycznych rozproszonych łańcuchach dostaw - założenie koncepcyjne i metodologiczne badań
Die Analyse der Effizienz von Logistischen, in Lieferketten Verstreuten Aktivitäten - Eine Konzeptuelle und Methodologische Annahme für die Forschungen
Źródło
LogForum, 2018, vol. 14, nr 2, s. 171-184, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Łańcuch dostaw, Efektywność, Proces podejmowania decyzji
Supply chain, Effectiveness, Decision making process
Uwagi
summ., streszcz., zfsg., The analysis of the influence of operational activities on the efficiency of distribution processes. Research project relized and supported by the Poznan School of Logistics, 2017-2019 under Grant No KCiSI 1/17, 2017-2019.
Abstrakt
Wstęp: Zarządzanie rozproszoną i zróżnicowaną strukturą łańcuchów dostaw w sposób efektywny jest procesem skomplikowanym zarówno organizacyjnie, jak również w ujęciu podejmowania decyzji. Połączone firmy, współtworzące zintegrowane kapitałowo grupy, podejmują działania konsolidacyjne w celu uzyskania wewnętrznej spójności między innymi w obszarze logistyki. Pokonanie różnic związanych ze stosowaniem przez poszczególne podmioty różnych zasad działania w realizacji procesów logistycznych oraz ich integracja w jeden wydajny system stanowi wyzwanie dla firm. Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji analizy efektywności działań logistycznych w rozbudowanych łańcuchach dostaw.
Metody: Wyniki badań praktyki gospodarczej w latach 2016-2017 oraz badań literaturowych realizowanych w ramach projektów badawczych i optymalizacyjnych, świadczą o niezadowalającym stopniu wykorzystania analiz efektywności działań logistycznych w rozbudowanych łańcuchach dostaw. Na podstawie prowadzonych eksploracji dokonano opracowania metodyki badań nad analizą efektywności działań logistycznych z uwzględnieniem specyfiki rozbudowanych łańcuchów dostaw, która stanowi podstawę koncepcyjną do prowadzenia analiz efektywności w przedsiębiorstwach.
Wyniki: Wynikiem prowadzonych badań jest koncepcja prowadzenia analiz efektywności działań logistycznych, której poszczególne elementy zostały zweryfikowane pod kątem przydatności w praktyce gospodarczej.
Wnioski: Analiza efektywności działań logistycznych pomimo licznych odniesień literaturowych, wciąż jest niejednoznacznie zdefiniowana. Utrudnia to jej wykorzystanie w praktyce gospodarczej przedsiębiorstw. W niniejszym artykule skoncentrowano się na prezentacji koncepcji zastosowania analizy efektywności działań logistycznych uwzględniających specyfikę rozproszonych łańcuchów dostaw. (abstrakt oryginalny)

Background: Efficient management of dispersed and varied structure of supply chains is a complicated process both in terms of organisation and decision making. Merged companies forming groups with integrated capital consolidate to achieve internal coherence, also in the area of logistics. Overcoming differences resulting related to the fact that individual entities employ different rules of operation in carrying out logistic processes and their integration into one efficient system are the most challenging tasks the companies have to face. The purpose of the article is to present a concept of analysis of logistic actions efficiency in complex supply chains.
Material and methods: The results of studies of economic practice in 2016-2017 and literature studies carried out as part of research and optimisation projects prove the insufficient degree of employing the analysis of efficiency of logistic actions in complex supply chains. On the basis of explorations performed, the methodology of studies focused on the analysis of logistic actions' efficiency was developed. The methodology is now the conceptual basis for analyzing efficiency in enterprises.
Results: The study resulted in the development of the concept concerning the performance of efficiency analyses focused on logistic actions, the particular elements of which have been verified in terms of their usefulness in economic practice.
Conclusions: Despite numerous references in literature, analysis of logistic actions' efficiency remains insufficiently defined. It makes it difficult to apply it in the economic practice of companies. The present article focuses on describing the concept of applying analysis of efficiency of logistic actions providing for the specific nature of dispersed supply chains. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Beamon B.M., 1999. Measuring supply chain performance. International journal of operations & production management, 19 (3), 275-292, http://dx.doi.org/10.1108/01443579910249714
 2. Brandenburg M., 2016. Supply chain efficiency, value creation and the economic crisis - An empirical assessment of the European automotive industry 2002-2010. International Journal of Production Economics, 171 (3), 321-335, http://dx.doi.org/10.1016/j.ijpe.2015.07.039
 3. Cudzilo M., & Kolinska, K. (2011). Global influence of multi-area integration of logistic processes. In Information Technologies in Environmental Engineering, 515-523. Springer, Berlin, Heidelberg.
 4. Daskin M.S., Coullard C.R., Shen Z.J.M., 2002. An inventory-location model: Formulation, solution algorithm and computational results. Annals of operations research, 110(1-4), 83-106.
 5. Dujak D., Zdziarska M., Koliński A., 2017. GLN standard as a facilitator of physical location identification within process of distribution. LogForum 13 (3), 247-261. http://dx.doi.org/10.17270/J.LOG.2017.3.1
 6. Europe ECR, 2003. ECR-optimal shelf availability: increasing shopper satisfaction at the moment of truth. ECR Europe.
 7. Fabbe-Costes N., Jahre M., Rouquet A., 2006. Interacting standards: a basic element in logistics networks. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 36(2), 93-111.
 8. Geunes J., Romeijn H.E., van den Heuvel W., 2016. Improving the efficiency of decentralized supply chains with fixed ordering costs. European Journal of Operational Research 252 (3), 815-828, http://dx.doi.org/10.1016/j.ejor.2016.02.004
 9. Gleissner H., Femerling J.C., 2014. Logistics: Basics-Exercises-Case Studies. Springer Science & Business Media.
 10. Govindan K., Sarkis J., Jabbour C.J.C., Geng Y., Trandafir M., 2017. Eco-efficiency based green supply chain management: Current status and opportunities. European Journal of Operational Research, 10, 57.
 11. Hanssmann F., 1959. Optimal inventory location and control in production and distribution networks. Operations Research, 7(4), 483-498.
 12. Li D., O'Brien C., 1999. Integrated decision modelling of supply chain efficiency. International journal of production economics, 59 (1), 147-157, http://dx.doi.org/10.1016/S0925-5273(98)00097-8
 13. Lichocik G., Sadowski A., 2013, Eficiency of supply chain management. strategic and operational approach. LogForum 9 (2), 119-125.
 14. Liu Y., Han W., Zhang Y., Li L., Wang J., Zheng L., 2016. An Internet-of-Things solution for food safety and quality control: A pilot project in China. Journal of Industrial Information Integration, 3, 1-7.
 15. Loebbecke C., 2007. Piloting RFID along the supply chain: a case analysis. Electronic Markets, 17(1), 29-38.
 16. Mattern F., Floerkemeier C., 2010. From the Internet of Computers to the Internet of Things. In From active data management to event-based systems and more, 242-259. Springer, Berlin, Heidelberg.
 17. Mishra R.K., 2012. Measuring Supply Chain Efficiency: a Dea Approach. Journal of Operations and Supply Chain Management, 5 (1), 45-68, http://dx.doi.org/10.12660/joscmv5n1p45-69
 18. Niemczyk A., 2015, Warehouse processes in enterprises, in: Kolinski A. (eds.), Logistics Management - modern development trends, Poznan School of Logistics Press, Poznan 2016, 73-86.
 19. Prajogo D., Olhager J., 2012. Supply chain integration and performance: The effects of long-term relationships, information technology and sharing, and logistics integration. International Journal of Production Economics, 135(1), 514-522.
 20. Probst G.J., Gomez P., 2012. Thinking in Networks to Avoid Pitfalls of Managerial Thinking. Context and Complexity: Cultivating Contextual Understanding, 8(3), 91-108.
 21. Saaty T.L., 2013. Decision making with dependence and feedback: The Analytic Network Process. Springer, New York.
 22. Sherbrooke C.C., 2006. Optimal inventory modeling of systems: multi-echelon techniques, 72. Springer Science & Business Media.
 23. Trojanowska J., Varela M.L.R., Machado J., 2017. The Tool Supporting Decision Making Process in Area of Job-Shop Scheduling. In: Rocha Á., Correia A., Adeli H., Reis L., Costanzo S. (eds) Recent Advances in Information Systems and Technologies. WorldCIST 2017. Advances in Intelligent Systems and Computing, 571., Springer, Cham pp 490-498 http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-56541-5_50
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17270/J.LOG.2018.255
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu