BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klimiuk Zbigniew (Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie)
Tytuł
Klasyczne metody zarządzania ryzykiem stopy procentowej
Classic Methods of Interest Rate Risk Management
Źródło
Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne, 2017, T. 3, nr 3, s. 227-257, rys., bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe
Ryzyko stopy procentowej, Stopa procentowa, Zarządzanie ryzykiem
Interest rate risk, Interest rate, Risk management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem zarządzania ryzykiem stopy procentowej powinno być zredukowanie wielkości tego ryzyka do maksymalnie dopuszczalnych rozmiarów. Próba bowiem całkowitego ograniczenia ryzyka prowadzi do rezygnacji z szans dodatkowych dochodów, jakie można uzyskać dzięki zmianom rynkowej stopy procentowej (Fisher, Weil, 1971). Niedopasowania po stronie aktywów i pasywów oraz pozycji pozabilansowych są normalnym elementem działalności do momentu aż rozmiary zagrożenia nie zakłócą w znaczący sposób płynności finansowej, a zarazem i uzyskiwanych dochodów. Badanie ryzyka stopy procentowej na zachowanie interesującego nas podmiotu należy rozpocząć od zapoznania się z jego wielkością. W ten sposób należy właściwie zestawić dane, a następnie zastosować odpowiednią metodę. (fragment tekstu)

The purpose of interest rate risk management should be to reduce the size of this risk to the maximum allowable size. The attempt to completely reduce the risk leads to the abandonment of opportunities for additional income that can be obtained due to changes in the market interest rate. Mismatch on the side of assets and liabilities and off-balance sheet items is a normal element of the activity until the extent of the threat does not significantly disrupt financial liquidity and, at the same time, the generated income. The examination of the interest rate risk on the firma behavior should begin with getting acquainted with its size. In this way, the data should be properly collated and then the appropriate methods should be applied. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Babel, D. F. (1980). Duration and the term structure of interest rate volatility. London.
 2. Białek, G. (1994). Podstawy zarządzania pieniądzem w banku komercyjnym. Warszawa: Twigger.
 3. Borys, G. (1996). Zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku. Warszawa: PWN.
 4. Butler, C. (2001). Tajniki value at risk. Warszawa: Liber.
 5. Dmowski, A. (2002). Znaczenie kwantyfikacji i zarządzania ryzykiem rynkowym w działalności operacyjnej banku komercyjnego. Warszawa: Wydawnictwo PWSBiA.
 6. Fabozzi, F. J. (2000). Rynki obligacji. Analiza i strategie. Warszawa: WIG-Press.
 7. Fabozzi, F. J., Fong, G. (2000). Zarządzanie portfelem inwestycji finansowych przynoszących stały dochód. Warszawa: PWN.
 8. Falkenstein, E., Hanweck, J. (1996). Minimizing basis risk from nonparallel shifts in the yield curve. The Journal of Fixed Income, 6(1), 60-68.
 9. Fisher, J., Weil, R. (1971). Coping with the risk of interest-rate fluctuations: Returns to bondholders from naïve and optimal strategies. Journal of Business, 44, 408-431.
 10. Flavell, R. (2010). Swaps and other derivatives. Chichester: John Wiley & Sons.
 11. Gątarek, D. i in. (2001). Nowoczesne metody zarządzania ryzykiem finansowym. Warszawa: WIG-Press.
 12. Grabczan, W. (1996). Zarządzanie ryzykiem bankowym. Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce.
 13. Gup, B. E., Brookes, R. (1997). Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej. Warszawa: Związek Banków Polskich.
 14. Ho, T. S. Y. (1992). Key rate durations: Measures of interest rate risks. Journal of Fixed Income, 2(2), 29-44.
 15. Hotelling H., (1933). Analysis of a complex of statistical variables into principal components. Journal of Educational Psychology, 24(7), 498-520.
 16. Hull, J. (1997). Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie. Warszawa: WIG-Press.
 17. Iwanicz-Drozdowska, M., Nowak, A. (2002). Ryzyko bankowe. Warszawa: Wydawnictwo SGH.
 18. Jackowicz, K. (1999). Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej. Metoda duracji. Warszawa: PWN.
 19. Jajuga, K. (2000). Miary ryzyka rynkowego, cz. 3. Rynek Terminowy, 8, 112-117.
 20. Jajuga, K., Jajuga, T. (1996). Inwestycje. Warszawa: PWN.
 21. Jaworski, W. L. (red.). (1996). Współczesny bank. Warszawa: Poltext.
 22. Jaworski, W. L. (1999). Bankowość. Warszawa: Poltext.
 23. Jaworski, W. L. (red.). (2000). Współczesny bank. Warszawa: Poltext.
 24. Kaczor, A. (2000). Luka jako miernik ryzyka stopy procentowej. Bank i Kredyt, 1-2, 88-94.
 25. Kalinowski, M. (2009). Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej w przedsiębiorstwie. Warszawa: CeDe-Wu.
 26. Krysicki, W. (1997). Analiza matematyczna w zadaniach, cz. 1. Warszawa: PWN.
 27. Litterman, R., Scheinkman, J., (1991), Common factors affecting bond returns. Journal of Fixed Income, 1(1), 54-61.
 28. Maloney, K. J., Yawitz, J. B. (1986). Interest rate risk, immunization, and duration. The Journal of Portfolio Management, 12, 41-48.
 29. Marciniak, Z. (2001). Zarządzanie wartością i ryzykiem przy wykorzystaniu instrumentów pochodnych. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 30. Basle Committee on Banking Supervision (BCBS). (1997, January). Principles for the management of interest rate risk. Consultative proposal by the Basel Committee on Banking Supervision. Basel.
 31. Redington, F. M. (1952). Review of the principles of life-office valuations. Journal of Institute of Actuaries, 4, 1-21.
 32. Reitano, R. (1992). Non-parallel yield curve shifts and immunization. Journal of Portfolio Management, 28(3), 36-43.
 33. Trybuła, I. (2000). Swapy finansowe. Warszawa: Biblioteka Menedżera i Bankowca.
 34. Uyemura, D. G., Deventer, D. R. (van). (1997). Zarządzanie ryzykiem finansowym w bankach. Warszawa: Związek Banków Polskich.
 35. Zawadzka, Z. (1995). Ryzyko bankowe. Ryzyko stopy procentowej i ryzyko walutowe. Warszawa: Poltext.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-8632
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu