BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Murrmann Julia (University of Warsaw)
Tytuł
Revisiting Znaniecki's Cultural Theory: Different Forms of Contemporary Tourism in Terms of Their Contribution to "The World Culture Society"
Z dorobku Znanieckiego: koncepcja społeczeństwa światowej kultury a współczesne formy turystyki
Źródło
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2015, nr 37, s. 53-67, bibliogr. 40 poz.
Tytuł własny numeru
Anthropology of tourism
Słowa kluczowe
Turystyka, Globalizacja, Filozofia kultury
Tourism, Globalization, Philosophy of culture
Uwagi
summ., streszcz.
Znaniecki Florian
Abstrakt
Cel. W artykule proponuje się na nowo odczytać klasyczną teorię kulturową Floriana Znanieckiego i podkreśla się jej znaczenie w obrębie badań turystyki: różne formy globalnej turystyki są analizowane w kontekście koncepcji społeczeństwa światowej kultury.
Metoda. Artykuł ma charakter częściowo przeglądowy i zawiera krytyczną analizę twórczości Znanieckiego. Następnie, za pomocą procesów intuicyjno-logicznych zidentyfikowano potencjał poszczególnych, objętych badaniem, form turystyki w zakresie budowania społeczeństwa światowej kultury.
Wyniki. Po wnikliwej analizie wybranych form współczesnej turystyki międzynarodowej, można stwierdzić, że obawy Znanieckiego wyrażone w tekście opublikowanym w 1952 roku były w pełni uzasadnione. Pomimo potencjału tkwiącego w podróży, nie każda forma turystyki przyczynia się do rozwoju społeczeństwa kultury światowej.
Ograniczenia badań i wnioskowania. Powstają oraz rozpowszechniają się nowe formy turystyki, a także charakter tych istniejących może podlegać zmianom.
Implikacje praktyczne. Artykuł jest rodzajem hołdu dla jednego z najwybitniejszych polskich kulturologów i socjologów, który był wczesnym rzecznikiem społeczeństwa światowej kultury i któremu zawdzięczamy m.in. podstawy metodologii badań nowoczesnej kultury i jej przemian.
Oryginalność pracy. Praca na rzadko podejmowany przez badaczy temat.
Rodzaj pracy. Artykuł teoretyczny. (abstrakt oryginalny)

Purpose. The paper wishes to offer a contemporary reading of a classic cultural theory of Florian Znaniecki and to highlight its relevance within the field of tourism studies: different forms of contemporary global tourism are analyzed in terms of their contribution to the development of "the world culture society."
Method. The article is partly of review character and contains a critical analysis of Znaniecki's legacy. Then, through an intuitive-logical process, the potential of the chosen adjectival tourisms within their contribution to "the world culture society" was measured.
Findings. After a detailed analysis of the important contemporary types of international tourism, we can acknowledge that the concerns of Znaniecki expressed in his text first published in 1952 were fully justified. Despite the potential ascribable to the travels, not every type of travel is a form of contribution to the growth of "the world culture society."
Research and conclusions limitations. New forms of tourism are continuously emerging and gaining popularity and the character of those existing may change.
Practical implications. The article is a kind of tribute to one of the most outstanding Polish culturologists and sociologists who was the early spokesman for the world society and to whom we owe, among others, the basis for research of modern culture and its changes.
Originality. This is an original work on a topic rarely undertaken by researchers.
Type of paper. Theoretical paper. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abel, T. (1996), O Florianie Znanieckim. Wybór z dziennika [On Florian Znaniecki. Selections from the Journal], Norbertinum, Lublin.
 2. Bauman, Z. (2000), Liquid modernity, Polity Press, Cambridge.
 3. Bieńczyk, G., Łobożewicz, T. (2001), Podstawy turystyki [Tourism basics], WSE, Warszawa.
 4. Bulmer, M. (1986), The Chicago School of Sociology: Institutionalization, Diversity, and the Rise of Sociological Research. University of Chicago Press, Chicago.
 5. Boorstin, D. (1964), The image: A guide to Pseudo-Events in America. Harper, New York.
 6. Buczkowska, K. (2008), Turystyka kulturowa. Przewodnik metodyczny [Cultural tourism. A methodological guide]. AWF, Poznań.
 7. Donati, P. (2000), The challenge of universalism in a Multicultural Postmodern Society: a Relational Approach, [in:] Hałas E. (ed.) Florian Znaniecki's Sociological Theory and the Challenge of 21st Century, Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main, pp. 31-47.
 8. Gaworecki, W. (2010), Turystyka [Tourism], PWE, Warszawa.
 9. Hałas, E. (1994), Florian Znaniecki - an unrecognized forerunner of symbolic inter-actionism, [in:] Dulczewski Z., Grathoff R., Włodarek J. (eds.) What are sociological problems? Nakom, Poznań, pp. 165-183.
 10. Hałas, E. (2010), Towards the World Culture Society. Florian Znaniecki's Culturalism, Peter Lang International Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main.
 11. Hałas, E. (ed.) (2000), Florian Znaniecki's Sociological Theory and the Challenge of 21st Century, Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main.
 12. Jędrysiak, T. (2008), Turystyka kulturowa [Cultural tourism], PWE, Warszawa.
 13. Kurek, W. (2007), Turystyka [Tourism], PWN, Warszawa.
 14. Łuczewski, M. (2009), Revisiting Boudon, Znaniecki, and Polish Peasants, [in:] Cherkaoui M., Hamilton P. (eds.), Raymond Boudon: A Life in Sociology, 4, Bardwell Press, Oxford.
 15. MacCannell, D. (1999), The Tourist: A New Theory of the Leisure Class, University of California Press, Berkeley.
 16. Mikos von Rohrscheidt, A. (2007), Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy [Cultural tourism. Phenomenon, potential, perspectives], GWSHM Milenium, Gniezno.
 17. Murrmann, J. (2012), Dolce far niente oppure un metodo effettivo per imparare una lingua straniera. Internazionali corsi di lingua in prospettiva glottodidattica [The sweetness of doing nothing or an effective method of foreign language learning. The international language courses in glottodidactic perspective], "Acta Philologica", 42, pp. 112-121.
 18. Plummer, K. (1983), Documents of Life: An Introduction to the Problem and Literature of a Humanistic Method, George Allen & Unwin, London.
 19. Przecławski, K. (2004), Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki [Man and tourism. Outline of the sociology of tourism], Albis, Kraków.
 20. Ritzer, G. (2004), Klasyczna teoria socjologiczna [Classical Sociological Theory], Zysk i S-ka, Poznań.
 21. Robertson, R. (1992), Globalization: Social Theory and Global Culture, Sage, London.
 22. Rojek, Ch. (1993), Ways of Escape: Modern Transformations in Leisure and Travel, Macmillan, London.
 23. Rojek, Ch. (1997), Indexing, Dragging and the Social Construction of Tourist Sights, [in:] Rojek Ch., Urry J. (eds.), Touring Cultures. Transformations of Travel and Theory, Routledge, London, pp. 52-74.
 24. Różewska, J. (2008), Motywowanie uczestników wakacyjnych kursów językowych poprzez program turystyczno-rekreacyjny [How to motivate the participants of language courses through a tourist and recreational program], [in:] Michońska-Stadnik A., Wąsik Z. (eds.) Philologica wratislaviensia: acta et studia. 2. 2. Nowe spojrzenia na motywację w dydaktyce języków obcych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, Wrocław, pp. 131-142.
 25. Seaton, A.W. (1999), War and Thanatourism, Waterloo 1815-1914, "Annals of Tourism Research", 26, pp. 131-155.
 26. Sinatti, G. (2008) The Polish Peasant Revisited. Thomas and Znaniecki's Classic in the Light of Contemporary Transnational Migration Theory, "Sociologica", 2, doi: 10.2383/27725.
 27. Szacki, J. (1986), Znaniecki [Znaniecki], Wiedza Powszechna, Warszawa.
 28. Szacki, J. (2007), Historia myśli socjologicznej [History of sociological thought], PWN, Warszawa.
 29. Sztompka, P. (2012), Socjologia: Analiza społeczeństwa [Sociology: the analysis of society], Znak, Kraków.
 30. Thomas, W. I., Znaniecki, F. (1996), The Polish Peasant in Europe and America: A Classic Work in Immigration History, University of Illinois Press, Urbana/Chicago.
 31. Urry, J. (2002), The tourist gaze, Sage Publications, London.
 32. Wallerstein, I. (1979), The Capitalist World-Economy, Cambridge University Press, Cambridge.
 33. Wallerstein, I. (1999), The End of the World As We Know It: Social Science for the Twenty-first Century, University of Minnesota Press, Minneapolis.
 34. Znaniecki, F. (1919), Cultural Reality, University of Chicago Press, Chicago.
 35. Znaniecki, F. (1925), The Laws of Social Psychology, University of Chicago Press, Chicago.
 36. Znaniecki, F. (1934), The Method of Sociology, Rinehard and Co., New York.
 37. Znaniecki, F. (1936), Social Actions, Rinehard and Co., New York.
 38. Znaniecki, F. (1952), Modern nationalities, University of Illinois Press, Urbana.
 39. Znaniecki Lopata, H. (1976), Polish Americans. Status Competition in an Ethnic Community, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ.
 40. http://www2.unwto.org/annual-reports (20.05.2015)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-3888
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu