BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kołoszko-Chomentowska Zofia (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Specialization and Sustainable Development of Agricultural Holdings
Specjalizacja a zrównoważony rozwój gospodarstw rolnych
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2016, z. 1 (39), s. 87-93, tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Gospodarstwa rolne
Sustainable development, Arable farm
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto próbę oceny zrównoważenia gospodarstw rolnych o różnych kierunkach produkcji. Badaniami objęto gospodarstwa rolne województwa podlaskiego będące w systemie FADN w latach 2011-2012. W ocenie uwzględniono wskaźniki agroekologiczne (udział trwałych użytków zielonych, udział zbóż w zasiewach, pokrycie gleby roślinnością, obsada zwierząt) i ekonomiczne (dochodowość ziemi i pracy). Analizę prowadzono w podziale na typy rolnicze gospodarstw: uprawy polowe, krowy mleczne i zwierzęta ziarnożerne. Korzystniejsze wskaźniki zrównoważenia agroekologicznego osiągnęły gospodarstwa typu uprawy polowe i zwierzęta ziarnożerne. Gospodarstwa specjalizujące się w chowie bydła mlecznego stwarzały pewne zagrożenia dla środowiska naturalnego głównie ze względu na zbyt dużą obsadę zwierząt. W ocenie zrównoważenia ekonomicznego najlepiej wypadły gospodarstwa typu zwierzęta ziarnożerne. Dochód z gospodarstwa na osobę peł- nozatrudnioną był w nich o 37% wyższy niż w gospodarstwach roślinnych i o 57% wyższy niż w gospodarstwach mlecznych.(abstrakt oryginalny)

In the present article, an attempt was made to assess the sustainability of agricultural holdings with diff erent directions of production. Agricultural holdings in the Podlaskie voivodeship registered in the FADN system in 2011-2012 were investigated. Assessment accounted for agroecological indicators (share of permanent grasslands, share of cereals in crops, soil coverage with vegetation, stock density) and economic indicators (profi tableness of land and labor). Analysis was conducted according to a classifi cation into agricultural holding types: fi eldcrops, dairy cattle, and granivores. Fieldcrop and granivore holdings achieved more favourable environmental sustainability indicators. Holdings specializing in dairy cattle breeding posed a threat to the natural environment, mainly due to their excessive stock density. Economic sustainability assessment showed that granivore holdings were assessed most favorably. In these holdings, holding income per full-time worker was 37% greater than in fi eldcrop holdings and 57% greater than in dairy cattle holdings. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Belanger, V., Vanasse, A., Parent, D., Allard, G., Pellerin, D. (2012). Development of agri-environmental indicators to assess dairy farm sustainability in Quebec Eastern Canada. Ecol. Indic., 23, 421-430.
 2. Castoldi, N., Bechini, L. (2010). Integrated sustainability assesment of cropping systems with agro-ecological and economic indicators in northern Italy. Eur. J. Agron., 32, 59-72.
 3. Cieślik, J., Żmija, J. (2010). Sytuacja ekonomiczna gospodarstw mlecznych w województwie małopolskim. Rocz. Nauk Roln. G, 97(3), 43-50.
 4. Duer, I., Fotyma, M., Madej, A. (2002). Kodeks dobrej praktyki rolniczej (p. 20-21). Warszawa: Wyd. MRIRW-MŚ-FAPA.
 5. Escribano, A. J., Gaspar, J. P., Mesias, F. J. D., Moreno, A. F. P., Escribano, M. (2014). A sustainability assesment of organic and conventional beef cattle farms in agroforestry systems: the case of the "dehesa" rangelands. ITEA - Int. Tec. Econ. Ag., 110(4), 343-367.
 6. Harasim, A. (2009). Kierunek produkcji a zrównoważony rozwój gospodarstw rolniczych. Rocz. Nauk. SERiA, 11(1), 139-143.
 7. Harasim, A. (2010). Realizacja zasad zrównoważonego rozwoju w gospodarstwach rolniczych o różnych kierunkach produkcji. Stud. Rap. IUNG-PIB, 22, 57-64.
 8. Harasim, A. (2013). Metoda oceny zrównoważonego rozwoju rolnictwa na poziomie gospodarstwa rolnego. Stud. Rap. IUNG-PIB, 32(6), 25-75.
 9. Heller, J. (2006). Teoretyczne podstawy regionalizacji rolnictwa. Stud. Rap. IUNG-PIB, 3, 7-17.
 10. Józwiak, W., Juźwiak, J. (2007). Rolnictwo wielostronne czy wyspecjalizowane. Wieś Roln., 4(137), 9-20.
 11. Kołoszko-Chomentowska, Z. (2013). Przyrodnicze i organizacyjno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju rodzinnych gospodarstw rolnych w województwie podlaskim. Monografie i Rozprawy Naukowe 41. Puławy: IUNG- PIB.
 12. Krasowicz, S., Kuś, J., Jankowiak, J. (2007). Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania funkcjonowania gospodarstw rolniczych o różnych kierunkach produkcji w aspekcie rozwoju zrównoważonego. Stud. Rap. IUNG-PIB, 7, 55-76.
 13. Kuś, J., Jończyk, J. (2010). Produkcyjna i środowiskowa ocena różnych systemów gospodarowania. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 547, 193-204.
 14. Lebacq, T., Baret, P. V., Stilmant, D. (2013). Sustainability indicators for livestock farming. Review. Agron. Sustain. Dev., 33(2), 311-327.
 15. Matyka, M., Harasim, A. (2010). Zróżnicowanie gospodarstw rolniczych w Polsce według kierunku produkcji. Stud. Rap. IUNG-PIB, 22, 31-43.
 16. Piekut, K., Machnacki, M. (2011). Ocena ekologiczno-ekonomiczna gospodarstw rolnych na podstawie danych FADN. Woda Środ. Obsz. Wiej., 11(1), 203-219.
 17. Sas, R. (2010). Produkcja i dochody gospodarstw rolnych w województwie kujawsko-pomorskim po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Rocz. Nauk Roln. Ser. G, 97(3), 218-230.
 18. Sobczyński, T. (2008). Zmiany poziomu zrównoważenia gospodarstw rolnych UE w latach 1989-2005. Rocz. Nauk Roln. Ser. G, 94(2), 106-114.
 19. Ziółkowska, J. (2009). Produktywność w gospodarstwach wielkotowarowych w latach 2005-2007 - pomiar i determinanty. Zag. Ekon. Roln., 4(321), 119-125.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI: 10.17306/JARD.2016.10
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu