BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michalska-Żyła Agnieszka (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Jakość życia na poziomie lokalnym
Quality of Life on the Local Level
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, 2016, nr 56, s. 53-66, bibliogr. 25 poz.
Tytuł własny numeru
Konceptualizacja i rozwiązywanie aktualnych problemów społecznych
Słowa kluczowe
Jakość życia, Jakość życia w planie regionalnym, Obszary wiejskie, Rozwój obszarów wiejskich
Quality of life, Quality of life in regional plan, Rural areas, Rural development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Literatura przedmiotu dostarcza wielu opracowań dotyczących badania jakości życia w różnych typach układów lokalnych. Zwraca jednak uwagę istotne niedoreprezentowanie analiz empirycznych jakości życia na obszarach wiejskich. Zasadność badania owej problematyki właśnie w wiejskich układach lokalnych jest bezsprzeczna, zważywszy na co najmniej dwa główne powody - udział obszarów wiejskich i zamieszkującej je ludności w sieci osadniczej naszego kraju oraz duże dysproporcje w poziomie społeczno-ekonomicznego rozwoju terenów wiejskich względem ośrodków zurbanizowanych. Badania jakości życia obejmują zwykle dwa wymiary, obiektywną jakość życia (zbliżoną znaczeniowo do pojęcia warunków lub poziomu życia ludności) i subiektywną, skoncentrowaną na poczuciu dobrostanu psychicznego i życiowej satysfakcji. Celem artykułu jest zobrazowanie różnic w poziomie obiektywnej jakości życia w gminach wiejskich województwa łódzkiego. Zaprezentowane w tekście rozważania są efektem analizy danych zastanych i mają przybliżyć problem znacznej heterogeniczności terenów wiejskich jednego województwa.(abstrakt oryginalny)

The subject literature gives a lot of papers concerning research on quality of life in various types of local systems. However, the lack of precision among empirical analyses on rural areas quality of life is evident. Research including these issues especially among rural local systems is essential taking into account at least two main reasons: the share of rural areas and their inhabitants in colonial net of Poland and big disproportions among socio-economic level of rural areas development in comparison with urban ones. Quality of life research usually includes two dimensions: objective quality of life which meaning is similar to the term of conditions or level of population life and subjective one focused on the sense of psychological welfare and life satisfaction. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamiec M., Popiołek K. (1993), Jakość życia - między wolnością a mistyfikacją, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", nr 2, s. 92-117.
 2. Adamska H. (2006), Jakość życia jako jeden z ważnych elementów zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, "Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Rolnictwo", t. 87, s. 25-30.
 3. Bański J. (2006), Geografia polskiej wsi, PWE, Warszawa.
 4. Borys T. (2001), Jakość życia jako kategoria badawcza i cel nadrzędny, [w:] A. Wachowiak (red.), Jak żyć, wybrane problemy jakości, Wydawnictwo Fundacji "Humaniora", Poznań, s. 17-41.
 5. Borys T., Rogala P. (2008), Jakość życia na poziomie lokalnym - ujęcie wskaźnikowe, UNDP, Warszawa.
 6. Heffner K., Klemens B. (2012), Warunki życia i aktywność społeczno-gospodarcza mieszkańców na obszarach wiejskich (na przykładzie województwa opolskiego), "Barometr Regionalny", t. 30, nr 4, s. 81-88.
 7. Heffner K., Rosner A. (2005), Spatial Variations in Economic Development of Rural Areas in Poland, [w:] K. Zawalińska (ed.), Rural Development in the Enlarged European Union, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa, s. 187-200.
 8. Kaleta A. (1998), Jakość życia młodzieży wiejskiej i miejskiej: studium podobieństw i zróżnicowań międzyśrodowiskowych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.
 9. Kobylińska U. (2010), Inicjatywy lokalne na rzecz poprawy jakości życia na obszarach wiejskich Podlasia - formy wsparcia, "Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego", t. 12, nr 4, s. 43-58.
 10. Kovach I. (1997), Jakość życia na wsi w 6 wybranych krajach postsocjalistycznych, "Wieś i Rolnictwo", nr 3, s. 75-87.
 11. Kud K., Woźniak M. (2013), Percepcja środowiskowych czynników jakości życia na obszarach wiejskich w województwie podkarpackim, "Humanities and Social Sciences", t. 18/20, nr 4, s. 63-74.
 12. Michalska-Żyła A. (2014), The quality of life and social capital in post-industrial peripheral cities, "Przegląd Socjologiczny", t. 53, nr 1, s. 109-136.
 13. Miszczyńska K. (2013), Wydatki na ochronę zdrowia a budżet jednostek samorządu terytorialnego, "Acta Universitatis Lodziensis", Folia Oeconomica 279, s. 187-200.
 14. Murawska A. (2012), Zmiany w poziomie i jakości życia ludności na obszarach wiejskich w Polsce, "Journal of Agribusiness and Rural Development", Vol. 25, No. 3, s. 169-180.
 15. Ostasiewicz W. (2004), Badanie jakości życia z perspektywy historycznej, [w:] W. Ostasiewic z (red.), Ocena i analiza jakości życia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław, s. 11-47.
 16. Rapley M. (2003), Quality of life Research. A Critical Introduction, Sage, London.
 17. Rokicka E. (red.) (2015), Jakość życia mieszkańców Łodzi i jej przestrzenne zróżnicowanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 18. Rosner A. (2010), Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a dynamika przemian, [w:] M. Stanny, M. Drygas, Przestrzenne, społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie obszarów wiejskich w Polsce. Problemy i perspektywy rozwoju, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa.
 19. Słaby T. (2007), Poziom i jakość życia, [w:] T. Panek, A. Szulc (red.), Statystyka społeczna, SGH, Warszawa.
 20. Stanny M. (2009), Zróżnicowanie poziomu rozwoju obszarów wiejskich w Polsce a problem realizacji polityki spójności, http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/PEFIM_nr_50_2009_s47. pdf (1.02.2016).
 21. Stiglitz J. E., Sen A., Fitoussi J. P. (2009), Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress, http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/documents/rapport_anglais.pdf (15.12.2014).
 22. Swianiewicz P. (2012), Edukacja przedszkolna. Polityka samorządów gminnych w zakresie edukacji przedszkolnej, http://www.ko.poznan.pl/pub/ftp/kazdy_jest_wychowawca/edukacja przedszkolna.pdf (15.01.2016).
 23. Wejnert B. (2001), Problematyka subiektywnej i obiektywnej jakości życia w badaniach amerykańskich, [w:] A. Wachowiak (red.), Jak żyć, wybrane problemy jakości, Wydawnictwo Fundacji "Humaniora", Poznań, s. 41-80.
 24. Wnuk M., Marcinkowski J. T. (2012), Jakość życia jako pojęcie pluralistyczne o charakterze interdyscyplinarnym, "Problemy Higieny i Epidemiologii", nr 93, s. 21-26.
 25. Woźniak Z. (2015), Cykliczne badania jakości życia narzędziem wsparcia miejskiej strategii rozwoju, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", t. 77, nr 1, s. 79-99.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-600X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18778/0208-600X.56.04
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu