BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kryńska Elżbieta (University of Lodz, Poland)
Tytuł
Labour Taxation in Poland Compared to the Other OECD Countries
Opodatkowania pracy w Polsce na tle pozostałych krajów OECD
Źródło
Comparative Economic Research, 2014, vol. 17, nr 3, s. 47-62, tab., rys., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Praca, Opodatkowanie, Klin podatkowy, Koszty pracy
Labour, Taxation, Tax wedge, Labour costs
Uwagi
summ., streszcz.
Kraj/Region
Kraje OECD
OECD countries
Abstrakt
Celem opracowania jest identyfikacja wysokości i zróżnicowania opodatkowania pracy, wyrażanego poprzez tzw. klin podatkowy, w Polsce na tle krajów OECD. Identyfikacji tej dokonano na podstawie analizy danych statystycznych zgromadzonych w bazie OECD obejmujących lata 2000-2012. W opracowaniu dokonano interpretacji pojęć kluczowych, takich jak opodatkowanie pracy, klin podatkowy i pozapłacowe koszty pracy. W dalszej części syntetycznie omówiono ustalenia teoretyczne i wyniki badań empirycznych dotyczących skutków opodatkowania pracy dla funkcjonowania rynku pracy, a zwłaszcza jego wpływ na zatrudnienie i bezrobocie. Badania własne objęły analizę porównawczą wielkości klina podatkowego w różnych typach gospodarstw domowych w Polsce i pozostałych krajach OECD w latach 2000-2012. Najważniejszą konstatacją wynikającą z analiz jest, iż w Polsce opodatkowanie pracy w zbyt małym stopniu uwzględnia sytuację materialną osób nisko zarabiających oraz mających na utrzymaniu dzieci. Wyniki przeprowadzonych badań stały się podstawą sformułowania wniosków syntetycznych i rekomendacji dla Polski. Zasugerowano w nich przede wszystkim, by rozważono selektywne obniżenie pozapłacowych kosztów pracy osób nisko zarabiających oraz obciążonych obowiązkami rodzinnymi. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study is to identify the level and diversity of labour taxation, expressed by the so-called tax wedge, in Poland compared to the other OECD countries. The identification is based on an analysis of statistical data collected in the OECD database for the years 2000-2012. The study interprets key terms such as labour taxation, tax wedge, and non-wage costs of labour. The further section synthetically discusses theoretical findings and the results of empirical research concerning effects of labour taxation on the functioning of the labour market and, in particular, its impact on employment and unemployment. The author's own research includes a comparative analysis of tax wedge sizes in different household types in Poland and the other OECD countries in the years 2000-2012. The major conclusion of the analysis is that labour taxation in Poland insufficiently takes into account the financial situation of low-earning individuals and those providing for children (i.e. children within households). The results of the conducted research form the basis for drawing synthetic conclusions and making recommendations for Poland. The main suggestion is that a selective reduction in the non-wage costs of labour of low-earning individuals and those burdened with family responsibilities should be considered. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartosik K. (2012), Popytowe i podażowe uwarunkowania polskiego bezrobocia [Demand- and supply-side determinants of unemployment in Poland], Gospodarka Narodowa [National Economy], Szkoła Główna Handlowa [Warsaw School of Economics], Warsaw, 11-12.
 2. Boeri T., Ours J.S. van (2011), Ekonomia niedoskonałych rynków pracy [The economics of imperfect labour markets], Oficyna a Wolters Kluwer business, Warsaw.
 3. Bukowski M. (ed.) (2005), Zatrudnienie w Polsce 2005 [Employment in Poland 2005], Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament Analiz i Prognoz Ekonomicznych [Ministry of Economy and Labour, Department of Economic Analyses and Forecasts], Warsaw.
 4. Dolenc P., Laporšek S. (2010), Tax wedge on labour and its effect on employment growth in the European Union, Prague Economic Papers, 4.
 5. Dolenc P., Vodopivec M. (2005), Tax wedge on labour: Slovenia vs. EU and OECD countries [in:] Managing the process of globalisation in new and upcoming EU members, proceedings of the 6th International Conference of the Faculty of Management Koper Congress Centre Bernardin, Slovenia, 24-26 November 2005.
 6. Glossary (2014), Glossary of statistical terms, OECD, http://stats.oecd.org/glossary/
 7. Góra M., Radziwiłł A., Sowa A., Walewski M. (2006), Tax wedge and skills: case of Poland in the international perspective, CASE Center for Social and Economic Research, 64, Warsaw.
 8. Koskela E. (2002), Labour taxation and employment in trade union models: a partial survey [in:] Seija Ilmakunnas, Erkki Koskela (eds.) Towards higher employment: the role of labour market institutions, Government Institute for Economic Research, Vatt Publications, Helsinki.
 9. Krajewska A. (2007), Koszty i produktywność pracy w Polsce w kontekście integracji z Unią Europejską [Costs and productivity of labour in Poland in the context of integration with the European Union], Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego [University of Lodz Publishing House], Lodz.
 10. Nadolny Ł. (2009), Klin podatkowy w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej [Tax wedge in Poland compared to European Union countries], Polityka Społeczna, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych [Social Policy, Institute of Labour and Social Studies], Warsaw, 5-6.
 11. Nickel S., Layard R. (1999), Labour market institutions and economic performance [in:] Orley Clark Ashenfelter, David Card (eds.) Handbook of labour economics, Volume 3, Elsevier, Amsterdam.
 12. Polarczyk K. (2007), Klin podatkowy a bezrobocie [The tax wedge and unemployment], Biuro Analiz Sejmowych INFOS [Sejm Bureau of Research INFOS], 17.
 13. Rękas M. (2012), Ulgi prorodzinne jako element polityki rodzinnej w wybranych krajach UE [Family allowances as an element of pro-family policy in selected EU countries] [in:] Jerzy Sokołowski, Magdalena Rękas, Grażyna Węgrzyn (eds.) Ekonomia [Economics], Research Papers of Wroclaw University of Economics, Wrocław.
 14. Ślesicka A. (2011), Stosowanie ulg i zwolnień w podatku dochodowym od osób fizycznych w państwach UE [Application of personal income tax allowances and exemptions in EU countries], Ekonomia [Economics], Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego [Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw], Warsaw, 26.
 15. Wojciechowski W. (2008), Skąd się bierze bezrobocie? [What causes unemployment?], Zeszyty Forum Obywatelskiego Rozwoju [Issues of the Civil Development Forum], Issue 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-2008
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.2478/cer-2014-0022
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu