BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szarycz Gregory G. (University of Wroclaw)
Tytuł
A Post-Structural Critique of the Language of 'Experience' in Tourism Research
Poststrukturalistyczna krytyka "doświadczenia" w badaniach nad turystyką
Źródło
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2015, nr 37, s. 31-51, bibliogr. 115 poz.
Tytuł własny numeru
Anthropology of tourism
Słowa kluczowe
Turystyka, Językoznawstwo, Psychologia konsumenta, Psychologia postrzegania
Tourism, Linguistics, Consumer psychology, Psychology of perception
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Cel. Niniejszy referat jest analizą doświadczenia, a mówiąc ściślej - podejmuje się analizy słowa "doświadczenie" i jego użycia w badaniach nad turystyką. Epistemologiczne rozważania nad naturą doświadczenia leżą u podstaw wielu kwestii kluczowych dla badań nad turystyką oraz dla dziedzin pokrewnych.
Metoda. Referat dzieli się na dwie połączone ze sobą części. W części pierwszej analizie poddany zostaje sposób, w jaki doświadczenie używane jest jako dowód w jakościowych badaniach nad turystyką. Część druga przybliża perspektywy teoretyczne przemawiające za ww. praktyką. Uwagi końcowe przedstawiają zalety analizy "języka doświadczenia" z punktu widzenia poststrukturalizmu.
Wyniki. Wysunięte zostaje twierdzenie, iż postrukturalistyczne spojrzenie na mówienie o doświadczeniu w kontekście badań naukowych otwiera nowe możliwości analizy związku pomiędzy sposobem prowadzenia badań nad turystyką a kulturalnym czy politycznym zaangażowaniem. Poststrukturalne podejście do tworzenia oraz analizy narracji opartych na doświadczeniu (tj. narracji jako konkretnej praktyki społecznej) zachowuje siłę badań empirycznych, wraz z innymi, rzadziej rozważanymi kwestiami zaangażowania ontologicznego, postrzegania innych osób lub siebie, sposobów rozumienia metodologii badań nad turystyką oraz narracji.
Ograniczenia badań i wnioskowania. Jako że doświadczenie i jego rozumienie jest tak różne dla różnych kultur czy społeczności językowych, przydatnym dla przyszłych dyskusji wydaje się, aby pod uwagę brane były perspektywy, czy też "badania nad doświadczeniem" stworzone w innych językach. Co więcej, niniejsza praca krytyczna miałaby zastosowanie w niemal wszystkich jakościowych badaniach nad turystyką (a niekoniecznie w badaniach nad doświadczeniem turystycznym).
Implikacje praktyczne. Niniejsza praca krytyczna dotycząca jakościowych badań nad turystyką jest bardzo aktualna, podobnie jak propozycja rozpatrywania doświadczenia (jak również autentyczności lub turystyki jako wolności, itp.) jako narracji, opowiadania (doświadczenie jako zjawisko językowe); wszystko to wydaje się być użyteczne dla przyszłych badań.
Oryginalność pracy. Pomimo faktu, iż badania nad gościnnością, wypoczynkiem i turystyką opisują subiektywne, afektywne oraz przede wszystkim empiryczne perspektywy w tych gałęziach przemysłu [Otto i Ritchie 1996] to tak naprawdę nie zajmują się one naturą samego doświadczenia. Koncentrując się na przydawaniu doświadczeniu określeń w rodzaju "wysokiej jakości", "uskrzydlające", "autentyczne", "przeżyte" itp. zaniedbały znaczenie tego rzeczownika, jego denotację. Niniejszy artykuł ma za zadanie przyciągnąć uwagę do kwestii znaczenia doświadczenia dla badań nad turystyką.
Rodzaj pracy. Artykuł teoretyczny. (abstrakt oryginalny)

Purpose. This paper is an analysis of experience. More specifically, it is an analysis of the word 'experience' and how it is used in tourism research. Epistemological questions about the nature of experience underlie many of the issues fundamental to research in tourism and related fields.
Method. The analysis has two over-lapping sections. The first looks at how experience is used as evidence in qualitative tourism research. The second explicates the theoretical perspectives underpinning its use as evidence. Concluding remarks argue the advantages of using a poststructuralist view of the language of experience.
Findings. It is argued that a poststructuralist understanding of the language of experience in research opens up additional ways to analyse the relationship between the conduct of tourism research and certain cultural/political commitments. Poststructural approaches to the production and analysis of experiential narratives as a particular social practice maintain the strengths of experiential research alongside other, less frequently addressed, ontological commitments, visions of the person/self, understandings of research methodology and narratives of tourism.
Research and conclusions limitations. Notably, as experience and the understanding of it is so indigenous to cultural settings and/or language communities, it might be useful for future discussion to engage perspectives or "experience research" conducted in different languages. Further, this critique and reflection would apply to almost all qualitative tourism studies (and not necessarily tourism experience research).
Practical implications. This reflection and critique on qualitative tourism studies is timely, as is the proposition of seeing experience (and indeed authenticity, or tourism as freedom, etc.) as a way of talking (experience as linguistic). Both seem to have a useful perspective for future research.
Originality. Although a stream of research in hospitality, leisure and tourism has explored the subjective, affective, and especially, the experiential perspectives in these industries [Otto and Ritchie, 1996], it has not really dealt with the meaning of experience itself. It has concentrated on adding adjectives such as 'quality', 'flow', 'authentic' 'lived', etc. to experience but has largely neglected the meaning - or, more technically, the signifying work - of the noun. This article hopes to draw attention to the question of the meaning of experience in tourism research.
Type of paper. Theoretical article. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Acker, J.K. Barry and J. Esseveld (1983), Objectivity and truth: Problems of doing feminist research. "Women's Studies International" 6, pp. 423-35.
 2. Allen, D.G. (1986), Professionalism, gender segregation of labor and the control of nursing, "Women and Politics" 6, pp. 1-24.
 3. Allen, D.G. (1995), Hermeneutics: Philosophical traditions and nursing practice research, "Nursing Science Quarterly" 8, pp. 174-82.
 4. Allen, D.G. (1996), Knowledge, politics, culture, and gender: A discourse perspective, "Canadian Journal of Nursing Research" 28, pp. 95-102.
 5. Allen, D.G and P. Hardin (2001), Discourse analysis and the epidemiology of meaning, "Nursing Philosophy" 2, pp. 163-76.
 6. Altheide, D.L. and Johnson, J.M. (1998), Criteria for assessing interpretive validity in qualitative research. In: Denzin, N.K. and Lincoln, Y.S. (eds) Collecting and Interpreting Qualitative Materials. Sage, Thousand Oaks, California, pp. 283-312.
 7. Atkinson, P. and D. Silverman (1997), 'Kundera's "Immortality": the interview society and the invention of the self '. "Qualitative Inquiry" 3, pp. 304-26.
 8. Austin, J.L. (1962). How to Do Things with Words. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 9. Ayode, D., Tadele, G. (2010), An Assessment of Child Sex Tourism in Some Selected Tourist Attraction Sites in Ethiopia.
 10. Bannerji, H. (1992), But who speaks for us? Experience and agency in conventional feminist paradigms. In H. Bannerji, L. Carby, K. Dehli, S. Heald, & K. McKenna (Eds), Unsettling relations: The university as a site of feminist struggles (pp. 67-107). Boston, MA: South End Press.
 11. Bartky, S. (1990), Femininity and Domination: Studies in the Phenomenology of Oppression, New York: Routledge.
 12. Bedford, E. (1962a), Emotions, "Proceedings of the Aristotelian Society" 57, pp. 281-304.
 13. Bedford, E. (1962b), Emotions, In V.C. Chappell (Ed.), The philosophy of mind (pp. 110-126). Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
 14. Bellamy, E.J. and Leontis, A. (1993), A genealogy of experience: From epistemology to politics, "Yale Journal of Criticism" 6, pp. 163-85.
 15. Besley, A.C.T. (2002), Foucault and the turn to narrative therapy. "British Journal of Guidance & Counselling" 30, pp. 125-43.
 16. Bigné, J.E. & Andreu, L. (2004), Emotions in segmentation: An empirical study, "Annals of Tourism Research", 31(3), pp. 682-696.
 17. Bishop, P. (2002), The silent boundaries of theory: Transitions from language to experience in Goethe and Wittgenstein, "Modern Language Review" 97, pp. 223-4.
 18. Bourdieu, P. (1991), Language and symbolic power. Cambridge: Harvard University Press.
 19. Braun-LaTour, K. A., Grinley, M. J., and Loftus, E. F. (2006), Tourist memory distortion. "Journal of Travel Research", 44(4), pp. 360-367.
 20. Bruner, E.M. (2005), The Role of Narrative in Tourism. Conference paper presented at the On Voyage: New Directions in Tourism Theory Conference, Berkeley, October 7-8. Available at www.nyu.edu/classes/bkg/tourist/narrative.doc [accessed: 10 January 2010].
 21. Burr, V. (1995), An Introduction to Social Constructionism. Routledge: London.
 22. Butler, J. (1993), Bodies that matter. New York: Routledge.
 23. Butler, J. (1997), The psychic life of power. Stanford, CA: Stanford University Press.
 24. Capra, F. (1975), The Tao of Physics. London: Wildwood House.
 25. Capra, F. (1982), The Turning Point: Science, Society and the Rising Culture. London: Flamingo.
 26. Carmichael, B. (2005), Understanding the Wine Tourism Experience for Winery Visitors in the Niagara Region, Ontario, Canada, "Tourism Geographies", 7(2), pp. 185-204.
 27. Chay, D.G. (1993), Rereading Barbara Smith: Black feminist criticism and the category of experience, "New Literary History" 24, pp. 635-52.
 28. Cohen, E. (1979), A Phenomenology of Tourist Experiences, "Sociology" 13, pp. 179-201.
 29. Craib, I. (1998), Experiencing identity. London: Sage.
 30. Craig, C.S. and Douglas, S.P. (2000), International Marketing Research (2nd edn.), Chichester: John Wiley & Sons.
 31. Crotty, M. (1996), Phenomenology and nursing research. Melbourne: Churchill Livingstone.
 32. Dann, G. (1996), The Language of Tourism: A Sociolinguistic Perspective. Wallingford: CAB International.
 33. Davitz, J. R. (1969), The language of emotion. New York: Academic Press.
 34. Dean, M. (1994), Critical and effective histories: Foucault's methods and historical sociology. New York: Routledge.
 35. deLauretis, T. (1984), Semiotics and experience. [In:] T. deLauretis (ed.) Alice doesn't (pp. 159-82). Bloomington: Indiana University Press.
 36. deLauretis, T. (1988), Feminist studies/critical studies: Issues, terms and contents. [In:] T. deLauretis (ed.) Feminist studies/critigcal studies (pp. 1-19). Basingstoke: Macmillan Press.
 37. Elam, D. (1994), Feminism and deconstruction. New York: Routledge.
 38. Fesenmaier, D., O'Leary, J., and Uysal, M. (eds.) (1996), Recent advances in tourism marketing research, New York: Haworth Press.
 39. Finn, M., Elliott-White, M., and Walton, M. (2000), Tourism and leisure research methods: data collection, analysis and interpretation. Essex: Pearson Education Limited.
 40. Fluker, M.R., and Turner, L.W. (2000), Needs, motivations and expectations of a commercial whitewater rafting experience, "Journal of Travel Research" 38, pp. 380-389.
 41. Foss, K.A. and S.K. Foss (1994), Personal experience as evidence in feminist scholarship. "Western Journal of Communication" 58, pp. 39-43.
 42. Foucault, M. (1983), The subject and power. [In:] H.L. Dreyfus and P. Rabinow (eds.) Michel Foucault: Beyond structuralism and hermenutics (2nd ed.), Chicago: University of Chicago Press.
 43. Frank, A.W. (1993), The rhetoric of self-change: Illness experience as narrative. "Sociological Quarterly" 34, pp. 39-53.
 44. Frijda, N.H. (1986), The emotions. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
 45. Gee, J.P. (1992), The social mind: Language, ideology, and social practice. The University of Michigan: Bergin & Garvey.
 46. Gee, J.P. (1999), An introduction to discourse analysis theory and method (2nd ed.). New York, NY: Routledge.
 47. Gergen, K.J. (1999), An Invitation to Social Constructionism. Sage: London.
 48. Harpaz, I. (1996), International Management Survey Research. [In:] B.J. Punnett and B.J. Shenkar (eds.) Handbook for International Management Research (pp. 37-62). Cambridge, Massachusetts: Blackwell.
 49. Hannan, K. and Knox, D. (2010), Understanding Tourism: A Critical Introduction. Sage.
 50. Hardin, P.K. (2003), Constructing experience in individual interviews, autobiographies and on-line accounts: A poststructuralist approach. "Journal of Advanced Nursing" 41, pp. 536-44.
 51. Heelas, P. (1986), Emotions. Across Cultures. [In:] R. Harre (ed.), The Social Construction of Emotions, OUP, Oxford.
 52. Heelas, P. (1996). Emotions talk across cultures. [In:] R. Harre and W.G. Parrot (Eds.), The Emotions: Social, Cultural and Biological Dimension (pp. 171-199). London: SAGE Publications.
 53. Henriques J., W. Hollway, C. Urwin, C. Venn and V. Walkerdine (1998). Changing the subject: Psychology, social regulation and subjectivity (2nd edn). New York: Routledge.
 54. Hjemdahl, K.M. (2003), Negotiating Theme Park Culture, "Ethnologia Scandinavica", 26, pp. 1-14.
 55. Holloway, W. and T. Jefferson (2000), Doing qualitative research differently. Thousand Oaks, CA: Sage.
 56. Hultsman, J. (1995), Just tourism: an ethical framework, "Annals of Tourism Research", 22, pp. 553-567.
 57. Johnston, L. (2001), (Other) Bodies and Tourism Studies, "Annals of Tourism Research", 28(1), pp. 180-201.
 58. Jones, C. and R. Porter (1996), Reassessing Foucault: Power, medicine and the body. New York: Routledge.
 59. Kagan, J. (1984), The nature of the child. New York: Basic Books.
 60. Kagan, J. (1994) On the nature of emotion. "Monographs of the Society for Research in Child Development" 59, pp. 7-24.
 61. Kim, J.H., Ritchie, J.R.B. and McCormick, B. (2011), Development of a scale to measure memorable tourism experiences, "Journal of Travel Research" 51(1), pp. 12-25.
 62. Kvale, S. (1996), InterViews. Thousand Oaks: Sage.
 63. Larsen, S. (2007), Aspects of a psychology of the tourist experience, "Scandinavian Journal of Hospitality & Tourism", 7(1), pp. 7-18.
 64. Leininger, M. (1994), Evaluation criteria and critique of qualitative research methods. [In:] J. Morse (Ed.). Critical issues in qualitative research methods. Beverly Hills: Sage.
 65. Li, Y. (2000), Geographical consciousness and tourism experience, "Annals of Tourism Research" 27(4), pp. 863-883.
 66. Mann, S.A. and Kelly L.R. (1997), Standing at the crossroads of modernist thought: Collins, Smith and the new feminist epistemologies, "Gender & Society" 11, pp. 391-408.
 67. Mannell, R.C. and Iso-Ahola, S. E. (1987), Psychological Nature of Leisure and Tourism Experience, "Annals of Tourism Research" 14 (3), pp. 314-331.
 68. Manson, N.C. (2002), What does language tell us about consciousness? First-person mental discourse and higher order thought theories of consciousness, "Philosophical Psychology" 15, pp. 221-38.
 69. Markwell, K.W. (1998), Taming the chaos of nature: Cultural construction and lived experience in nature-based tourism. Unpublished PhD thesis, University of Newcastle, NSW, Australia.
 70. Marshall, C. and Rossman, G. B. (2006), Designing Qualitative Research, 4th edition. Thousand Oaks: Sage.
 71. Martin M.G.F. (2002), The transparency of experience, "Mind & Language" 17, pp. 376-425.
 72. McCabe, S. and Stokoe, E. (2004), Place and Identity in Tourists' Accounts, "Annals of Tourism Research" 31 (3) pp. 601-622.
 73. McRobbie, A. (1985), Strategies of vigilance: An interview with Gayatri Chakravorti Spivak, "Block" 10, pp. 5-9.
 74. Merleau-Ponty, M. (1945/1962), Phenomenology of Perception, translated by Smith, C., Routledge, New York.
 75. Mishler, E.G. (1986), Research interviewing: Context and narrative. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 76. Mohanty, C.T. (1992), Feminist encounters: Locating the politics of experience. In M Barrett and A Phillips (Eds.) Destabilizing theory: Contemporary feminist debates (pp. 74-92). Cambridge: Polity Press.
 77. Mulinari, D. and K. Sandell. (1999), Exploring the notion of experience in feminist thought. "Acta Sociologica" 42, pp. 287-97.
 78. Mumby, D.K. (1993), Introduction: Narrative social control. [In:] D.K. Mumby (Ed.) Narrative social control: Critical perspectives [pp. 1-12]. Newbury Park, CA: Sage.
 79. Neumann, M. (1992), The Trail through Experience: Finding Self in the Recollection of Travel. [In:] Ellis C., Flaherty M.G. (Eds.) Investigating Subjectivity: Research on Lived Experience (pp. 176-201). Newbury Park, CA: Sage.
 80. Oakes, T. and Minca, C. (2004), Tourism, modernity and postmodernity. [In:] A.A. Lew, C.M. Hall, and A.M. Williams (Eds.), Companion to Tourism (pp. 280-290). Blackwell Publ., Oxford.
 81. Otto, J.E. and Ritchie, J.R.B. (1996), The Service Experience in Tourism, "Tourism Management" 17(3), pp. 165-174.
 82. Phipps, A. (2006), Learning the Arts of Linguistic Survival: Languaging, Tourism, Life. Multilingual Matters.
 83. Puar, J. (2002a), A Transnational Critique of Queer Tourism, "Antipode" 34 (5), pp. 935-946.
 84. Puar, J. (2002b), Circuits of queer mobility: tourism, travel, and globalization. "GLQ: A Journal of Lesbian and Gay Studies" 8 (1-2), pp. 101-137.
 85. Quan, S., Wang, N. (2004), Towards a structural model of the tourist experience: an illustration from food experiences in tourism, "Tourism Management" 25, pp. 297-305.
 86. Rapley, T. (2001), The (Art)fullness of Open-Ended Interviewing: Some Considerations on Analysing Interviews, "Qualitative Research" 1, pp. 303-333.
 87. Reynolds, T. (2002), Re-thinking a black feminist standpoint, "Ethnic and Racial Studies" 25, pp. 591-606.
 88. Richard, N. (1996), Feminism, experience and representation, "Revista Iberoamericana" 62, pp. 733-44.
 89. Riessman, C.K. (1987), When gender is not enough: Women interviewing women, "Gender & Society" 1, pp. 172-207.
 90. Riley, R. and Love, L. (2000), The State of Qualitative Tourism Research, "Annals of Tourism Research" 27(1), pp. 164-187.
 91. Ritchie, B., P. Burns and C. Palmer (Eds.) (2005), Tourism research methods: integrating theory and practice, Cabi Publishing, Oxfordshire.
 92. Rossman, G. B. and Rallis, S. F. (1998), Learning in the Field: An Introduction to Qualitative Research, Sage, Thousand Oaks.
 93. Rorty, R. (1979), Philosophy and the mirror of nature. Princeton University Press, Princeton.
 94. Rorty, R. (1989), Contingency, Irony, and Solidarity. Cambridge University Press, Cambridge.
 95. Ryan, C. (1998), Saltwater Crocodiles as Tourist Attractions: A Pilot Study, "Journal of Sustainable Tourism", 6 (4), pp. 314-27.
 96. Ryan, C. (2002), The Tourist Experience. 2nd edition. Continuum, New York.
 97. Ryan, C. (2001), Bodies, identity, self-fulfilment and self-denial [in:] C. Ryan, and C.M. Hall (Eds.), Sex tourism: Marginal people and liminalities. Routledge, London.
 98. Sarbin, T. R. (1989), Emotions as narrative employments. [In:] M. J. Packer, and B. Addison (Eds.), Entering the circle: Hermeneutic investigations in psychology, pp. 185-201. State University of New York Press, Albany, NY.
 99. Scherer, K. R. (2004), Feelings integrate the central representation of appraisal-driven response organization in emotion. [In:] A. S.R. Manstead, N. H. Frijda, and A. H. Fischer (Eds.), Feelings and emotions, pp.136-157. Cambridge University Press, Cambridge.
 100. Schlegel, J.H. (2002), Flight from fallibility: How theory triumphed over experience in the west, "Journal of Economic History" 62, pp. 632-3.
 101. Scott, J. (1992), Experience. [In:] J. Butler and J. Scott (Eds.) Feminists theorize the political [pp. 22-40]. Routledge, New York.
 102. Shilling, C. (2001), Embodiment, experience and theory: In defence of sociological tradition, "Sociological Review" 49, pp. 327-44.
 103. Silverman, D. (2001), Interpreting qualitative data: Methods for analyzing talk, text and interaction (2nd ed.) Sage, London.
 104. Solomon, R.C. (1976), The passions: emotions and the meaning of life. Hackett Publishing Company, Indianapolis.
 105. Spivak, G. (1990), Criticism, feminism and the institution. In S. Harasym (Ed.) The postcolonial critic (pp. 1-16). Routledge, New York.
 106. Stone-Mediatore S. (1998). Chandra Mohanty and the revaluing of 'experience', "Hypatia" 13, pp. 116-27.
 107. Szarycz, G. (2008), Cruising, freighter-style: a phenomenological exploration of tourist recollections of a passenger freighter travel experience, "International Journal of Tourism Research" 10, 3, pp. 259-269.
 108. Szarycz, G. (2009), Some Issues in Tourism Research Phenomenology, "Current Issues in Tourism", 12, 1, pp. 47-58.
 109. Thomas, M. (2000), Exploring the contexts and meanings of women's experiences of sexual intercourse on holiday [In:] S. Clift and S. Carter (Eds.). Tourism and sex: Culture, commerce and coercion, pp. 200-220. Pinter, London.
 110. Tribe, J. (2005), The truth about tourism, "Annals of Tourism Research", 33, 2, pp. 360-381.
 111. Veal, A. J. (2006), Research methods for leisure and tourism: A practical guide. Pearson Education.
 112. Wang, N. (1999), Re-thinking Authenticity in Tourism Experience, "Annals of Tourism Research" 26, pp. 349-370.
 113. Whitebook, J. (1995), Perversion and utopia: A study in psychoanalysis and critical theory. Cambridge: MIT Press.
 114. Wilson, E. I. Ateljevic and K. Hannam (2008), Challenging the 'tourist-other' dualism: gender, backpackers and the embodiment of tourism research [In:] Hannam K., Atelievic I. (Eds.) Backpacker tourism: concepts and profiles, pp. 95-110. Tourism and Cultural Change: 13. Channel View Publications.
 115. Young, M. (1999), The social construction of tourist places, "Australian Geographer" 30, pp. 373-389.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-3888
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu