BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zimny Artur (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie)
Tytuł
Finansowy portret Konina na tle miast na prawach powiatu
A Financial Portrait of the Town of Konin against the Backdrop of Other Municipalities with District Rights
Źródło
Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne, 2015, T. 1, nr 4, s. 397-413, tab., rys., bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Miasto na prawach powiatu, Finanse samorządu terytorialnego, Dochody budżetowe, Wydatki budżetowe, Deficyt budżetowy
City with county rights, Local government finance, Budget revenue, Budget expenditures, Budget deficit
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Konin
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie dochodów, wydatków, wyniku i zadłużenia miasta Konina w porównaniu z innymi miastami na prawach powiatu w Wielkopolsce i w Polsce oraz zasygnalizowanie najważniejszych problemów i wyzwań w zakresie gospodarki finansowej, jakie stoją przed powiatami grodzkimi w najbliższych latach. W artykule wykorzystano dane pozyskane z Banku Danych Lokalnych GUS, sprawozdań z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego, sprawozdań Rb-Z oraz opracowań publikowanych przez Radę Gmin i Regionów Europy. (fragment tekstu)

The article presents the budgetary revenue, expenditure, surplus, deficit and debt of the town of Konin compared to other cities with the status of a district in Greater Poland (Wielkopolska) and Poland and identifies the main problems and challenges in the field of financial management faced by district municipalities in the coming years. The results of the analysis allowed to formulate several key conclusions and observations. Firstly, Konin is characterized by high budgetary revenue and expenditure per capita in comparison with district municipalities. However, the structure of revenue and expenditure is disadvantageous. Secondly, the budgetary deficit per capita is not large and the debt is at a very low level compared to other cities in Greater Poland and Poland. Thirdly, Konin is characterized by a relatively favorable financial situation compared to other municipalities in Greater Poland, in particular in comparison with Kalisz and Leszno. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bank Danych Lokalnych GUS, [http://stat.gov.pl/bdl].
 2. Borodo A., System finansowy samorządu terytorialnego w Polsce, Dom Organizatora, Toruń 2011.
 3. Ciak J., Kształtowanie się deficytu budżetowe w Polsce w warunkach kryzysu, w: Finanse publiczne i prawo finansowe w Europie Centralnej i Wschodniej w warunkach kryzysu finansowego, red. E. Ruśkowski, I. Zawerucha, Temida 2, Białystok - Lwów 2010.
 4. Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, KOM(2010) 2020 wersja ostateczna, Komisja Europejska, Bruksela 2010.
 5. Glumińska-Pawlic J., Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Studium finansowo-prawne, UŚ, Katowice 2003.
 6. Instytucje gospodarki rynkowej, red. T. Włudyka i M. Smaga, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 7. Jastrzębska M., Analiza wskaźnikowa kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2006, "Finanse Komunalne" 2007, nr 12.
 8. Jastrzębska M., Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 9. Jednostki samorządu terytorialnego jako beneficjenci środków europejskich, red. E. Kornberger-Sokołowska, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 10. Kosek-Wojnar M., Surówka K., Podstawy finansów samorządu terytorialnego, PWN, Warszawa 2007.
 11. Local and Regional Government in Europe. Structures and Competences, CEMR, Brussels 2012.
 12. Local Government in Critical Times: Policies for Crisis, Recovery and a Sustainable Future, Council of Europe, Strasbourg 2012.
 13. Markowska-Bzducha E., Samodzielność finansowa gmin, Politechnika Radomska, Radom 2004.
 14. Patrzałek L., Finanse samorządu terytorialnego, UE, Wrocław 2010.
 15. Poniatowicz M., Limitowanie zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w krajach członkowskich Unii Europejskiej, w: Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie, t. 2, red. B. Filipiak-Dylewska, A. Szewczuk, US, Szczecin 2006.
 16. REsolutions Europe: Local Innovations to Finance Cities and Regions, FMDV, Paris 2014.
 17. Sekuła A., Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego w perspektywie zmian ustawowych, w: Dylematy i wyzwania finansów publicznych, red. T. Juja, UE, Poznań 2010.
 18. Samodzielność samorządu terytorialnego w Polsce, red. E. Denek, AE, Poznań 2001.
 19. Sprawozdania Rb-Z miast: Kalisza, Konina, Leszna i Poznania.
 20. Sprawozdania z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego, http://www.rio.gov.pl
 21. Subnational public finance in the European Union, Dexia-CEMR, Paris-Brussels 2012.
 22. Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. z 1990 r., nr 16, poz. 95 z późn. zm.
 23. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz.U. z 1998 r., nr 91, poz. 578 z późn. zm.
 24. Walesiak M., Uogólniona miara odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej, AE, Wrocław 2006.
 25. Winczorek P., Wstęp do nauki o państwie, Liber, Warszawa 1998.
 26. Zimny A., Przestrzenne dysproporcje rozwoju placówek bibliotecznych w województwie wielkopolskim, w: Rola bibliotek w lokalnej przestrzeni informacyjnej, edukacyjnej i kulturalnej, red. E. Poniedziałek, WPA UAM i PWSZ w Koninie, Poznań - Kalisz - Konin 2009.
 27. Zimny A., Sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego w Europie Środkowo-Wschodniej. Analiza porównawcza, "Finanse Komunalne" 2015, nr 3.
 28. Zimny A., Uwarunkowania efektywności inwestycji gminnych w sferze infrastruktury technicznej, PWSZ, Konin 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-8632
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu