BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mierzyński Marek (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu), Cygnar Elżbieta (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu), Grygiel Ewa (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu)
Tytuł
Etyczne uwarunkowania działalności społeczno-gospodarczej w dążeniu do dobrobytu
Ethical Aspects of Social and Economic Activity in the Pursuit of Prosperity
Źródło
Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne, 2016, T. 2, nr 2, s. 153-167, bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe
Polityka społeczno-gospodarcza, Dobrobyt, Filozofia, Etyka
Socio-economic policy, Prosperity, Philosophy, Ethics
Uwagi
summ.
Abstrakt
Ludzka aktywność, wyrażająca się przez zaangażowanie w dziedzinie społeczno- gospodarczej, opiera się na bazie sprecyzowanych założeń i jasno zdefiniowanych celów. Przyjmując określone principia - które odnoszą się do konkretnej koncepcji filozoficzno-etycznej - działanie człowieka wpisuje się i praktycznie realizuje postulaty wypracowanych teorii z zakresu życia społecznego i wdrażanych wizji ekonomicznych. Nasze zadania w niniejszym artykule określamy jako próbę uchwycenia i ukazania - na kanwie personalistycznej, zintegrowanej koncepcji człowieka - podstawowych źródeł doczesnej aktywności, a więc przede wszystkim aspektów etyczno-moralnych życia indywidualnego i społecznego, bez których w dłuższej perspektywie czasowej nie da się zapewnić dobrobytu i poczucia bezpieczeństwa ludzkiego życia. Pragniemy wskazać kwestie, które zagrażają człowiekowi w tworzeniu dobrobytu bądź nie pozwalają mu we właściwy sobie sposób korzystać ze zdobywanych wartości materialnych. W podejmowaniu tego wyzwania zaznaczać się też będzie istotna rola państwa. W tym miejscu wydaje się niezwykle trafne stwierdzenie z encykliki Benedykta XVI: "Ryzyko naszych czasów polega na tym, że faktycznej wzajemnej zależności między ludźmi i narodami nie odpowiada etyczne współdziałanie sumień i umysłów, którego wynikiem mógłby być rozwój naprawdę ludzki" (CV 9). (fragment tekstu)

Striving to achieve prosperity and progress has been an important impetus for development of various areas of human activity. However, human activity should take into account the ethical and moral aspect of individual and social life, without which it is impossible to ensure the lasting prosperity and security of the human life. The authors try to extract and identify the important issues that threaten man's ability to create wealth and to then enjoy properly the acquired material values. The adequate anthropological vision of man who, although an autonomous entity, is ethically responsible for the decisions made in the spirit of justice, truth and solidarity, is a matter of momentous importance. The authors conclude that ethics and morality do not threaten the development of man's well-being but constitute a vital guarantee that the multiplication of wealth and development will not degenerate man or violate his dignity. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aubert, J.-M. (1986). Jak żyć po chrześcijańsku w XX wieku, t. 1-2. Warszawa: PAX.
 2. Bauman, Z. (1994). Dwa szkice o moralności ponowoczesnej. Warszawa: IK.
 3. Berlin, I. (1991). Dwie koncepcje wolności. Warszawa: Res Publica.
 4. Bronk, A. (1996). Krajobraz postmodernistyczny. Ethos, 9(1-2), 79-100.
 5. Bobbio, N. (1998). Liberalizm i demokracja, Kraków: Znak.
 6. Drożdż, A. (1999). Kościół wobec konsumizmu. W: J. Nagórny, A. Derdziuk (red.), Wyzwania moralne przełomu tysiącleci (s. 111-139). Lublin: Wydawnictwo Diecezjalne.
 7. Gałkowski, W. (1982). Jan Paweł II a prawa człowieka. Przegląd Powszechny, 4, 27.
 8. Gocko, J. (1999). Zagrożenia życia gospodarczo-społecznego, w: J. Nagórny, A. Derdziuk (red.), Teologia moralna wobec współczesnych zagrożeń (s. 117-137). Lublin: Wydawnictwo Diecezjalne.
 9. Góralczyk, P. (2001). Mundializacja - rozwój czy dekadencja? ComP, 21(4), 27-33.
 10. Hayek, F. von (1978). Liberalismo. W: Enciclopedia del Novecento, t. III (s. 990). Roma: Istituto dell'Enciclopedia Italiana.
 11. Hoeffner, J. (1992). Chrześcijańska nauka społeczna. Kraków: WAM.
 12. Kampka, F. (1995). Antropologiczne i społeczne podstawy ładu gospodarczego w świetle nauczania społecznego Kościoła. Lublin: KUL.
 13. Kiereś, H. (1995). Postmodernizm. W: A. Bronk (red.), Filozofować dzisiaj. Z badań nad filozofią najnowszą (s. 263-273). Lublin: KUL.
 14. Jan Paweł II. (1982a). Na forum pokoju i sprawiedliwości. W: P. Nitecki (red.), Nauczanie społeczne 1978-1979, t. 2 (s. 299-310). Warszawa: ODiSS.
 15. Jan Paweł II. (1982b). Kultura służy wyniesieniu człowieka i rozwojowi współpracy między narodami. W: tenże, Wiara i kultura (s. 138-140). Rzym.
 16. Jan Paweł II. (1992). Wiara i kultura. Rzym.
 17. Jan Paweł II. (1991). Chwałą Boga człowiek żyjący. OsRomPol, 12(7), 27.
 18. Jan Paweł II. (1997). Przemówienie do przedstawicieli świata nauki i kultury. W: tenże, Homilie i przemówienia. V Pielgrzymka Ojca św. do Polski (s. 140). Wrocław: Logos.
 19. Jan Paweł II. (2000). Przemówienie do biskupów polskich w Rzymie: Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za wszystkich. OsRomPol, 21(3), 24.
 20. Jan Paweł II. (2001). Globalizacja i technika. OsRomPol, 22(6), 42-43.
 21. Jan Paweł II. (2002). Wobec wyzwań globalizacji. OsRomPol 23(3), 44-45.
 22. Kowalczyk, S. (1996). Dlaczego Kościół przeciwny jest liberalizmowi? W: M. Rusecki (red.), Problemy współczesnego Kościoła (s. 413-422). Lublin: KUL.
 23. MacIntyre, A. (1981). After virtue. A study in moral theory. Uniwersity of Notre Dame.
 24. Majka, J. (1992). Filozofia społeczna. Warszawa: ODiSS.
 25. Malinvaud, E. (2001). Globalizacja i inne przekształcenia naszego systemu ekonomicznego. ComP, 21(4), 7-10.
 26. Maritain, J. (1939). Trzej reformatorzy. Warszawa 1939.
 27. Michałowski, J. (1998). Centesimus annus - jaki kapitalizm? W: F. Kampka, C. Ritter (red.), Jan Paweł II naucza. Centesimus annus, t. XIII (s. 227-245). Lublin: KUL.
 28. Niećko, I. (1995). Jacquesa Maritaina koncepcja demokracji personalistycznej. Lublin: KUL.
 29. Novak, M. (1988). Duch demokratycznego kapitalizmu. Warszawa.
 30. Olejnik, S. (1980). Kryzys moralny cywilizacji. ChŚ, 12(6), 29-32.
 31. Pawlak, Z. (1996). Filozoficzne aspekty ruchu postmodernistycznego. AK 88(526), 355-367.
 32. Sareło, Z. (1998). Postmodernizm w pigułce. Poznań: Pallottinum.
 33. Sareło, Z. (1999). Postmodernistyczne inspiracje. W: J. Nagórny, A. Derdziuk (red.), Teologia moralna wobec współczesnych zagrożeń (s. 63-66). Lublin: Wydawnictwo Diecezjalne.
 34. Skorowski, H. (1999). Zagrożenia życia społecznego. W: J. Nagórny, A. Derdziuk (red.), Teologia moralna wobec współczesnych zagrożeń (s. 39-61). Lublin Wydawnictwo Diecezjalne.
 35. Skorowski, H. (1996). Problematyka praw człowieka. Studium z nauki społecznej Kościoła. Warszawa: ATK.
 36. Ślipko, T. (1992). Zarys etyki szczegółowej, t. 2. Kraków.
 37. Szostek, A. (1998). Alienacja problem wciąż aktualny. W: F. Kampka, C. Ritter (red.), Jan Paweł II. Centesimus annus. Tekst i komentarze (s. 293-308). Lublin: KUL.
 38. Wojtyła, K. (1969). Osoba i czyn. Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-8632
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu