BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kieżel Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Innovations of Retail Banks - Expression of Relationship Marketing or Product Orientation?
Innowacje banków detalicznych - przejaw marketingu relacji czy orientacji na produkt?
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2016, R. 15, nr 3, s. 27-34, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Innowacje, Banki, Marketing relacji, Orientacja marketingowa, Potrzeby rynku
Innovations, Banks, Relationship marketing, Marketing orientation, Market needs
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest identyfikacja rozwiązań innowacyjnych wprowadzanych przez banki detaliczne w kontekście założeń paradygmatu relacyjnego oraz cech orientacji na produkt. W referacie wykorzystano analizę literatury przedmiotu oraz metodę dokumentacyjną obejmującą analizę źródeł wtórnych z badanego sektora oraz badania jakościowe case research dla kilku banków, ze szczegółowym uwzględnieniem aktywnej polityki innowacyjnej. Dzięki przeprowadzonym badaniom ustalono, że banki dążą do zapewnienia klientom szerokiego zakresu korzyści, wykorzystując w tym celu aktywną politykę innowacyjną oraz indywidualizację oferty, bardzo często opierając się przy tym na nowoczesnych technologiach. Jest to wprawdzie zbieżne z założeniami paradygmatu relacyjnego, jednak należy zwrócić uwagę, że część produktów bankowych stosuje zaawansowane rozwiązania, które niekiedy przerastają realne potrzeby rynku. Działania takie są wówczas bliższe realizacji założeń orientacji na produkt. (abstrakt oryginalny)

The goal of the paper is to identify innovative solutions implemented by retail banks in the context of assumptions of paradigm of relationships and features of product orientation. The paper is based on the analysis of the literature of the subject, and it applies documentation method including analysis of secondary sources concerning the studied sector, as well as qualitative case research of several banks that implement particularly active innovative policy. Thanks to conducted research it is ascertained that banks aim at providing customers with a broad scope of benefits while applying, for this purpose, active innovative policy and offer individualisation, frequently on the basis of new technologies. Even if it is convergent with the assumptions of the paradigm of relationships, it should be indicated that some banking products are based on advanced solutions that may surpass real market demands. In this case such operations are closer to implementation of assumptions of product orientation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Cram, T. (1994). The Power of Relationship Marketing, Pitman Publishing, London.
  2. Dietl, J. (1985). Marketing. PWE, Warszawa.
  3. Dobiegała-Korona, B. (2010). Strategie innowacji w budowie kapitału klienta [Strategies of Innovations in Formation of Customer's Capital]. [In:] B. Dobiegała-Korona, T. Doligalski (Eds), Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategie [Management of the Value for Customer. Measurement and Strategies]. Poltext, Warszawa.
  4. Garbarski, L. (Ed.) (2011). Marketing. Kluczowe pojęcia i praktyczne zastosowania [Marketing. Key notions and Practical Applications]. PWE, Warszawa.
  5. Kieżel, M. (2010). Otwarta architektura produktowa w bankowości prywatnej i osobistej, jako odpowiedź na potrzeby rynku zamożnych klientów [Open Product Architecture in Private and Personal Banking as a Response to Market Needs of Wealthy Customers]. [In:] J. Kall, B. Sojkin (Eds), Zarządzanie produktem. Kreowanie produktu [Product Management. Product Creation]. ZN UE Poznań, 153.
  6. Knecht, Z., (2005). Zarządzanie i planowanie marketingowe [Management and Marketing Planning]. C.H.Beck, Warszawa.
  7. Lettl, Ch., Gemunden H.G. (2005). The entrepreneurial role of innovative users. Journal of Business & Industrial Marketing, 20, 7, 340.
  8. Makovec Brencic, M., Pfajfar, G., Raiakovic, M. (2012). Managing in the time of crisis: marketing, HRM and innovations. Journal of Business & Industrial Marketing, 27, 6, 436-446.
  9. Sadkowska-Bień, J. (2007). Narzędzia ochrony przemysłowej w procesie zmian innowacyjności przedsiębiorstw [Tools of Industry Protection in the Process of Changes in Innovativeness of Enterprises]. [In:] Wspólna Europa - tworzenie wartości przedsiębiorstw w warunkach Unii Europejskiej TRANS'07 [Common Europe - Creation of Enterprise Values in Conditions of European Union TRANS'07] H. Brdulak, E. Duliniec, T. Gołębiewski (Eds). SGH, Warszawa.
  10. Żurawik, B. (1996). Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie [Management of Marketig in Enterprise]. PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu