BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jusko Peter (Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica)
Tytuł
Cultivation of Life Strategies of Long-Term Unemployed in Material Distress In Regions with High Long-Term Unemployment Rate
Źródło
Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne, 2015, T. 1, nr 3, s. 225-242, tab., rys., bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe
Bezrobocie, Bezrobocie długotrwałe, Ubóstwo, Polityka społeczna, Rynek pracy
Unemployment, Long-term unemployment, Poverty, Social policy, Labour market
Uwagi
summ.
Abstrakt
Coping of job loss is very individual and is contingent on several factors. The risk factor in relation to get over long-term unemployment is the existence of poverty, mainly concentrated and generationally reproduced poverty. In our contribution we will discuss the characteristics of life strategies of unemployed, the results of research aimed at identifying the causes and consequences of long-term unemployment and the use of active labor market measures for long-term unemployed in poverty in the region with high long-term unemployment and the recommendations in relation to the cultivation of life strategies long-term unemployed in material distress. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brnula P., Sociálna práca. Dejiny, teórie a metódy, IRIS, Bratislava 2012.
 2. Buchtov B., a kol.: Nezaměstnanost - psychologický, ekonomický a sociální problem, GRADA, Praha 2002.
 3. Engel R.J., Schutt R.K., Fundamentals of Social Work Research, SAGE Publications Inc., Thousand Oaks 2009.
 4. Feather N.T., Attitudes, values and atrubutions: Explanations of unemployment, w: Journal of Personality and Social Psychology, vol. 48, 1985.
 5. Frankovský M., Kentoš M., Výrost J., Analýza a vyhodnotenie efektívnosti programu RPNKN, Inštitút celoživotného vzdelávania TU, Košice 2007.
 6. Göppner H.J., Hämäläinen J., 2008, Rozprava o vede o sociálnej práci, Lambertus, Bratislava 2009.
 7. Gyarfášová O. a kol., Evaluácia sociálnej politiky zameranej na zníženie dlhodo-bej nezamestnanosti, Inštitút pre verejné otázky, Bratislava 2006.
 8. Harvan P., Hodnotenie efektívnosti a účinnosti výdavkov na aktívne politiky trhu práce na Slovensku, IFP MF SR, Bratislava 2011.
 9. Hetteš M., Sociálna súdržnosť a istota v sociálnej práci, FSVaZ UKF, Nitra 2013.
 10. Hogan B.E., linden W., Najarian B., Social support intervention. Do they work?, w: Clinical Psychology Review, vol. 22, 2002.
 11. Jusko P., Nezamestnanosť ako rizikový faktor páchania trestnej činnosti v Banskobystrickom kraji, w: Interakce preventivních programů s aktivní politi-kou zaměstnanosti, Vsetín 2005.
 12. Kleinová R., Osobné prežívanie ako predpoklad pre zvládanie možnej nezamestnanosti, w: Psychológia a patopsychológia dieťaťa, roč. 32, 1997, č. 4.
 13. Korimová G., Predpoklady rozvoja sociálnej ekonomiky, EF UMB, Banská Bystrica 2007.
 14. Krebs V. a kol. 2002, Sociální politika, ASPI, Praha 2007.
 15. Lindsay C., In a Lonely Place? Social Networks, Job Seeking and the Experience of Long-Term Unemployment, w: Social Policy and Society, vol. 9, No 1, 2010.
 16. Marek J., Strnad A., Hotovcová L., Bezdomovectví v kontextu sociálních služeb, Portál, Praha 2012.
 17. Mareš P., Nezaměstnanost jako sociální problem, SLON, Praha 2002.
 18. Meager N., Evans C., The evaluation of active market measures for long-term unemployed, International Labour Office, Geneva 1998.
 19. Páleník V., Páleník M., Šimo A., Inkluzívny trh., Inštitút zamestnanosti, Bratislava 2011.
 20. Papšo P., Resocializácia odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody, PF UMB, Banská Bystrica 2011.
 21. Rievajová E., Teória a politika zamestnanosti, Ekonom, Bratislava 2001.
 22. Schraggeová M., Nezamestnanosť v psychologických súvislostiach, Psychoprof, Bratislava 2011.
 23. Shulman L., Interactional Social Work. Toward an Empirical Theory, Peacock Publishers, Boston 1991.
 24. Siegrist M., Rozvoj osobnosti, 1, vyd. SPN, Bratislava 1996.
 25. Vaska L. Služby zamestnanosti a vybrané aspekty sociálnej práce s nezamestnanými, IRIS, Bratislava 2014.
 26. Vlčková M., Gamblerstvo - hra alebo choroba?, w: Vychovávateľ, roč. 45, 2001, č. 6.
 27. Zákon NR SR č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi.
 28. Zákon NRSR č. 330/2008 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 29. Zákon NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.
 30. www.statistics.sk
 31. www.upsvar.sk
 32. www.worldbank.sk
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-8632
Język
slo
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu