BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kolasa-Nowak Agnieszka (Marie Curie-Skłodowska University)
Tytuł
Critical Sociology in Poland and its Public Function
Źródło
Polish Sociological Review, 2015, nr 3, s. 381-399, bibliogr. 69 poz.
Słowa kluczowe
Socjologia, Teorie socjologiczne, Przekształcenia ustrojowo-systemowe
Sociology, Sociological theories, Systemic transformation
Uwagi
summ.
Abstrakt
The text describes how the public task of the social sciences could be linked with the practice of critical sociology. Recently, interesting changes have occurred which extend this prospect. In the last years, aside from critical analyses of changing social conditions, there have also been auto-reflections on the social entanglement of knowledge about the transformation. Critical analysis of the public function of scientific diagnoses and the engagement of sociologists is the result of earlier thinking about the model of imitative modernization. The source of the latter's domination can be sought in the social characteristics of Eastern Europe; the basis is recognition of the area's historical peripheralness and long-lasting economic backwardness. The growing interest in critical sociology in Poland not only broadens the interpretative palette, but above all raises questions about the originality of interpretations: that is, it addresses the mechanism of import or local creation in the interpretation of social phenomena in the post-communist sphere.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Bauman, Z. 1999. Po co komu teoria zmiany? ['Who Needs a Theory of Change?'], in: J. Kurczewska (ed.), Zmiana społeczna. Teorie i doświadczenia polskie [Social Change: Polish Theories and Experience]. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 2. Bińczyk, E. 2001. Krytycznie o polskiej socjologii zmiany ['A Criticism of the Polish Sociology of Change'], Studia Socjologiczne 3: 73-94.
 3. Bukraba-Rylska, I. 2004. Socjolog czasu transformacji - portret z negatywu ['The Sociologist of the Transformation'], in: M. Marody (ed.), Zmiana czy stagnacja? Społeczeństwo polskie po czternastu latach transformacji [Change or Stagnation? Polish Society after 14 Years of Transformation]. Warszawa: Scholar.
 4. Burawoy, M. [2005] 2009. O socjologię publiczną. Przemówienia prezydenckie z roku 2004 [On Public Sociology: Presidential Speeches of 2004], in: A. Manterys, J. Mucha (eds.), Nowe perspektywy teorii socjologicznej [New Perspectives of Sociological Theory]. Warszawa: Nomos. Original text: 2004 American Sociological Association Presidential Address: For Public Sociology. The British Journal of Sociology 56(2): 259-294.
 5. Burawoy, M. 2011. [2005]. Krytyczny zwrot ku socjologii obywatelskiej, Stan Rzeczy 1:193-208. Original text: 'The Critical Turn to Public Sociology'. Critical Sociology 31: 313-326.
 6. Calhoun, Craig. 1995. Critical Social Theory. Oxford: Blackwell.
 7. Czyżewski, M., Kowalski, S., Piotrowski, A. 2010. Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego [Ritual Chaos: A Study of Public Discourse]. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 8. Drahokoupil, J. 2008. The Rise of the Comprador Service Sector: The Politics of State Formation in Central and Eastern Europe, Polish Sociological Review 162(2): 175-189.
 9. Eyal, G., Szelenyi, I., and Townsley, E. R. 1998. Making Capitalism without Capitalists: Class For-mation and Elite Struggles in Post-Communist Central Europe. London, New York: Verso.
 10. Gadowska, Kaja. 2002. Zjawisko klientelizmu polityczno-ekonomicznego. Systemowa analiza powiązań sieciowych na przykładzie przekształceń sektora górniczego w Polsce [The Phenomenon of Political and Economic Clientelism: A Systemic Analysis of the Network, Based on the Example of Mining-Sector Transformations]. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 11. Gdula, M., Sadura, P. 2012. Style życia i porządek klasowy w Polsce [Life Styles and Class Hierarchy in Poland]. Warszawa: Scholar.
 12. Giza-Poleszczuk, Anna. 2004. Brzydkie kaczątko Europy, czyli Polska po czternastu latach transformacji ['The Ugly Duckling of Europe, or Poland after 14 Years of Transformation'], in: Mirosława Marody (ed.), Zmiana czy stagnacja? Społeczeństwo polskie po czternastu latach transformacji [Change or Stagnation? Polish Society after 14 Years of Transformation]. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 13. Grabowska, M., Koralewicz, J., Mach, B., Pańków, J., Wnuk-Lipiński, E., and Ziółkowski, M. 1992. Społeczeństwo polskie i jego instytucje w okresie zmiany [Polish Society and its Institutions in the Period of Changes], Politicus, 1-2.
 14. Hausner, J., Marody, M. 2001. Polski talk-show. Dialog społeczny a integracja europejska [Polish Talk Show: Social Dialogue and European Integration] EU Monitoring V. Kraków: Friedrich Ebert Foundation.
 15. Hryniewicz, J. 2004. Polityczny i kulturowy kontekst rozwoju gospodarczego [The Political and Cultural Context of Economic Development]. Warszawa: Scholar.
 16. Hryniewicz, J. 2007. Stosunki pracy w polskich organizacjach [Work Relations in Polish Organizations]. Warszawa: Scholar.
 17. Jałowiecki, B., Szczepański, M. S. 2002. Rozwój lokalny i regionalny w perspektywie socjologicznej [Local and Regional Development in the Sociological Perspective]. Tychy: Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych.
 18. Janicka, K. & Wesołowski, W. 1997. Percepcje struktury społecznej i konfliktowości w okresie przeobrażeń ustrojowych [Perceptions of the Social Structure and Conflictiveness in the Period of Systemic Change], in: H. Domański, A. Rychard (eds.), Elementy nowego ładu [Elements of the New Order]. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 19. Kolasa-Nowak, A. 2010. Zmiana systemowa w Polsce w interpretacjach socjologicznych [Systemie Change in Poland in Sociological Interpretations]. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 20. Kolasa-Nowak, A. 2014. Historicity and Spatiality: New Contexts of Social Analyses in Poland, in: R. Radzik, B. Szajkowski, A. Wysocki (eds), Sociology from Lublin. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 21. Krasnodębski, Z. 2003. Demokracja peryferii [Democracy of the Periphery]. Gdańsk: Słowo/obraz terytoria.
 22. Kubiak, H. 1996. Nauki społeczne wobec wyzwań procesu przemian w latach 90. Przypadek Polski [The Social Sciences and the Challenges of the Process of Change in the 1990s], in: A. Jasińska-Kania and J. Raciborski (eds.), Naród - Władza - Społeczeństwo [The Nation, the Authorities, and Society]. Warszawa: Scholar.
 23. Kurczewska, J. 1992. The President Asks the Questions-the Sociologists Give Their Advice, The Polish Sociological Bulletin 3-4: 197-200.
 24. Kwaśniewicz, W. 1995. Między ustrojowym przymusem a wolnością akademicką: polska socjologia w latach 1956-1989 [Between Systemic Compulsion and Academic Freedom: Polish Sociology in the Years 1956-1989], in: J. Mucha, M. F. Keen (eds), Socjologia Europy Środkowo-wschodniej 1956-1990 [Sociology of East-Central Europe, 1956-1990]. Warszawa:Wydawnictwo IFiS PAN.
 25. Leszczyński, A. 2013. Skok w nowoczesność. Polityka wzrostu w krajach peryferyjnych [A Leap into Modernity: The Policy of Growth in Peripheral Countries]. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.
 26. Łuczewski, M. 2012. Odwieczny naród. Polak i katolik w Żmiącej [The Eternal Nation: Poles and Catholics in Żmiąca]. Toruń: Nicolaus Copernicus University.
 27. Marody, M. 1991a. Co nam zostało z tych lat... Społeczeństwo polskie u progu zmiany systemowej [What Remains of Those Years... Polish Society on the Threshold of Systemic Change]. London: Aneks.
 28. Marody, M. 1991b. New Possibilities and Old Habits, Sisyphus 7: 33-39.
 29. Misiak, W. 1995. Integracja z Europą w warunkach niezrównoważonego rozwoju - przypadek Polski [Integration with Europe in Conditions of Unbalanced Development: The Case of Poland], in: A. Sułek and J. Styk (eds.), Ludzie i instytucje. Stawanie się ładu społecznego. Pamiętnik IX Ogólno-polskiego Zjazdu Socjologicznego [People and Institutions: Emergence of the Social Order. Writings of the IX National Sociological Congress]. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 30. Mokrzycki, E., Rychard, A. and Zybertowicz, A. (eds.). 2002. Utracona dynamika? O niedojrzałości polskiej demokracji [A Lost Dynamic? On the Immaturity of Poland's Democracy]. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 31. Morawski, W. 1993. Zmiana społeczna jako wyzwanie cywilizacyjne [Social Change as a Civilizational Challenge], in: M. Grabowska, A. Sułek (eds.), Polska 1989-1992. Fragmenty pejzażu [Poland 1989-1992: Fragments of the Landscape]. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 32. Rychard, A. 1993. Reforms, Adaptation and Breakthrough. Warszawa: IFIS Publishers.
 33. Rychard, A. 2002. Polityka i społeczeństwo w Polsce. Ewolucja porządku instytucjonalnego [Policy and Society in Poland: The Evolution of the Institutional Order], in: E. Mokrzycki, A. Rychard and A. Zybertowicz (eds.), Utracona dynamika? O niedojrzałości polskiej demokracji [A Lost Dynamic? On the Immaturity of Poland's Democracy]. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 34. Słomczyński, K. and Janicka, K. 2008. Dychotomie w strukturze klasowej: o efekcie świętego Mateusza i pogłębiających się nierównościach społecznych [Dichotomy in the Class Structure: On the St. Matthew Effect and Deepening Social Inequality], in: J. Mucha, E. Narkiewicz-Niedbalec and M. Zielińska (eds.), Co nas łączy, co nas dzieli? [What Unites Us and What Divides Us?] Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza University of Zielona Góra.
 35. Sojak, R. and Wicenty, D. 2005. Zagubiona rzeczywistość. O społecznym konstruowaniu niewiedzy [Lost Reality: On the Social Construction of Ignorance]. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 36. Sosnowska, A. 1997. Tu, tam - pomieszanie [Here, There-Confusion], Studia Socjologiczne 4: 61-85.
 37. Sosnowska, A. 1998. Teorie zmiany i rozwoju społecznego a zmiany w Europie Wschodniej. O potrzebie perspektywy globalnej ['Theories of Change and Social Development and Change in Eastern Europe: On the Need for a Global Perspective'], Kultura i Społeczeństwo 1: 61-72.
 38. Sosnowska, A. 2004. Zrozumieć zacofanie. Spory historyków o Europę Wschodnią (1947-1994) [Understanding Backwardness: Historians' Disputes on Eastern Europe (1947-1994)]. Warszawa: Trio.
 39. Sowa, J. 2008. Ciesz się późny wnuku. Kolonializm, globalizacja i demokracja radykalna [Be Happy, Late Grandson: Colonialism, Globalization, and Radical Democracy]. Kraków: Ha!art Corporation.
 40. Sowa, J. 2011. Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą [The King's Phantom Body: Peripheral Struggles with Modern Form]. Warszawa: Universitas.
 41. Spivak, Chakravorty G. 1988. Can the Subaltern Speak?, in: C. Nelson, L. Grossberg (ed.). Marxism and Interpretation of Culture. Chicago: University of Illinois Press.
 42. Staniszkis, J. 1994. Dylematy okresu przejściowego. Przypadek Polski [Dilemmas of the Transitional Period: The Case of Poland], in: W. Morawski (ed.), Zmierzch socjalizmu państwowego. Szkice z socjologii ekonomicznej [The Decline of State Socialism: Sketches in Economic Sociology]. Warszawa. PWN.
 43. Staniszkis, J. 2001. Postkomunizm. Próba opisu [Post-Communism: An Attempt at a Description]. Gdańsk: Słowo/obraz terytoria.
 44. Staniszkis, J. 2003. Władza globalizacji [The Power of Globalization]. Warsaw: Scholar.
 45. Sułek, A. 1995. Inauguracja Zjazdu [Inauguration of the Congress], in: A. Sułek and J. Styk (eds.), Ludzie i instytucje. Stawanie się ładu społecznego. Pamiętnik IX Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego [People and Institutions. The Emergence of the Social Order. Writings of the IX National Sociological Congress]. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 46. Sułek, A. 2011. [1992]. Zmiana ustroju w Polsce a zmiany w życiu polskiej socjologii [Change of the Political System in Poland and Change in the Life of Polish Sociology], in: Ibid., Obrazy z życia socjologii w Polsce [Pictures from the Life of Sociology in Poland]. Warszawa: PWN.
 47. Szacki, J. 1993. Sociology at the Turning Points of Polish History, Polish Sociological Review 3: 167-176.
 48. Szacki, J. 1994. Liberalizm po komunizmie [Liberalism after Communism]. Kraków: Znak.
 49. Szacki, J. 1995. Stan obecny socjologii polskiej [The Current State of Polish Sociology], Kultura i Społeczeństwo 1: 17-25.
 50. Szacki, J. 1996. Nauki społeczne wobec wielkiej zmiany [The Social Sciences and the Great Change]. Odra 3: 4-8.
 51. Szahaj, A. 2008. Teoria krytyczna szkoły frankfurckiej [Critical Theory of the Frankfurt School]. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 52. Sztompka, P. 1991a. The Intangibles and Imponderables of the Transition to Democracy, Studies in Comparative Communism 24 (3).
 53. Sztompka, P. 1997. Kulturowe imponderabilia szybkich zmian społecznych. Zaufanie, lojalność, solidarność [The Cultural Imponderabilia of Rapid Social Change: Confidence, Loyalty, Solidarity], Studia Socjologiczne 4: 5-19.
 54. Świda-Ziemba, H. 1990. Mechanizmy zniewalania społeczeństwa. Refleksje u schyłku formacji [Mechanisms of Social Enslavement: Reflections at the End of the Formation]. Warszawa: Uniwersytet Warszawski ISNS.
 55. Świda-Ziemba, H. 1994. Mentalność postkomunistyczna [Post-Communist Mentality], Kultura i Spo-łeczeństwo 1: 35-50.
 56. Warczok, T., Zarycki, T. 2014. Bourdieu Recontextualized: Redefinitions of Western Critical Thought in the Periphery, Current Sociology 62(3): 334-351.
 57. Wedel, J. 2007. Prywatna Polska [Private Poland], Warszawa: Trio.
 58. Wnuk-Lipiński, E. 1991. Rozpad połowiczny. Szkice z socjologii transformacji ustrojowej [Decline of Half: Sketches from the Sociology of the Systemic Transformation]. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 59. Wnuk-Lipiński, E. 1996. Demokratyczna rekonstrukcja. Z socjologii radykalnej zmiany społecznej [Democratic Reconstruction: From the Sociology of Radical Social Change]. Warszawa: PWN.
 60. Wnuk-Lipiński, E. 2005. Socjologia życia publicznego [The Sociology of Public Life]. Warszawa: Scholar.
 61. Zarycki, T. 2007. Interdyscyplinarny model stosunków centro-peryferyjnych. Propozycje teoretyczne [The Interdisciplinary Model of Centre-Peripheral Relations: Theoretical Propositions], Studia Regionalne i Lokalne 1: 5-26.
 62. Zarycki, T. 2008. Socjologia krytyczna. Pomiędzy modelem idealnym a niejednoznacznością struktur dominacji w Polsce [Critical Sociology: Between the Ideal Model and the Ambiguity of the Structure of Domination in Poland]. Artmix 20 (10).
 63. Zarycki, T. 2009a. Peryferie. Nowe ujęcia zależności centro-peryferyjnych [A New View of Centre-Peripheral Relations]. Warszawa: Scholar.
 64. Zarycki, T. 2009b. Socjologia krytyczna na peryferiach [Critical Sociology on the Peripheries], Kultura i Społeczeństwo 1: 105-121.
 65. Zarycki, T. 2014. Ideologies of Eastness in Central and Eastern Europe. London: Routledge.
 66. Znaniecki, F. 1984. Społeczne role uczonych [The Social Roles of Academics]. Warszawa: PWN.
 67. Ziółkowski, M. 2000. Czy współczesnej (polskiej) socjologii grozi trywializacja? [Does Contemporary (Polish) Sociology Risk Trivialization?], Kultura i Społeczeństwo 3: 185-190.
 68. Zybertowicz, A. 1993. W uścisku tajnych służb. Upadek komunizmu i układ postnomenklaturowy [In the Grip of the Secret Services: The Fall of Communism and the Post-Nomenklatura Network]. Komorów: Antyk.
 69. Zybertowicz, A. 2005. Antyrozwojowe grupy interesu. Zarys analizy [Anti-Development Interest Groups: An Outline of an Analysis], in: W. Wesołowski and J. Włodarek (eds.), Kręgi integracji i rodzaje tożsamości. Polska Europa świat [Integration Circles and Types of Identity: Poland, Europe, and the World]. Warszawa: Scholar.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-1413
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu