BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Roman Michał (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Znaczenie przedsiębiorczości i innowacyjności w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej gospodarstw agroturystycznych
Entrepreneurship and Innovation as Factors Determining the Competitiveness of Agritourism Enterprises
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2016, z. 1 (39), s. 183-189, bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Konkurencyjność, Przedsiębiorczość, Innowacyjność, Agroturystyka
Competitiveness, Entrepreneurship, Innovative character, Agrotourism
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie idei przedsiębiorczości i innowacyjności jako czynników decydujących o konkurencyjności podmiotów agroturystycznych. W opracowaniu przytoczono informacje pochodzące z przeglądu literatury przedmiotu. Ważny wpływ na rozwój sektora turystycznego mają wprowadzane innowacje. Innowacyjność podmiotów działających w obszarze turystyki stała się w ostatnich latach przedmiotem coraz większego zainteresowania zarówno badaczy, jak i praktyków gospodarki turystycznej. Jest to spowodowane ciągłym szukaniem nowych trendów turystycznych zarówno przez firmy specjalizujące się w turystyce, jak i społeczeństwo. Wprowadzenie innowacji w turystyce jest jednak procesem złożonym i wieloaspektowym, ponieważ to nie tylko modyfikacja produktu, ale także nowe rodzaje działalności turystycznej czy też dostosowywanie się do uwarunkowań zrównoważonego rozwoju. Można zauważyć, że obecnie bardzo rzadko dochodzi do odkryć w sferze innowacyjności w turystyce. Taki stan rzeczy może być spowodowany tym, że innowacja jest rezultatem systematycznych, często bardzo kosztownych badań, wymagających połączenia całych zespołów reprezentujących specjalistów z branży turystycznej. Zasadniczym celem wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach turystycznych jest dążenie do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej na rynku. Podnoszenie konkurencyjności podmiotów turystycznych zależy między innymi od wzajemnej współpracy. Można stwierdzić, że kooperacja umożliwia rozwój poszczególnych podmiotów. Stanowi to wynik dostępu do wyspecjalizowanych czynników wytwórczych. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present the concept of entrepreneurship and innovation as factors determining the competitiveness of agritourism enterprises. The paper quoted information from the literature review. Innovation has an important infl uence on the development of the tourism sector. Innovation in the fi eld of tourism has become, in recent years, the subject of increasing interest, of both researchers and practitioners in the tourism economy. This is due to a constant search of new trends in tourism, both by companies specializing in tourism and society. The introduction of innovation in tourism, however, is a complex and multi-faceted process, because it is not only the modifi cation of the product, but also new types of tourism activities, or adaptation to the conditions for sustainable development. It may be noticed that currently discoveries in the fi eld of innovation in tourism are made. Very rarely this is because innovation is the result of systematic, often very expensive research, which requires a combination of the entire team representing the tourism industry professionals. The main aim of innovation in tourism businesses is striving to achieve a competitive advantage in the market. Mutual co-operation determines improvement of the competitiveness of tourism. It is said that the co-operation enables the development of individual entities. It establishes the result of access to specialized producing factors. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamkiewicz-Drwiło, H. G. (2002). Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa (s. 187). Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.
 2. Antonowicz, A. (2007). Wykorzystanie franchisingu w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. W: J. Bieliński (red.), Kapitał intelektualny w realizacji celów Strategii Lizbońskiej (s. 265-266). Gdańsk: FRUG.
 3. Fiedor, B. (1979). Teoria innowacji (s. 22). Warszawa: PWN.
 4. Gorynia, M. (1998). Konkurencyjność przedsiębiorstwa - próba konceptualizacji i operacjonalizacji. Strategia przedsiębiorstw w warunkach konkurencji międzynarodowej. Zesz. Nauk. SERiA, I, 266, 10.
 5. Gorynia, M. (2002). Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej (s. 48). Poznań: Wyd. AE.
 6. Gorzelany-Dziadkowiec, M. (2014). Zmiany w otoczeniu rynkowym a konkurencyjność agroturystyki. W: J. Machaczki (red.), Determinanty konkurencyjności współczesnych organizacji (s. 11-15). Kraków: Wyd. UE.
 7. Griffin, R. W. (1996). Podstawy zarządzania organizacjami (s. 395). Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.
 8. Koszyk-Kowalska, G. (2005). Nowoczesne koncepcje i Metody Zarządzania Strategicznego. Zesz. Nauk. AE.
 9. Kruczek, Z. (2014). Nowe trendy i innowacje w sektorze atrakcji turystycznych. W: Z. Kruczek, W. Banasik (red.). Dynamika przemian rynku turystycznego (s. 15). Warszawa: Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych.
 10. Krupa, J., Dec, B. (2013). Innowacyjność elementem konkurencyjności w turystyce na Pogórzu Dynowskim. W: J. Krupa (red.), Ochrona środowiska, krajobraz przyrodniczy i kulturowy Pogórza Dynowskiego a rozwój turystyki (s. 206). Dynów: Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego.
 11. Kurowska-Pysz, J. (2012). Innowacyjna firma w konkurencyjnym otoczeniu rynkowym. W: H. Dźwigoł, J. Kurowska-Pysz, D. Owsiak (red.), Zarządzanie XXI wieku. Nowe koncepcje zarządzania (s. 155-156). Bielsko-Biała: Wyd. Nauk. ATH w Bielsku-Białej.
 12. Kwiatkowski, S. (2000). Przedsiębiorczość intelektualna (s. 9-10). Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.
 13. Matwiejczuk, W., Pawluczuk, E. (2002). Konkurencyjność przedsiębiorstwa budowlanego. Ekon. Org. Przeds., 12, 134.
 14. Mikulska, A. (2013). Przedsiębiorcze podejście do zarządzania organizacją. W: M. Boguszewicz-Kteft, M. Rozkwitalska (red.), Nowe koncepcje w zarządzaniu organizacją wobec wyzwań otoczenia (s. 417). Pr. Nauk. WSB w Gdańsku, 22.
 15. Niedzielski, P., Rychlik, K. (2006). Innowacje i kreatywność (s. 19). Szczecin: Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego.
 16. Nowakowska, A. (2005). Warunki konkurencyjności produktów turystycznych. W: K. Pieńkos (red.). Konkurencyjność polskiego produktu turystycznego (s. 237-238). Warszawa: Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie.
 17. Plawgo, B., Klimczuk, M., Citkowski, M. (2010). Klastry jako potencjał rozwoju - województwo podlaskie (s. 10-11). Białystok: Fundacja BFKK.
 18. Roman, M. (2015). Innowacyjność elementem konkurencyjności w turystyce. Zesz. Nauk. Małop. WSE w Tarnow. 1, 26, 111-119.
 19. Roman, M. (2014). Znaczenie innowacji w funkcjonowaniu sektora turystycznego - podejście teoretyczne i praktyczne. Zesz. Nauk. Uniw. Szczec. - Ekon. Probl. Tur., 805, 1 (25), 115-128.
 20. Rybak, M. (2003). Kapitał ludzki a konkurencyjność (s. 11-13). Warszawa: Poltex.
 21. Schumpeter, J. A. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego (s. 104). Warszawa: PWN.
 22. Stankiewicz, M. J. (2000). Istota i sposoby oceny konkurencyjności przedsiębiorstwa. Gosp. Nar., 7-8, 79.
 23. Stankiewicz, M. J. (2005). Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji (s. 89). Toruń: TNOiK.
 24. Strzembicki, L., Kmita, E. (1994). Agroturystyka formą przedsiębiorczości ludności rolniczej Polsce. Alternatywne źródła dochodów ludności wiejskiej. Biul. Region. Zakł. Dor. Roln., 309, 14.
 25. Świtalski, W. (2005). Innowacje a konkurencyjność (s. 70). Warszawa: Wyd. UW.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI: 10.17306/JARD.2016.21
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu