BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Owsianowska Sabina (University of Physical Education in Krakow, Poland), Banaszkiewicz Magdalena (Jagiellonian University)
Tytuł
Dissonant Heritage in Tourism Promotion: Certified Tourism Products in Poland
Trudne dziedzictwo w promocji turystyki: certyfikowane produkty turystyczne w Polsce
Źródło
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2015, nr 37, s. 145-166, tab., bibliogr. 34 poz.
Tytuł własny numeru
Anthropology of tourism
Słowa kluczowe
Turystyka, Dziedzictwo kulturowe, Produkt turystyczny
Tourism, Cultural heritage, Tourist product
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Cel. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie, jak rozmaite atrakcje - po zakwalifikowaniu ich jako "Najlepszy Produkt Turystyczny" przez Polską Organizację Turystyczną - stają się, w pewnym sensie, częścią dziedzictwa. Innymi słowy, ukazano, w jaki sposób system certyfikacji wspiera proces utowarowienia dziedzictwa.
Metoda. Badania jakościowe. Analiza multimodalna została zastosowana do zbadania werbalnych i wizualnych źródeł: opisów oraz fotografii i innych elementów graficznych z katalogów "Najlepsze Produkty Turystyczne Polski 2003-2012", "Najlepsze Produkty Turystyczne Polski 2013" i "Najlepsze Produkty Turystyczne 2014", opublikowanych w języku polskim i angielskim przez Polską Organizację Turystyczną, a także ze stron internetowych dedykowanych nagrodzonym produktom.
Wyniki. Analiza zebranego materiału badawczego ujawnia metody (re)interpretowania spuścizny przeszłości w procesie promocji miejsc i atrakcji turystycznych oraz utowarowienia dziedzictwa.
Ograniczenia badań i wnioskowania. Badania są typowym studium przypadku, które rzuca światło na zjawisko kulturowe, ale nie może być podstawą formułowania teorii na temat interpretacji dziedzictwa w ogóle. Analiza dotyczy polskiego kontekstu. Ponadto, utowarowienie dziedzictwa to bardzo dynamiczny proces, który wymaga dalszych badań, m.in. z uwzględnieniem nowych produktów turystycznych występujących w danym regionie.
Implikacje praktyczne. Analiza wskazuje na nowe potencjalne kierunki badania dziedzictwa w kontekście performatywności. To otwiera dyskusję na temat sposobów interpretacji polskiego dziedzictwa, w tym - roli aktorów uczestniczących w tym procesie. Świadomość tego, że dyskurs instytucjonalny kształtuje interpretację, w ramach której wartości szczególnie istotne dla danej części społeczeństwa są eksponowane, może być pomocna dla różnych podmiotów biorących udział w procesie utowarowienia dziedzictwa.
Oryginalność pracy. W artykule znana koncepcja dysonansu dziedzictwa kulturowego została zastosowana w polskim kontekście [Tunbridge, Ashworth 1996; Macdonald 2013]. W prezentowanym studium potwierdza się teza, iż praktyka zdecydowanie wyprzedza teorię w procesie tworzenia dziedzictwa.
Rodzaj pracy. Artykuł przedstawia wyniki badań empirycznych. (abstrakt oryginalny)

Purpose. The aim of this article is to present how different attractions, after having been certified as 'The Best Tourism Product' by the Polish Tourist Organization, become, to some extent, accepted as heritage. In other words, the paper examines how the system of certification supports the process of heritage commodification.
Method. Qualitative research. Multimodal analysis was applied to investigate verbal and visual sources: descriptions, photographs and other graphic elements of the catalogues published by the Polish Tourist Organization, as well as websites presenting in detail tourism products which have received awards.
Findings. Analysis of the gathered research material reveals the methods of (re) interpreting heritage in tourism promotion.
Research and conclusions limitations. The research is a typical case study, which sheds light on cultural phenomenon, but cannot provide any general theory on heritage interpretation. We have limited the focus of the study to the Polish context. Furthermore, the heritage commodification is a very dynamic process, therefore it needs further exploration which would take new tourism products appearing in the region into consideration.
Practical implications. The analysis provides potential avenues of enquiry adopting the perspective that heritage must be investigated in a performative context. It opens a discussion on how the Polish heritage is shaped and which stakeholders participate in this process. The awareness of the fact that discourse authorized by institutions shapes a preferred interpretation in which the values considered important for a given section of society are displayed, may be helpful for the different stakeholders who participate in the process of heritage commodification.
Originality. The article adopts the concept of dissonance in heritage interpretation to the Polish context. The case study highlights the thesis that practice definitely overtakes theory when we weigh up the issues concerning the creation of heritage.
Type of paper. The paper is based on the empirical research. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ashworth, G., Graham, B., Tunbridge, J. (2007), Pluralising Pasts. Heritage, Identity and Place in Multicultural Societies. Pluto Press, London, Ann Arbor MI.
 2. Assman, J. (2008), Communicative and Cultural Memory, [in:] A. Erll, A. Nünning, Cultural Memory Studies. An International and Interdisciplinary Handbook (pp. 109-118). De Gruyter, New York.
 3. Augé, M. (2004), Oblivion, MN: University of Minnesota Press, Minneapolis.
 4. Bajc, V. (2009), Collective memory and tourism: Globalizing Transmission through Localized Experience, "Journeys: The International Journal of Travel and Travel Writing", 7(1), pp. 1-14.
 5. Bryman, A.E. (2004), The Disneyization of Society. Sage Publications.
 6. Buczkowska, K. (2014) Portret współczesnego turysty kulturowego. AWF Poznań.
 7. Chodakiewicz, J.M., The Warsaw Rising, 1944: Perception and Reality, http://www.warsawuprising.com/paper/chodakiewicz1.htm [Accessed: July 2015].
 8. Diekman, A., Smith, K. (2015) Ethnic and Minority Cultures as Tourist Attractions, Channel View Publications.
 9. Karpiuk, D. (2014), Popkultura na barykadach, czyli powstanie jest fajne, "Newsweek Polska", http://kultura.newsweek.pl/powstanie-warszawskie-jest-fajne-newsweek-pl,artykuly, 344512,1.html, [Accessed: July 2015].
 10. Dallen, T., Boyd, S. (2006), Heritage Tourism in the 21st Century: Valued Traditions and New Perspectives, "Journal of Heritage Tourism", 1/1, pp. 1-16.
 11. Dann, G. (1996), The Language of Tourism: A Sociolinguistic Perspective. CABI, Wallingford.
 12. Davies, N. (2005), God's Playground. A history of Poland. Vol. 2: From 1795 to the present. New York : Columbia University Press.
 13. Fish, S. (1997), Boutique multiculturalism, or why liberals are incapable of thinking about hate speech, "Critical Inquiry", 23 (2), pp. 378-395.
 14. Francesconi, S. (2014), Reading Tourist Texts. A Multimodal Analysis, Multilingual Matters.
 15. Halbwachs, M. (1992), On Collective Memory (Heritage Sociology Series). Chicago University Press, Chicago.
 16. Hartmann, R. (2013), Dark tourism, thanatourism, and dissonance in heritage tourism management: new directions in contemporary tourism research, "Journal of Heritage Tourism", pp. 162-188.
 17. Hirsch, M. (1997), Family frames: Photography, narrative, and post-memory, Harvard University Press, Cambridge.
 18. Hirsch, M. (2008), Generations of Postmemory, "Poetics Today", 29:1 (Spring), DOI 10.1215/03335372-2007-019.
 19. Kirschenblatt-Gimblett, B. (1998), Destination Culture: Tourism, Museums, and Heritage, University of California Press, Berkeley, CA.
 20. Kruczek, Z. (2011), Atrakcje turystyczne. Fenomen, typologia, metody badań. Proksenia, Kraków.
 21. Light, D. (2000), An Unwanted Past: contemporary tourism and the heritage of communism in Romania, "International Journal of Heritage Studies", 6(2), pp. 145-160
 22. Macdonald, S. (2013), Memorylands. Heritage and Identity in Europe Today. Routledge, London - New York.
 23. Nora, P. (1989), Between Memory and History. Les Lieux de Mémoire, "Representations", 26, Special Issue: Memory and Counter-Memory (Spring), pp. 7-24.
 24. Owsianowska, S., Banaszkiewicz, M. (2015), Trudne dziedzictwo a turystyka. O dysonansie dziedzictwa kulturowego, "Turystyka Kulturowa", 11, pp. 6-24.
 25. Owsianowska, S. (2010), Wielokulturowość w promocji turystycznej miejsca, [w:] E. Puchnarewicz (red.), Wielokulturowość a turystyka, (pp. 33- 46) WSTJiO, Warszawa.
 26. Purchla, J. (red.) (2006), Dziedzictwo kresów - nasze wspólne dziedzictwo? Krakow: International Cultural Centre.
 27. Relative of WWII Nazi to sue Warsaw Rising Museum?, http://www.thenews.pl/1/6/Artykul/ 186616,Relative-of-WWII-Nazi-to-sue-Warsaw-Rising-Museum [Accessed: July 2015]
 28. Smith, L. (2006) Uses of Heritage, Routledge, London and New York.
 29. Smith, L., Akagawa, N. (2009), Intangible Heritage, Routledge, London.
 30. Tunbridge, J., Ashworth, G. (1996), Dissonant Heritage. The Management of the pas as a resource in Conflict. Wiley & SOns, Chichester.
 31. Xie, P. F. (2015), Industrial Heritage Tourism, Channel View Publications.
 32. Xie, P.F. (2010), Authenticating Ethnic Tourism, Channel View Publications.
 33. The Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, 2003, http://www.unesco.org/culture/ich/en/convention [Accessed: July 2015].
 34. Kruczek, Z. (2014), Frekwencja w atrakcjach turystycznych/Attendance in Tourist Attractions. Raport dla Polskiej Organizacji Turystycznej/Report for Polish Tourist Organization, Kraków-Warszawa, http://pot.gov.pl/do-pobrania/l/materialy-do-pobrania/badania-i-analizy/ [Accessed: July 2015]
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-3888
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu