BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wysokińska Zofia (University of Lodz, Poland)
Tytuł
Effects of Poland's Pro-Export Policy Implementation in the Context of the Plan for Responsible Development - a Preliminary Comparative Assessment
Efekty realizacji polityki proeksportowej Polski w kontekście planu odpowiedzialnego rozwoju - wstępna ocena porównawcza
Źródło
Comparative Economic Research, 2017, vol. 20, nr 4, s. 101-123, rys., tab., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Polityka proeksportowa, Rozwój, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Proexport policy, Development, Small business
Uwagi
Klasyfikacja JEL: F13, F14
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie wyników wstępnej oceny realizacji polityki ekspansji eksportowej Polski w odniesieniu do eksportu towarowego, wynikającej z rządowego Planu Odpowiedzialnego Rozwoju, w kontekście istniejących barier i uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych zgłaszanych przez sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). W ostatnim rankingu dotyczącym okresu 2016-2017 Polska osiągnęła 36 pozycję w świecie. Należy też podkreślić, że w tym ostatnim światowym rankingu Polska znalazła się jednocześnie na 16 pozycji wśród państw członkowskich UE. Pozytywnym zjawiskiem w odniesieniu do obrotów Polski z zagranicą w roku 2016 w stosunku do lat poprzednich było to, że wartość eksportu przewyższała import, co pozwoliło wygenerować nadwyżkę obrotów w wysokości blisko 4,8 mld EUR, tzn. 2-krotnie wyższą niż w 2015 r. W roku 2016 i (również w pierwszym półroczu 2017 r.) miała miejsce korzystna dywersyfikacja polskiego eksportu w kierunku wzrostu eksportu na poza-unijne rynki krajów rozwiniętych gospodarczo. Po dwóch latach relatywnie wolnego wzrostu, w roku 2016 eksport do tej grupy państw zwiększył się o 5,6% (do 12 mld EUR), tj. blisko 2,5-krotnie szybciej niż w skali ogólnej. W roku 2016 (i pierwszym półroczu 2017) r. odnotowano pozytywną tendencję rosnącej w stosunku do lat ubiegłych dynamiki eksportu wyrobów o wyższym stopniu przetworzenia. Jednak w eksporcie z Polski do UE pomimo bezcłowego i bezkontyngentowego dostępu do jednolitego rynku europejskiego istnieją wciąż ograniczenia i bariery ograniczające swobodny przepływ towarów, a zwłaszcza usług. Również w eksporcie małych i średnich przedsiębiorstw na rynki zagraniczne istnieje również wiele barier wewnętrznych w Polsce ograniczających ich ekspansję eksportową. Mimo stopniowego wzrostu eksportu w ostatnich latach, umiędzynarodowienie polskich przedsiębiorstw wciąż pozostaje dużo mniejsze niż w krajach Europy Zachodniej. W rezultacie udział polskich MŚP w unijnym rynku jest o jedną trzecią mniejszy niż przeciętnie w UE. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to present the results of a preliminary assessment of Poland's export expansion policy in relation to the export of commodities, which is a result of the Government's Plan for Responsible Development, in the context of existing barriers and the external and internal conditions reported by small and medium-sized enterprises sector (SMEs). In the latest ranking of its competitive position in the global market for the period 2016-2017, Poland ranked 36th in the world. It should also be stressed that in this most recent world ranking Poland held the 16th position among EU Member States. A positive phenomenon in relation to Poland's foreign trade in 2016, as compared to previous years, was that the value of export exceeded import, which allowed for a turnover surplus of nearly EUR 4.8 billion, i.e. two times higher than in 2015. In 2016 (and also in the first half of 2017) there was a favorable diversification of Polish export, demonstrating an increase in export to non-EU markets of economically developed countries. After two years of relatively slow growth, export to this group of countries in 2016 increased by 5.6% (to EUR 12 billion), i.e. nearly 2.5 times faster than the total export. Despite the tariff-free and quota-free access to the single European market, there are still limits and barriers to the free movement of goods, and especially services. There are also many internal barriers in small and medium-sized enterprises' export to foreign markets, which limit their export expansion. Despite the gradual increase in export observed in recent years, the internationalization of non-Polish enterprises is still much lower than in Western European countries. As a result, the share of Polish SMEs in the EU market is one third smaller than the EU average. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Asy Polskiej Gospodarki, Instytut Wolności, Warszawa, 2016
 2. Barcz J., Kawecka-Wyrzykowska E., Michałowska-Gorywoda K. (2016), Integracja Europejska w okresie przemian, PWE, Warszawa.
 3. Global Competitiveness Report, World Economic Forum, Geneva, corresponding years.
 4. https://www.wto.org/english/tratop_e/tradfa_e/tradfa_e.htm
 5. http://www.mr.gov.pl/media/14873/Responsible_Development_Plan.pdf
 6. https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm
 7. https://www.wto.org/english/tratop_e/inftec_e/inftec_e.htm
 8. https://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2015/12/AN_MC10_1_Export-competition.pdf
 9. https://www.slideshare.net/FAOoftheUN/wto-agreement-on-agriculture-76936799
 10. http://www.fao.org/3/a-i7310e.pdf (Trade Policy-Technical Notes, WTO Negotiations, No. 16/2017).
 11. https://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/ega_e.htm
 12. https://www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/negoti_e.htm
 13. http://www.fao.org/policy-support/resources/resources-details/en/c/902452/
 14. http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/topics-domaines/services/tisa-acs.aspx?lang=eng
 15. https://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/ega_e.htm
 16. https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm
 17. https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/rev-gpr-94_01_e.htm
 18. https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/wsparcie-eksportu/program-rzadowy-finansowe-wspieranie-eksportu/
 19. Report: Niebezpieczny Status QUO. Dlaczego małe firmy nie rosną?, Warsaw Enterprise Institute (WEI).
 20. Report of the Polish Agency for Enterprise Development (PARP), Instrumenty wspierania eksportu dla MSP, (Instruments Supporting Exports of SMES), within Enterprise Europe Network, PARP, 2015. www.parp.gov.pl
 21. Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju: https://www.mr.gov.pl/strony/strategia-na-rzecz-odpowiedzialnego-rozwoju/
 22. Unctad Handbook of Statistics 2016, United Nations, New York and Geneva, 2016.
 23. Wysokińska Z., Witkowska J., Integracja Europejska. Rozwój Rynków, PWN, Warszawa-Łódź, 2002.
 24. Wysokińska Z, Witkowska J. (2004), Integracja Europejska. Dostosowania w Polsce w dziedzinie polityk, PWE, Warszawa.
 25. Wysokinska Z., Witkowska J. (2016) Sustainable Development-Selected Macro-and Micro-Economic Aspects, University of Lodz Publishing House, Lodz.
 26. Wysokinska Z. (2017), Millennium Development Goals / UN Goals and Sustainable Development / UN as Instruments for Realizing Sustainable Development Concept in the Global Economy, 'Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe', Vol. 20 (2017), No. 1, pp. 101-118.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-2008
Język
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.1515/cer-2017-0030
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu