BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zarębska Joanna (Uniwersytet Zielonogórski), Dzikuć Maciej (Uniwersytet Zielonogórski), Adamczyk Janusz (Uniwersytet Zielonogórski)
Tytuł
Implementacja oceny cyklu życia w wyznaczaniu kosztów zewnętrznych funkcjonowania elektrociepłowni konwencjonalnych w Polsce - studium przypadku
Implementation of Life Cycle Assessment in Case of Determining the External Costs in Conventional Combined Heat and Power Plant Functioning in Poland - Case Study
Źródło
Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji, 2015, 3(12), s. 172-189, rys., tab., bibliogr. 35 poz.
Tytuł własny numeru
Jakość i Bezpieczeństwo
Słowa kluczowe
Implementacja, Ocena cyklu życia, Koszty zewnętrzne, Elektrociepłownie
Implementation, Life Cycle Assessment (LCA), External costs, Heating plant
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ocena cyklu życia (LCA - Life Cycle Assessment) jest techniką stosowaną w wielu dziedzinach gospodarki. Metodologia LCA oparta o normy ISO serii 14040 wykorzystana jest w programie SimaPro 7.3. W artykule przedstawiono kolejną możliwość zastosowania SimaPro, a mianowicie jako wyznacznik ekologicznych kosztów zewnętrznych funkcjonowania elektro-ciepłowni w Polsce (stanowiącego uzupełnienie programu ExternE - External Electricity Costs). Przemysł energetyczny jest odpowiedzialny w dużej mierze za globalne zanieczyszczenie powietrza, ale również wpływa na inne ekosystemy. W artykule zaprezentowano ocenę porównawczą (wykorzystując metodę Eco-indicator 99 programu SimaPro) wytwarzania energii ze spalenia konwencjonalnych paliw stałych (węgla kamiennego i gazu). Ponadto wskazano na różnice w oddziaływaniu na środowisko wybranych polskich elektrociepłowni oraz omówiono przyczyny występowania różnic oddziaływania i ich wpływ na koszty zewnętrzne. (abstrakt oryginalny)

Life Cycle Assessment (LCA) is a technique used in many areas of the economy. LCA methodology is based on the ISO 14040 series and is used in the SimaPro 7.3 software. The article presents another possibility of use SimaPro, as an indicator of external and environ-mental costs in case of the functioning plant in Poland (which complements the program Ex-ternE - External Electricity Costs). The energy industry is largely responsible for global air pollution, but also affects other ecosystems. The article presents a comparative assessment of (using the Eco-indicator method 99 of SimaPro program) production of energy from conventional combustion of solid fuels (coal and gas). More over the differences in the environmental impact of selected Polish power plants are noted and the causes of differences and their impact on external costs are also discussed. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. W. Adamczyk. Ekologia wyrobów. PWE, Warszawa 2004.
 2. J. Adamczyk. "Analiza LCA modernizacji źródeł ciepła z kotłami grzewczymi małej mocy = LCA analysis of modernization of heat sources with low-power boilers". Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja, 2010, nr 12, s. 448-450.
 3. J. Baran. "Ocena cyklu życia LCA". szkolenie w ramach projektu pt. Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. online: http://www.programcp.org.pl/polpcp/JBaran01.pdf (15. 10. 2014).
 4. D. Burchart-Korol. "Life cycle assessment of steel production in Poland: a case study". Journal of Cleaner Production, 54, s. 235-243.
 5. E. Den Boer, J. Den Boer, J. Jager. "Waste Management planning and optimization". Handbook for municipal waste prognosis and sustainability assessment of waste man-agement systems. LCA-IWM. Ibidem Verlag 2007, s. 306.
 6. A. Drobniak. Zastosowanie analizy kosztów i korzyści w ocenie projektów publicznych. Wyd. AE w Katowicach, Katowice 2002.
 7. M. Dzikuć. "Applying the life cycle assessment method to an analysis of the environmental impact of heat generation". International Journal of Applied Mechanics and Engineering, 2013, vol. 18, nr 4, s. 1275-1281.
 8. M. Dzikuć, J. Zarębska. "Analiza porównawcza produkcji energii w Elektrociepłowni Le-gnica i Elektrociepłowni Lubin z wykorzystaniem metody LCA". Energy Policy Journal ,2014, T. 17, z. 1, s. 41-52.
 9. ExternE, strona główna programu online: http://www.externe.info/externe_d7/?q=node/56 (15.03.2015)
 10. http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Energy-trends.png (15.03.2015).
 11. J. Juda, S. Chróściel. Ochrona powietrza atmosferycznego. WNT, Warszawa 1974.
 12. E. Kowal, A. Kucińska-Landwójtowicz, A. Misiołek. Zarządzanie środowiskowe. PWE, Warszawa 2013, s. 142.
 13. J. Kucowski, D. Laudyn, M. Przekwas. Energetyka a ochrona środowiska. WNT, Warszawa 1997.
 14. J. KulczyckaJ. Ocena cyklu życia LCA - metodyka i zastosowanie. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków 2007, http://www.min-pan.krakow.pl/pbs (12.02.2015)
 15. J. Kulczycka, Ł. Lelek, A. Lewandowska, J. Zarebska. "Life cycle assessment of munici-pal solid waste management - comparison of results using different LCA models". Polish Journal of Environmental Studies, 2015, 24 (1): 125-14; DOI: 10.15244/pjoes/26960
 16. D. Laudyn. Rachunek ekonomiczny w elektroenergetyce. Oficyna Wydawnicza Poli-techniki Warszawskiej, Warszawa 1999.
 17. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie stawek opłat na rok 2015 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego, (M.P. 2014 poz. 705).
 18. Ochrona środowiska 2014, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2014.
 19. P. Olejniczak. "Duże układy kogeneracyjne, praktyka i przyszłość na przykładzie EC 'Zielona Góra" S.A. [w:] Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec. Sulechów 2013; online: http://emo.kylos.pl/lubuskaenergetyka.pl/images/lubuskaenergetyka/konferencja2013/prezentacje/16.piotr.olejniczak-prezentacja-pl.pdf (12.02.2015)
 20. PN-EN ISO 14044:2009, Zarządzanie środowiskowe - Ocena cyklu życia - Wymagania i wytyczne, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2009.
 21. A. Lewandowska, A. Noskowiak, G. Pajchrowski, J. Zarebska. "Between full LCA and energy certification methodology - a comparison of six methodological variants of buildings environmental assessment". Int J Life Cycle Assessment, 2015; 20 (1): 9-22.
 22. Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2009.
 23. R. Uroš. "Porównanie wpływu na zdrowie człowieka i środowisko naturalne różnych źródeł energii - wyniki badań w programie ExternE". Agencja Rynku Energii, Warszawa 2011, online: http://www.iea.cyf.gov.pl/nowa/images/stories/iea/ej/szkola_ej/referaty/cykl_paliwowy /1_U_Radovic_porownanie_wplywu.pdf
 24. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t. j. Dz. U. 2013, poz. 1205 ze zm.).
 25. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2015, poz. 196).
 26. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. 2015, poz. 469).
 27. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2015 poz. 478).
 28. Ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym (Dz. U. 2014 poz. 1215).
 29. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. 2013, poz. 1232).
 30. Ramy polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030, Nota SN 79/14 Bruksela 2014 r., online: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/PL/ec/145369.pdf (12. 01. 2015).
 31. M. Rybaczewska-Błażejowska. "Ocena cyklu życia (LCA) a efektywne gospodarowanie odpadami w regionie" [w:] Współczesne uwarunkowania zarządzania środowiskiem; Oficyna Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2014.
 32. SimaPro, World's Leading LCA Software, online: http://www.pre-sustainability.com/simapro (22.04.2015)
 33. A. Strupczewski, R. Uroš. "Koszty zewnętrzne wytwarzania energii elektrycznej w Polsce". Biuletyn Miesięczny Polskie Sieci Elektroenergetyczne, styczeń 2006, s. 14-29, online: http://www.pptn.pl/multimedia/as/Koszty_zewn_w_Polsce.pdf (22.04.2015)
 34. Zrównoważony rozwój w Unii - Streszczenie; online: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/ 3217494/5760009/ 237PL-PL.PDF (22.04.2015)
 35. J. Zarębska. Ekologiczne i ekonomiczne aspekty gospodarki odpadami opakowaniowymi w województwie lubuskim. Oficyna Wyd. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9361
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu