BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wielewska Izabela (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Tytuł
Ecological Investments as an Element of Environmental Management: Case Study of Agribusiness Companies
Inwestycje ekologiczne jako element zarządzania środowiskiem: studium przedsiębiorstw agrobiznesu
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2016, z. 1 (39), s. 199-206, tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Inwestycje ekologiczne, Zarządzanie środowiskiem, Rozwój zrównoważony
Ecological investments, Environmental management, Sustainable development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest próba uzyskania odpowiedzi na pytanie, jak ważny element zarządzania środowiskowego stanowi wprowadzanie inwestycji ekologicznych w przedsiębiorstwach agrobiznesu. Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego wśród przedsiębiorstw agrobiznesu z województwa pomorskiego, które przeprowadziły inwestycje ekologiczne w latach 2004-2014. Badania wykazały, iż inwestycje ekologiczne stanowią obecnie fundamentalną formę realizacji przez przedsiębiorstwa agrobiznesu zadań ochrony środowiska wynikających z koncepcji zrównoważonego rozwoju. Inwestycje przyczyniają się do powstrzymywania postępującej degradacji środowiska i działań uznawanych za ekologicznie szkodliwe. (abstrakt oryginalny)

The aim of this study is an attempt to obtain an answer to the question: how important element of environmental management is the introduction of ecological investments in agribusiness companies? Research was carried out using a diagnostic survey among agribusiness companies from the Pomorskie voivodeship of Poland, which introduced some ecological investments between 2004 and 2014. The research showed that the ecological investments now constitute a fundamental form of the execution by the agribusinesses of environmental tasks that arise from the concept of sustainable development. The investments contribute to the prevention of the progressing degradation of the environment and any actions recognized as environmentally harmful. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk, J., Nitkiewicz, T. (2007). Programowanie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.
 2. Błaszczyk, W. (2005). Metody organizacji i zarządzaniu. Kształtowanie relacji organizacyjnych. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.
 3. Giddings, B., Hopwood, B., O'Brien, G. (2002). Environment, economy and society: fitting them together into sustainable development. Sust. Dev., 10 (4), 187-196.
 4. Hopwood, B., Mellor, M., O'Brien, G. (2005). Sustainable development: mapping different approaches. Sust. Dev.,13 (1), 38-52.
 5. Iwin, J., Niedzielski, Z. (2002). Rzeczowy majątek trwały. Amortyzacja i inwestycje rzeczowe w finansach przedsiębiorstw. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.
 6. Jastrzębska, E. M. (2007). Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie. In: P. Jeżowski (ed.), Ekonomiczne problemy ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego w XX wieku. Warszawa: Wyd. SGH.
 7. Kuczowic, J. (2002). Strategie inwestowania jako pochodne strategii rozwojowych przedsiębiorstwa. Katowice: AE w Katowicach.
 8. Kurek, W. (2006). Metody oceny przedsięwzięć inwestycyjnych. Rzeszów: Wyd. UR.
 9. Lisowska-Mieszkowska, E. (2007). Systemy zarządzania środowiskowego - rozwój i funkcjonowanie w Polsce. Ochr. Środ. Zasob. Nat., 30, 5-24.
 10. Pietrzak, B., Senczyszyn, J. (2003). Przedsiębiorczość rolnicza i pozarolnicza w aspekcie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. In: B. Kutkowska (ed.), Wyzwania stojące przed rolnictwem i wsią u progu XXI wieku. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego. Wrocław: Wyd. AE im. Oskara Langego.
 11. Poskrobko, B., Poskrobko, T. (2012). Zarządzanie środowiskiem w Polsce. Warszawa: PWE
 12. Sierpińska, M., Jachna, T. (2007). Ocena przedsiębiorstw według standardów światowych. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.
 13. Sobczyk W. (2014). Sustainable development of rural areas. Probl. Ekorozw. - Probl. Sust. Dev., 9, 1, 119-126.
 14. Sosnowska, A., Poznańska, K., Łobejko, S., Brdulak, J., Chinowska, K. (2003). Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Poradnik przedsiębiorcy. Warszawa: Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 15. Tisdell, C. (1988). Sustainable Development: Diff ering Perspectives of Ecologists and Economists, and Relevance to LDCs. World Dev., 16, 3, 373-383.
 16. Towarnicka, H. (2004). Strategia inwestycyjna przedsiębiorstwa.Wrocław: Wyd. AE.
 17. Wielewska, I. (2013). Inwestycje proekologiczne w agrobiznesie a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich województwa pomorskiego. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. Ser. Oecon., 301(71), 141-150.
 18. Wielewska, I. (2015). Ecological investments as a necessary condition for sustainable development of agribusiness companies. In: Economic Science for Rural Development. Rural Development and Entrepreneurship. Proceedings of the International Scientific Conference (No 39, p. 47-56). Jelgava: Latvia University of Agriculture.
 19. Zbaraszewski, W. (2008). Finansowanie ochrony Środowiska przez przedsiębiorstwa w Polsce. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej (p. 125-135). Warszawa: Wyd. SGGW.
 20. Zuzek, D. (2013). Źródła finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i Unii Europejskiej. Zarz. Fin., 1/3, 517-528.
 21. Zuzek, D., Mickiewicz, B. (2013). Ekologiczne odniesienia społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. J. Agribus. Rural Dev., 2(28), 291-298.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI: 10.17306/JARD.2016.23
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu