BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chomczyński Piotr (University of Lodz)
Tytuł
Emotion Work in the Context of the Resocialization of Youth in Correctional Facilities in Poland
Źródło
Polish Sociological Review, 2017, nr 2, s. 219-235, fot., tab., bibliogr. 54 poz.
Słowa kluczowe
Resocjalizacja, Młodzież, Psychologia człowieka
Resocialization, Youth, Human psychology
Uwagi
summ.
Abstrakt
This article reflects on the "emotion work" undertaken by youth in correctional facilities and the impact of such work on the resocialization process, which occurs in conditions of partial isolation. The author attempts to adapt the psychological concept to the educational activities offered in youth correctional facilities. He defends the idea that an inmate's emotion work, which occurs through the inmate's relations with the personnel, provides the basis for effective resocialization activities. He discusses activities to help boys and girls in correctional facilities develop accepted social mechanisms for managing their negative emotions. The findings presented in the article rest on seven years of qualitative research in resocialization centers of all types throughout Poland. The principle of triangulation in regard to method, researcher, and data was used for the research. For analysis of the empirical material, an interpretative paradigm was used to grasp the interactive nature of emotion work and the emergence of negative emotions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. the Law of October 26, 1982 on procedures in juvenile cases, Journal of Laws, 1982, no. 35, pos. 228 (compiled on the basis of the harmonized text of the Journal of Laws, 2010, no. 33, pos. 178; 2011, no. 112, pos. 654; no. 149, pos. 887, no. 191, pos. 1134; 2012, pos. 579; 2013, pos. 628, 1165)
 2. the Decree of the Minister of Justice of October 17, 2001 on youth correctional facilities and shelters, Journal of Laws, 2001, no. 124, pos. 1359.
 3. Blumer, H. 1969. Symbolic Interactionism. Perspective and Method. Englewood, New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
 4. Bourdieu, P., Passeron, J.-Cl. 1970. La reproduction. Eléments pour une théorie du système d'enseignement, Polish Edition, 2006. Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, transl. E Neyman. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 5. Chomczyński, P. 2014. Emocje agresji i smutku, ich przejawy oraz sposoby radzenia sobie z nimi wśród wychowanek zakładów poprawczych w Polsce. Socjologiczna analiza zjawiska, in: Emocje w życiu codziennym. Analiza kulturowych, społecznych i organizacyjnych uwarunkowań ujawniania i kierowania emocjami. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, pp. 161-187.
 6. Chomczyński, P. 2013. Problem bezpieczeństwa personelu zakładów poprawczych dla nieletnich w kontaktach z wychowankami. Socjologiczna analiza czynników wewnętrznych, Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja 21:91-117.
 7. Collins, R. 2004. Interaction Ritual Chains. Princeton, NJ.: Princeton University Press.
 8. Collins, R. 1993. Emotional Energy as the Common Denominator of Rational Action, Rationality and Society 5 (2): 203-230.
 9. Cooley, Ch. H. 1922. Human Nature and the Social Order (Revised Edition). New York: Charles Scribner's Sons.
 10. Czyżewski, M. 2013. Socjologia interpretatywna i metoda biograficzna: przemiana funkcji, antyesencjalistyczne wątpliwości oraz sprawa krytyki, Przegląd Socjologii Jakościowej IX (4): 14-27.
 11. Denzin, N. K. 1983. A Note on Emotionality, Self, and Interaction, American Journal of Sociology 89 (2): 402-409.
 12. Elias, N. 2011. The Civilizing Process, Polish Edition, O procesie cywilizacji, transl. T. Zabłudowski and K. Markiewicz. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.
 13. Foucault, M. 1977. Discipline and Punish: The Birth of the Prison, Polish Edition, 1993. Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, transl. T. Komendant. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.
 14. Garfinkel, H. 1956. Conditions of Successful Degradation Ceremonies, American Journal of Sociology LXI: 420-24.
 15. Garfinkel, H. 1963. A Conception of Experiments with "Trust" as a Condition of Stable Concerted Actions, in: J. O'Brien (eds.), The Production of Reality: Essays and Readings on Social Interaction. Thousand Oaks, Ca.: Pine Forge Press, pp. 379-390.
 16. Garfinkel, H. 1967. Studies in Ethnometodology. New Jersey: Prentice-Hall Inc. Polish Edition, 2007. Studia z etnometodologii, transl. A. Szulżycka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 17. Goffman, E. 1959. The Presentation of Self in Everyday Life. Polish Edition, 2000, Człowiek w teatrze życia codziennego, transl. H. Datner-Śpiewak, P. Śpiewak. Warszawa: Wyd. KR.
 18. Goffman, E. 1961. Asylums: Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates. New York: Doubleday. Polish Edition, 2011, Instytucje totalne. O pacjentach szpitali psychiatrycznych i mieszkańcach innych instytucji totalnych, transl. O. Waśkiewicz and J. Łaszcz. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 19. Goffman, E. 2008. Embarrassment and Social Organization, in: M. Greco, P. Stenner (eds.), Emotions. A Social Science. London-New York: Routledge, Taylor & Francis, pp. 106-111.
 20. Hammersley, M., Atkinson, P. 1983. Ethnography: Principles in Practice. Polish Edition, 2000. Metody badań terenowych, transl. S. Dymczyk. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 21. Higgins, P. C., Butler, R. R. 1982. Understanding Deviance. New York: McGraw-Hill Book Company.
 22. Hochschild, A. R. 1979. Emotion Work, Feeling Rules, and Social Structure, American Journal of Sociology 85 (3): 551-575.
 23. Hochschild, A. R. 1983. The Managed Heart: Commercialization of Human Feeling. Polish Edition, 2009, Zarządzanie emocjami. Komercjalizacja ludzkich uczuć, transl. J. Konieczny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 24. James, W. 1890. The Principles of Psychology. London: MacMillan & Co. Ltd.
 25. Kamiński, M. M. 2006. Gry więzienne. Tragikomiczny świat polskiego więzienia. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 26. Kemper, T. D. 1987. How Many Emotions are there? Wedding the Social and the Autonomic Components, American Journal of Sociology 93 (2): 263-289.
 27. Kemper, T. D. 2011. Status, Power and Ritual Interaction. A Relational Reading of Durkheim, Goffman and Collins. Surrey: Ashgate Publishing Limited.
 28. Klapp, O. 1949. The Fool as a Social Type, American Journal of Sociology LV: 157-162.
 29. Kofta, M. 1979. Samokontrola a emocje. Warszawa: PWN.
 30. Konecki, K. T. 1985. Jaźń w totalnej instytucji obozu koncentracyjnego, Kultura i Społeczeństwo 3: 197-211.
 31. Konecki, K. T. 2000. Studia z metodologii badań jakościowych: teoria ugruntowana. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 32. Konecki, K. T. 2005. Ludzie i ich zwierzęta. Interakcjonistyczno-symboliczna analiza społecznego świata właścicieli zwierząt domowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 33. Konecki, K. T. 2014. Socjologia emocji według Thomasa Scheffa, in: Emocje w życiu codziennym. Analiza kulturowych, społecznych i organizacyjnych uwarunkowań ujawniania i kierowania emocjami. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, pp. 11-38.
 34. Miszewski, K. 2007. Kiedy badacz jest tajnym agentem. O postrzeganiu niejawnej obserwacji uczestniczącej jako etycznie problematycznej, metodach badań ilościowych, zakulisowych wymiarach życia społecznego i ich związku ze wszystkim tym, o czym przed chwilą, Przegląd Socjologii Jakościowej III (2): 33-59.
 35. Moczydłowski, P. 2002. Drugie życie więzienia. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Łośgraf.
 36. Morris, A., Feldman, D. C. 1997. Managing Emotions in the Workplace, Jou6rnal of Managerial Issues 9: 257-274.
 37. Mucha, J. 1992. Cooley. Warszawa: Wydawnictwo Wiedza Powszechna.
 38. Pawłowska, B., Chomczyński, P. 2012. The Methods of Negative Emotions Managing Based on Teachers' Control Group Research, Culture and Education 6 (92).
 39. Pawłowska, B. 2013. Emocje w środowisku pracy. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 40. Piotrowski, A. 1985. Osobowość a tożsamość. O pewnej tendencji we współczesnej socjologii interakcji, Folia Sociologica 12.
 41. Scheff, T. J. 2003. Goffman's Elaboration of the Looking Glass Self, paper presented at the Annual Congerss of American Sociological Association, Atlanta (http://www.soc.ucsb.edu/faculty/scheff/19a.pdf)-
 42. Scheff, T. J. 2006. Concepts and Concept Formation: Goffman and Beyond, Qualitative Sociology Review II (3).
 43. Scheff, T., Retzinger, S. M. 1997. Shame, Anger and the Social Bond: A Theory of Sexual Offenders and Treatement, Electronic Journal of Sociology, Sept. (http://www.sociology.org).
 44. Schein, E. 1989. Ku nowemu rozumieniu kultury organizacji, in: A. Marcinkowski, J. Sobczak (eds.), Wybrane zagadnienia socjologii organizacji, part II. Kraków: UJ.
 45. Schein, E. 1990. Organizational culture, American Psychologist 45 (2): 109-119.
 46. Schütz, A. 1953. Common Sense and Scientific Interpretation of Human Action, Philosophy and Phenomenological Research 14: 1-38.
 47. Schütz, A. 1982. Collective Papers. The Problem of Social Reality, Vol. I. Boston Inc., Hingham: Routledge & Kegan Paul.
 48. Shott, S. 1979. Emotions and Social Life: A Symbolic Interactionist Analysis, The American Journal of Sociology 84 (6): 1317-1334.
 49. Simmel, G. 1955. Conflict, The Web of Group Afiliations, transl. Reinhard Bendix. Glencoe, III.: Free Press.
 50. Szczygieł, D., Bazińska, R., Kadzikowska-Wrzosek, R., Retowski, S. 2009. Praca emocjonalna w zawodach usługowych - pojęcie, przegląd teorii i badań, Psychologia Społeczna 43 (11): 155-166.
 51. Tomczyk, A. (no date). Symptomy podkultury przestępczej w Zakładzie Poprawczym. Racibórz: Zakład Poprawczy i Schronisko dla nieletnich.
 52. Turner, Jonathan H. 1974. The Structure of Sociological Theory. Polish Edition, 2010, Struktura teorii socjologicznej, transl. M. Bucholc, Z. Karpiński, A. Manterys, E. Zakrzewska-Manterys, A. Mościskier, G. Woroniecka, K. Wysieńska, J. Szmatka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 53. Turner, J. H., Stets, Jan E. 2006. Handbook of the Sociology of Emotions. Polish Edition, 2009, Socjologia emocji, transl. M. Bucholc. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 54. Zapf, D. 2002. Emotion Work and Psychological Well-being. A Review of the Literature and Some Conceptual Considerations, Human Resource Management Review 12: 237-268.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-1413
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu