BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dylewski Robert (Uniwersytet Zielonogórski), Adamczyk Janusz (Uniwersytet Zielonogórski)
Tytuł
Korzyści ekonomiczne i ekologiczne wynikające ze zmian normowych wartości współczynników przenikania ciepła w budynkach
Economic and Environmental Benefits Resulting from the Changes of Standards for the Values of Heat Transfer Coefficients in Buildings
Źródło
Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji, 2015, 3(12), s. 40-53, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Tytuł własny numeru
Jakość i Bezpieczeństwo
Słowa kluczowe
Ocena cyklu życia, Mieszkalnictwo, Zużycie energii
Life Cycle Assessment (LCA), Housing, Energy consumption
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zużycie energii finalnej w sektorze mieszkalnictwa w Polsce w stosunku do zużycia energii finalnej we wszystkich sektorach gospodarki kształtuje się na poziomie około 30%. Termoizolacja przegród zewnętrznych, wykonana w celu zmniejszenia zapotrzebowania budynków na energię do ogrzewania jest ekonomicznie uzasadniona. Stąd nowelizacja uregulowań prawnych w zakresie zmniejszania wartości współczynnika przenikania ciepła różnych elementów budynku jest jak najbardziej pożądana. W artykule sprawdzono korzyści ekonomiczne i ekologiczne wynikające ze zmian wartości współczynnika przenikania ciepła w uregulowaniach prawnych. Wartości normatywne tego współczynnika przewidziane do wdrożenia na rok 2017 są jak najbardziej uzasadnione ekonomicznie i ekologicznie w warunkach polskich. Okresy zwrotu kosztów ekonomicznych związanych z większymi grubościami termoizolacji (z wymagań na 2014 rok do wymagań od roku 2017) następują w granicach 2-8 lat, a kosztów ekologicznych w granicach 1-5 lat, w zależności od stosowanego źródła ciepła w budynku. (abstrakt oryginalny)

Final energy consumption in the residential sector in Poland in relation to final energy consumption in all sectors of the economy stands at about 30%. The thermal insulation of building walls, constructed in order to reduce the energy demand of buildings for heating is economically justified. Hence the amendment of legislation in reducing the heat transfer coefficient of various elements of the building is most desired. The paper examined the economic and environmental benefits arising from changes in the value of heat transfer coefficient in the legislation. Normative values of this coefficient to be implemented in 2017 are justified economically and ecologically in Polish conditions. The payback periods of economic costs related to larger thicknesses of thermal insulation (from the requirements for 2014 to the requirements since 2017) emerge within 2-8 years, and environmental costs in the range of 1-5 years, depending on the heat source used in the building. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. P. Capros, L. Mantzos, L. Parousos, N. Tasios, G. Klaassen, T. VanIerland. "Analysis of the EU policy package on climate change and renewables". Energy Policy, 39 (2011), pp. 1476-1485.
 2. Communication From The Commission To The European Parliament, The Council, The European Economic And Social Committee And The Committee Of The Regions A Policy Framework For Climate And Energy In The Period From 2020 To 2030 (COM/2014/015).
 3. S. Di Leo, F. Pietrapertosa, S. Loperte, M. Salvia, C. Cosmi. "Energy systems modelling to support key strategic decisions in energy and climate change at regional scale". Renewable and Sustainable Energy Reviews, 42 (2015), pp. 394-414.
 4. R. Dylewski, J. Adamczyk. "Economic and ecological indicators for thermal insulating building investments", Energy and Buildings, 2012, Vol. 54, pp. 88-95.
 5. R. Dylewski, J. Adamczyk. "The comparison of thermal insulation types of plaster with cement plaster". Journal of Cleaner Production, 2014, Vol. 83, pp. 256-262.
 6. R. Dylewski, J. Adamczyk. J., 2014. "Life cycle assessment (LCA) of building thermal insulation materials". Eco-efficient construction and building materials: LCA, Eco-labelling and case studies (Eds.) F. Pacheco-Torgal, L. F. Cabeza, J. Labrincha, A. de Magalhaes. WoodHead Publishing Ltd., Cambridge, pp. 267-286.
 7. Directive 2010/31/EU of the European Parliament and of the Council of 19 May 2010 on the energy performance of buildings.
 8. Eurostat - http://epp.eurostat.ec.europa.eu.
 9. B. Guinée, H. Reinout, G. Huppes, A. Zamagni, P. Masoni, T. Ekvall, T. Rydberg. "Life cycle assessment: past, present, and future". Environ. Sci. Technol, 2011, 45, 90-96.
 10. D. Helm. "The European framework for energy and climate policies", Energy Policy, 64 (2014), pp. 29-35.
 11. Ocena potencjału redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce do roku 2030. McKinsek&Company.- http://www.mckinsey.com/locations/warsaw/files/pdf/Raport_Podsumowanie_PLpdf.
 12. Pakiet klimatyczno-energetyczny, http://www.energiaisrodowisko.pl/zarzadzanie-energia-i-srodowiskiem/pakiet-klimatyczno-energetyczny.
 13. PN-57-02405 - Współczynniki przenikania ciepła k dla przegród budowlanych -Wartości liczbowe.
 14. PN-64/B-03404 - Współczynniki przenikania ciepła k dla przegród budowlanych.
 15. PN-74/B-03404. - Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.
 16. PN-B/82-02020 - Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.
 17. PN-B/91-02020 - Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.
 18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. 2002, nr 7, poz. 690.
 19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. 2008, nr 201, poz. 1238.
 20. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. 2013, nr 0, poz. 926.
 21. SimaPro 7, Database Manual, Metods library. May 2008. PRe Consultants. PDF file. www.pre.nl.
 22. D. Streimikiene. "The impact of international GHG trading regimes on penetration of new energy technologies and feasibility to implement EU Energy and Climate Package targets". Renewable and Sustainable Energy Reviews, 16 (2012), pp. 2172-2177.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9361
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu