BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kania Józef (University of Agriculture in Cracow, Poland), Bogusz Małgorzata (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Sources and Structure of Income of Agritourism Farms in the Polish Carpathian Mountains
Źródła i struktura dochodów gospodarstw agroturystycznych w Karpatach Polskich
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2016, R. 15, nr 3, s. 15-26, tab., rys., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Agroturystyka, Indywidualne gospodarstwa rolne, Dochody gospodarstw domowych, Struktura dochodów i wydatków gospodarstw domowych, Badania ankietowe
Agrotourism, Individual arable farms, Household income, Structure of income and expenditure of households, Questionnaire survey
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Karpaty Polskie
Polish Carpathians
Abstrakt
W pracy dokonano analizy i oceny źródeł oraz struktury dochodów w drobnych gospodarstwach agroturystycznych, położonych w regionie Karpat Polskich. Dane empiryczne uzyskano przy użyciu kwestionariusza wywiadu z 73 gospodarstw. Ich analiza pozwoliła na wyodrębnienie pięciu typów, tj. gospodarstwa agroturystyczne ze zmarginalizowana produkcją rolniczą poniżej 2 ESU, gospodarstwa niskotowarowe z przewagą produkcji roślinnej 2-4 ESU lub z przewagą produkcji zwierzęcej 2-4 ESU oraz gospodarstwa żywotne ekonomicznie z przewagą produkcji roślinnej powyżej 4 ESU lub z przewagą produkcji zwierzęcej powyżej 4 ESU. Wykazano, że w strukturze dochodów wszystkich typów badanych gospodarstw agroturystycznych dominują pozarolnicze źródła dochodów, tj. agroturystyka i usługi towarzyszące oraz stała lub sezonowa praca poza gospodarstwem, działalność gospodarcza, a także świadczenia społeczne - renty i emerytury, a nie dochody z produkcji rolniczej. Największy i dodatni wpływ na dochodowość badanych gospodarstw wywierają dochody z działalności agroturystycznej. (abstrakt oryginalny)

The paper contains an analysis and evaluation of sources and structure of income in small agritourism farms, located in the region of the Polish Carpathian Mountains. Empirical data were obtained using a questionnaire interview with 73 farms. Their analysis enabled separating five types, i.e. agritourism farms with marginalized agricultural production below 2 ESU, semi-subsistence farms with predominance of plant production 2-4 ESU or with predominance of animal production 2-4 ESU and economically viable farms with predominance of plant production above 4 ESU or with predominance of animal production above 4 ESU. It was demonstrated that the structure of income of all types of the surveyed agritourism farms is dominated by non-agricultural sources of income, i.e. agritourism and accompanying services and permanent or seasonal work beyond the farm, business activities, as well as social benefits - retirement pensions and disability pensions, rather than income from agricultural production. Income from agritourism activities has the greatest and positive effect on profitability of the surveyed farms. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bogusz, M., Kiełbasa, B. (2014). Wpływ środków pomocowych Unii Europejskiej na tworzenie gospodarstw młodych rolników. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Marketing i Rynek, 10, 96-104.
 2. Dziekański, P., Olak, A., Pytka, S. (2014). Marketing terytorialny - gmina i jej promocja. MULTIPRINT, Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. Koszyce - Ostrowiec Świętokrzyski - Zagnańsk.
 3. Goraj, L. et al. (2004). Rachunkowość rolnicza. Difi n, Warszawa.
 4. Jęczmyk, A., Uglis, J., Graja-Zwolińska, S., Maćkowiak, M., Spychała, A., Sikora, J. (2015). Economic benefits of agritourism development in Poland: an empirical study. Tourism Economics Fast Track, 21 (5), 1120-1126.
 5. Kania, J. (2009). Wkład programu SAPARD w rozwój gospodarstw rolnych w Polsce. Roczniki Naukowe SERiA, 11 (5) 112-118.
 6. Kania, J., Bogusz, M. (2010). Efekty pracy doradczej we wdrażaniu instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej na przykładzie województwa małopolskiego. Roczniki Naukowe SERiA, 12 (5) 73-77.
 7. Kowalska, M. (2009). Standard materialny i źródła utrzymania wielopokoleniowych rodzin wiejskich w Małopolsce. Roczniki Naukowe SERiA, 11 (4), 154-158.
 8. Kukuła, K. (1998). Elementy statystyki w zadaniach. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 9. Krzyżanowska, K., Roman, M. (2012). Metoda servqual jako narzędzie pomiaru jakości usług oferowanych w gospodarstwach agroturystycznych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług, 86, 278-288.
 10. Kutkowska, B. (2003). Podstawy rozwoju agroturystyki. Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wrocław.
 11. Lijewski, T., Mikułowski B., Wyrzykowski, J. (2008). Geografi a turystyki Polski. PWE, Warszawa.
 12. Marks-Bielska, R., Babuchowska, K., Lizinska, W. (2014). Agritourism as a form of business activity in rural areas. Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia, 13 (3), 69-79.
 13. Musiał, W., Wojewodzic, T. (2008). Przesłanki upadku ekonomicznego gospodarstw rolniczych na obszarach górzystych. Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich, 55, 19-31.
 14. Musiał, W., Kania, J., Leśniak, L. (red.) (2005). Agroturystyka i usługi towarzyszące. Wydawnictwo MSDR zs. w AR, Kraków.
 15. Roman, M. (2015). Profi tability of selected agritourism farms. Journal of Financial Management and Accounting, 3, 1, 39-46
 16. Satoła, Ł. (2009). Przestrzenne zróżnicowanie absorpcji funduszy strukturalnych przeznaczonych na rozwój pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich. Zeszyty Naukowe SGGW, Problemy Rolnictwa Światowego, 7 (22), 133-142.
 17. Sikora, J. (1999). Organizacja ruchu turystycznego na wsi. WSiP, Warszawa.
 18. Sikora, J. (2012). Agroturystyka. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 19. Wiatrak, A.P. (1996). Wpływ agroturystyki na zagospodarowanie obszarów wiejskich. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 1, 34-46.
 20. Zegar, J.S. (1999). Ludność rolnicza i gospodarstwa chłopskie w Świetle Powszechnego Spisu Rolnego 1996 roku. Wydawnictwo IERiGŻ, Warszawa.
 21. Zegar, J.S. (2004). Dochody w strategii rozwoju rolnictwa (na progu integracji europejskiej). Wydawnictwo IERiGŻ, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu