BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stempień Jakub Ryszard (Medical University of Lodz), Tkaczyk Marcin (Polish Mother's Memorial Hospital Research Institute)
Tytuł
Besieged Fortress Syndrome? Occupational Group of Physicians and Medicine Students and the Problem of Social Reception of Health Care System in Poland
Czy syndrom oblężonej twierdzy? Lekarze i studenci medycyny wobec problemu recepcji służby zdrowia w Polsce
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, 2016, nr 56, s. 123-146, bibliogr. 26 poz.
Tytuł własny numeru
Konceptualizacja i rozwiązywanie aktualnych problemów społecznych
Słowa kluczowe
Zaufanie społeczne, Służba zdrowia, Personel medyczny, Korupcja
Social trust, Health service, Medical staff, Corruption
Uwagi
streszcz., summm.
Abstrakt
Artykuł dotyczy problemu spadku społecznego zaufania do instytucji służby zdrowia w Polsce. Analizy zawartości mediów pokazują, że przekaz medialny jest zorientowany na pokazywanie błędów lekarskich, przypadków korupcji oraz innych skandalicznych zdarzeń z obszaru służby zdrowia. Przypadek "łowców skór" z Łodzi jest tu dobrym przykładem. Wszystko to może kreować negatywną opinię społeczną o funkcjonariuszach służby zdrowia (zwłaszcza lekarzach). Sondaże CBOS dokumentują postrzeganie lekarzy - przez wielu Polaków - jako niekompetentnych, niezaangażowanych w swoją pracę i traktujących pacjentów w sposób uznaniowy (niesprawiedliwy). Krytyczna opinia publiczna i media zorientowane na prezentację skandali, powinny tworzyć nieprzyjazne środowisko działania dla zawodowej grupy lekarzy. Czy jednak prowadzi to do wystąpienia syndromu oblężonej twierdzy (rozumianego jako konsolidacja i mobilizacja własnej grupy, postrzeganej jako niewinna ofiara wrogiego otoczenia społeczno-instytucjonalnego)? W artykule zostaną wykorzystane - w formie studium przypadku - wyniki własnych badań ankietowych, przeprowadzonych z udziałem 151 lekarzy z Łodzi oraz 228 studentów medycyny na Wydziale Wojskowo-Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Celem tego badania było poznanie opinii lekarzy i studentów na temat postrzegania zawodów medycznych w polskim społeczeństwie. Zebrany materiał empiryczny pozwala na (przynajmniej częściową) weryfikację hipotezy syndromu oblężonej twierdzy.(abstrakt oryginalny)

The paper refers to the problem of decline in public confidence in health care system in Poland. Impartial reports prove that mass media are keen on showing medical mistakes, corruption as well as other thrilling news. The memorable case of "skin-hunters" from Lodz seems to be a good example. This may create the critical public opinion on functionaries of health care system (especially on physicians). Surveys by CBOS show that many of Poles reckon that doctors are incompetent, do not interested in their work and unfair when treating patients. Malevolent public opinion and "scandal-oriented" media coverage should create an hostile environment for functioning of specific occupational groups in health care system. Does it lead to besieged fortress syndrome (meaning consolidation and mobilization of an own professional group, described as not guilty, but unfairly treated by inimical social/institutional surrounding)? In the paper - in the formula of case study - results of own survey among group of 151 physicians from Lodz and 228 students of Faculty of Military Medicine at Medical University of Lodz are investigated. The aim of the research was to identify opinions of physicians and medicine students on how medical occupations were perceived by Polish society. The collected empiric material allowed (at least partially) to verify the hypothesis of besieged fortress syndrome.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bailey K. D. (1994), Methods of social research, The Free Press, New York.
 2. Corruption (2012), Special Eurobarometer 374 report, http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_374_en.pdf (8.09.2015).
 3. Cybulska A. (2013), Prestiż zawodów, CBOS report No. 4922.
 4. Cybulska A., Pankowski K. (2014), Stosunek do instytucji państwa oraz partii politycznych po 25 latach, CBOS report No. 5007.
 5. Gałuszka M. (2003), Społeczne i kulturowe powinności medycyny. Tożsamość zawodowa i atrofia moralna, Wrocław Scentific Assiociation, Wrocław.
 6. Gałuszka M. (2010), Modernizacja systemu opieki zdrowotnej w Polsce a problem komercjalizacji szpitali przez samorządy terytorialne, [in:] M. Gałuszka (ed.), Modernizacja biomedyczna społeczeństwa a ryzyko zdrowotne, Medical University of Łódź, Łódź.
 7. Gałuszka M., Legiędź-Gałuszka M (2008), Medycyna i zdrowie w społeczeństwie ryzyka, [in:] M. Gałuszka (ed.), Zdrowie i choroba w społeczeństwie ryzyka biomedycznego, Medical University of Łódź, Łódź.
 8. Hall M. A., Camacho F., Dugan E., Balkrishnan R. (2002), Trust in the Medical Profession: Conceptual and Measurement Issues, "Health Services Research", No. 5, s. 1419-1439.
 9. Hall M. A., Dugan E., Zheng B., Mishra A. K. (2001), Trust in physicians and medical institutions: what is it, can it be measured, and does it matter?, "The Milbank Quaterly", No. 4, s. 613-639.
 10. Hibbard J. H., Weeks E. C. (1987), Consumerism in health care: prevalence and predictors, "Medical Care", No. 11, s. 1019-1032.
 11. Hipsz N. (2014), Opinie o funkcjonowaniu systemu opieki zdrowotnej A.D. 2014, CBOS report No. 5046.
 12. Kobylińska A., Makowski G., Solon-Lipiński M. (red.) (2012), Mechanizmy przeciwdziałania korupcji w Polsce. Raport z monitoringu, The Institute of Public Affairs, Warsaw.
 13. Majewski P. (2007), Raport na temat korupcji w polskim systemie ochrony zdrowia, www2.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/rnkpsoz_21062007.pdf (8.09.2015).
 14. Mechanic D. (2003), Physician Discontent. Challenges and Opportunities, "The Journal of the American Medical Association", No. 7, s. 941-946.
 15. Moore P. J., Adler N. E., Robertson P. A. (2000), Medical malpractice: the effect of doctor-patient relations on medical patient perceptions and malpractice intentions, "The Western Journal of Medicine", No. 4, s. 244-250.
 16. Omyła-Rudzka M. (2014), Opinie o błędach medycznych i zaufaniu do lekarzy, CBOS report No. 5104.
 17. Stempień J. R. (2013), Civic monitoring of health service in Poland among the activity of nongovernmental organizations, [in:] conference materials of the International Scientific Conference "Historical, economic, social, philosophic and educational aspects of health service development", National Medical University, Kharkiv, s. 112-114.
 18. Study on Corruption in the Healthcare Sector (2013), European Commission, http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/docs/20131219_study_on_corruption_in_the_healthcare_sector_en.pdf (8.09.2015).
 19. Studzińska-Pasieka K. (2008), Profesja lekarska w społeczeństwie ryzyka biomedycznego, [in:] M. Gałuszka (ed.), Zdrowie i choroba w społeczeństwie ryzyka biomedycznego, Medical University of Łódź, Łódź, s. 140-179.
 20. Wenzel M. (2004), Zaufanie do instytucji publicznych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, CBOS report No. 3214.
 21. Wizja świata - emocje wyzwolone. Co mają nam do zaoferowania cztery najpopularniejsze telewizyjne serwisy informacyjne?, http://www.press.pl/raportypdf/www-data/wizja_sw_emo_w_r_imm.pdf.pdf (8.09.2015).
 22. www.nil.org.pl (The Polish Chamber of Physicians and Dentists).
 23. www.sppnn.org.pl (Polish Patients Association Primum Non Nocere).
 24. Zajdel J. (2008), Ryzyko zdrowotne implikowane błędami lekarskimi, [in:] M. Gałuszka (ed.), Zdrowie i choroba w społeczeństwie ryzyka biomedycznego, Medical University of Łódź, Łódź, s. 349-386.
 25. Ziółkowski J. (2013a), Paradoksy syndromu oblężonej twierdzy w reżimach niedemokratycznych, [in:] J. Ziółkowski (ed.), Paradoksy polityki, Vol. 2, Elipsa, Warsaw, s. 12-137.
 26. Ziółkowski J. (2013b), Wrogość w stosunkach politycznych. Modelowa analiza funkcjonalna, Elipsa, Warsaw.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-600X
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18778/0208-600X.56.08
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu