BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Buda Stanisław (Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu)
Tytuł
Funkcjonowanie społeczne dzieci przewlekle chorych
Social Functioning of Children with a Chronic Illness
Źródło
Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne, 2016, T. 2, nr 2, s. 137-152, bibliogr. 42 poz.
Słowa kluczowe
Dzieci, Zdrowie, Polityka społeczna, Choroby przewlekłe
Children, Health, Social policy, Chronic diseases
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przewlekła choroba i kalectwo zakłócają zarówno rozwój fizyczny i psychiczny, jak i społeczny dziecka. Zdarza się, że drastycznie hamują jego rozwój i aktywność życiową, co może powodować trwalsze, negatywne konsekwencje w jego zachowaniu. Mogą powodować poczucie bezsilności, lęk przed niesprawnością, samotnością, odrzuceniem czy wręcz napiętnowaniem społecznym, utratę perspektywy życiowej. Stanowią przeto szczególne zagrożenie dla prawidłowego kształtowania się osobowości dziecka. Psychospołeczne funkcjonowanie dzieci przewlekle chorych powinno być więc przedmiotem zainteresowania rodziców, pedagogów i pozostałych osób, które mają z nimi do czynienia. (fragment tekstu)

Chronic illness and disability are a threat to the proper development of the child's personality. Psychosocial functioning of children with chronic diseases should therefore be of interest to parents, educators and other people who have to deal with them. The author discusses the effects of various developmental disorders of children with chronic diseases and shows the important role of the home and the schools in their proper socialization. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cieżak, M., Karski, J. B., Koronkiewicz A. (1999). Analiza porównawcza Narodowego Programu Zdrowia 1996-2005 i Programu Światowej Organizacji Zdrowia. Zdrowie Publiczne, 59(9), 32-46.
 2. Deptuła, M. (1996). Koncepcja diagnozy rozwoju społecznego dzieci w klasach I-IV. Bydgoszcz: WSP.
 3. Deptuła, M. (1997). Szanse rozwoju psychospołecznego dzieci w zmieniającej się szkole. Bydgoszcz: WSP.
 4. Dyga-Konarska, M. (1996). Jak rodzice mogą pomóc dziecku w szpitalu. Warszawa: KOPD.
 5. Faińska, A. (1993). Funkcjonowanie wsparcia społecznego w rodzinach z dzieckiem przewlekle chorym. W: J. Włodek-Chronowska (red.), Samopomoc w teorii i praktyce psychopedagogicznej (s. 119-125). Kraków: UJ.
 6. Gamulczak, F. (1977). Potrzeby rozwojowe i rewalidacji dzieci i młodzieży z dysfunkcją narządów ruchu. W: A. Hulek (red.), Pedagogika rewalidacyjna (s. 216-230). Warszawa: PWN.
 7. Góralczyk, E. (1996). Choroba dziecka w Twoim życiu. Warszawa: CMPP-P MEN.
 8. Hołyst, B. (1989). Nieprzystosowanie społeczne dzieci i młodzieży. Warszawa - Kraków: PWN.
 9. Janion, E. (2007). Świadomość opiekuńczo-wychowawcza rodziców dzieci przewlekle chorych. W: D. Opozda (red.), Rodzicielstwo: wybrane zagadnienia kontekstów edukacyjnych (s. 216-225). Lublin: KUL.
 10. Kaczmarek, G. i in. (2011). Standard pracy socjalnej z osobą z niepełnosprawnością i jej rodziną z uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi. Pobrano z: http://www.wrzos.org.pl/projekt1.18/download/SPS_ON2601.pdf
 11. Kawula, S. (1978). Diagnozowanie potrzeb opiekuńczo-wychowawczych środowiska rodzinnego. Toruń: UMK.
 12. Kawula, S., Brągiel, J., Janke, A. W. (2005). Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 13. Kowaluk-Romanek, M. (2012). Choroba przewlekła a zachowania przystosowawcze dzieci w młodszym wieku szkolnym. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 18(4), 348-353.
 14. Kossakowski, Cz. (2000). Niepełnosprawność ludzka. W: Cz. Kossakowski (red.), Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych (s. 15-22). Toruń: Akapit.
 15. Kościelska, M., (1984). Upośledzenie umysłowe a rozwój społeczny. Warszawa: PWN.
 16. Larkowa, H. (1987). Człowiek niepełnosprawny problemy psychologiczne. Warszawa: PWN.
 17. Maciarz, A. (1996a). Dziecko długotrwale chore: poradnik opiekuńczo-wychowawczy. Zielona Góra: Verbum.
 18. Maciarz, A. (1996b). Dziecko niepełnosprawne: podręczny słownik terminów. Zielona Góra: Verbum.
 19. Maciarz, A. (2001a). Pedagogika lecznicza i jej przemiany. Warszawa: Żak.
 20. Maciarz, A. (2001b). Psychoemocjonalne i wychowawcze problemy dzieci przewlekle chorych. Kraków: Impuls.
 21. Maciarz, A. (2006). Dziecko przewlekle chore. Opieka i wsparcie. Warszawa: Żak.
 22. Nowakowska, M. (1983). Psychologiczne aspekty chorób przewlekłych, trwałego upośledzenia zdrowia oraz chorób nieuleczalnych i zagrażających życiu. W: M. Jarosz (red.), Psychologia lekarska (s. 353-372). Warszawa: PZWL.
 23. Nowicka, A. (2001). Psychospołeczna integracja dzieci przewlekle chorych w szkole podstawowej. Kraków: Impuls.
 24. Oleńska-Pawlak, T. (2003). Wspomaganie uczniów przewlekle chorych w szkołach ogólnodostępnych. Nowa Szkoła, 4, 22-27.
 25. Pilecka, W. (1999). Choroba przewlekła w życiu i rozwoju dziecka. W: W. Pilecka i in. (red.), Jak wspomagać psychospołeczny rozwój dzieci niepełnosprawnych somatycznie. Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne.
 26. Pilecka, W. (2002). Przewlekła choroba somatyczna w życiu i rozwoju dziecka. Kraków: UJ.
 27. Popek, R. (1990). Sylwetka psychologiczna dziecka w młodszym wieku szkolnym. W: M. Lelonek, T. Wróbel (red.), Praca nauczyciela i ucznia w klasach 1-3 (s. 34-51). Warszawa: WSiP.
 28. Porębska, M. (1982). Osobowość i jej kształtowanie się w dzieciństwie i młodości. Warszawa: WSiP.
 29. Przetacznik-Gierowska, M., Włodarski, Z. (1994). Psychologia wychowawcza. Warszawa: PWN.
 30. Przetacznik-Gierowska, M., Makiełło-Jarża G. (1992). Psychologia rozwojowa i wychowawcza wieku dziecięcego. Warszawa: WSiP.
 31. Regulska, A., (2013). Praca socjalna jako element wsparcia rodziny dotkniętej przewlekłą chorobą lub niepełnosprawnością. Studia nad Rodziną, 33, 235-246.
 32. Sawionek, J. (2008). Rola nauczyciela w szkolnej adaptacji dziecka przewlekle chorego. Remedium, 7/8, 14-15.
 33. Sękowska, Z. (1978). Pedagogika specjalna. Lublin: UMCS.
 34. Sękowska, Z. (1991). Przystosowanie społeczne młodzieży niewidomej. Warszawa: WSIP.
 35. Siek, S. (1986). Struktura osobowości. Warszawa: ATK.
 36. Sikorski, W. (2000). Struktura cech osobowości uczniów akceptowanych i odrzucanych w klasie szkolnej. Opieka - Wychowanie - Terapia, 3, 8-13.
 37. Skorny, Z. (1976). Proces socjalizacji dzieci i młodzieży. Warszawa: WSiP.
 38. Sowa, J., Wojciechowski, F. (2001). Proces rehabilitacji w kontekście edukacyjnym. Rzeszów: Fosze.
 39. Spionek, H., (1985). Zaburzenia rozwoju uczniów a niepowodzenia szkolne. Warszawa: PWN.
 40. Sullivan, H. S. (1953). The interpersonal theory of psychiatry. New York: W. W. Norton.
 41. Tillmann, K. J. (1996). Teorie socjalizacji. Społeczność, instytucja, upodmiotowienie. Warszawa: PWN.
 42. Wygotski, L. S. (2005). Narzędzie i znak w rozwoju dziecka. Warszawa: PWN.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-8632
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu