BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kulik Marek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
O skutkowym lub bezskutkowym charakterze czynów zabronionych przez art. 182 k.k.
About Consecutive or Non-Consecutive Character of Acts Forbidden in Art. 182 of Penal Code
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G. Ius, 2014, vol. 61, nr 2, s. 89-100
Słowa kluczowe
Prawo, Kodeks karny, Ochrona środowiska
Law, Criminal Code, Environmental protection
Uwagi
summ.
Abstrakt
Art. 182 § 1 k.k. typizuje czyn zabroniony polegający na zanieczyszczaniu wody, powietrza lub ziemi substancją albo promieniowaniem jonizującym. Art. 182 § 2 zawiera nieumyślny odpowiednik czynu zawartego w § 1, natomiast § 3 - typ kwalifikowany w stosunku do czynu z § 1, gdzie znamieniem kwalifikującym jest dopuszczenie się czynu w związku z eksploatacją instalacji działającej w ramach zakładu, w zakresie korzystania ze środowiska, na które wymagane jest pozwolenie. Niewątpliwie racja penalizacji wskazanych wyżej czynów zabronionych ma charakter ekologiczny. Niezależnie od tego, jak postrzega się ich szczególny przedmiot ochrony, zawsze chodzi o uchronienie środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniem. Warto zresztą zauważyć, że ujęcia przedmiotu ochrony są w wypadku analizowanego czynu zabronionego dosyć podobne. Znacznie natomiast różnią się poglądy na kwestię sposobu, w jaki może dojść do zaatakowania przedmiotu ochrony. W szczególności można zaobserwować różnicę poglądów na temat skutkowego lub bezskutkowego charakteru omawianego czynu zabronionego. (fragment tekstu)

The article is regarding character of acts forbidden in art. 182 of Penal Code, which is the crime of entering pollutants into earth, water or air in such an amount or for the figure, which can threaten life or health of many persons or cause great damage in plant or animal world. The majority of doctrine perceives this act as non-consecutive, arguing that for committing the crime is not necessary becoming known of the effect in the form of danger for the good protected by the art. 182 (natural environment). It is obvious, that it is not necessary becoming known of danger. The article is devoted to establish, whether causing some other effect is predicted with the provision of art. 182. Analysis of the provision is leading to the statement that it is possible to talk about the criminal effect of the act forbidden in art. 182 of Penal Code. The effect is being the pollutants in the water, the air or the earth. This effect should be assigned to the perpetrator in compliance with all principles of objective assigning. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. W. Radecki, [w:] Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, pod red. A. Wąska, t. 1, Warszawa 2005, s. 622
 2. W. Radecki, [w:] Kodeks karny. Komentarz, pod red. M. Filara, Warszawa 2012, s. 906
 3. P. Nalewajko, [w:] Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, pod red. M. Królikowskiego, R. Zawłockiego, t. 1, Warszawa 2013, s. 462
 4. M. Gałązka, [w:] Kodeks karny. Komentarz, pod red. A. Grześkowiaka, K. Wiaka, Warszawa 2013, s. 832
 5. D. Gruszecka, Ochrona dobra prawnego na przedpolu jego naruszenia. Analiza karnistyczna, Warszawa 2012, s. 39 i nast.
 6. M. Szwarczyk, [w:] Kodeks karny. Komentarz, pod red. T. Bojarskiego, Warszawa 2009, s. 434
 7. P. Nalewajko, [w:] Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, pod red. M. Królikowskiego, R. Zawłockiego, s. 466
 8. D. Gruszecka, [w:] Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, pod red. J. Giezka, Warszawa 2014, s.416
 9. M. Kulik, [w:] Kodeks karny. Praktyczny komentarz, pod red. M. Mozgawy, Warszawa 2012, s. 413
 10. M. Gałązka, [w:] Kodeks karny. Komentarz, pod red. A. Grześkowiaka, K. Wiaka, s. 833
 11. G. Bogdan, [w:] Kodeks karny. Komentarz. Część szczególna, t. 2: Komentarz do art. 117-227 k.k., pod red. A. Zolla, Warszawa 2006, s. 510
 12. W. Radecki, [w:] System prawa karnego, t. 8: Przestępstwa przeciwko państwu i dobrom zbiorowym, pod red. L. Gardockiego, Warszawa 2013, s. 482
 13. W. Radecki, [w:] Kodeks karny. Komentarz, pod red. M. Filara, s. 909
 14. W. Zieschang, Gefährdungsdelikte, Berlin 1998, s. 169 i nast.
 15. E. Hryniewicz, Przestępstwa abstrakcyjnego i konkretnego zagrożenia dóbr prawnych, Warszawa 2012, s. 164.
 16. H. Schröder, Abstrakt - konkrete Gefährdungsdelikte?, "Juristenzeitung" 1967, nr 17, s. 525
 17. R. Zawłocki [w:] System prawa karnego, t. 9: Przestępstwa przeciwko mieniu i przestępstwa gospodarcze, pod red. R. Zawłockiego, Warszawa 2011, s. 635
 18. D. Gruszecka, Ochrona dobra prawnego na przedpolu jego naruszenia: analiza karnistyczna, Warszawa 2012, s. 53-54
 19. R. Hafendehl, Das Rechtsgut als Materiale Angelpunkt einer Strafnorm, [w:] Die Rechtsgutstheorie. Legitimationsbasis des Strafrechts oder dogmatisches Glasperlenspiel, pod red. R. Hafendehla, A. von Hirscha, W. Wohlersa, Baden-Baden 2003, s. 120
 20. W. Wolter, Zarys systemu prawa karnego, Kraków 1933, s. 54
 21. W. Wolter, Nauka o przestępstwie, Warszawa 1973, s. 65
 22. W. Swida, Prawo karne, Warszawa 1989, s. 378
 23. I. Andrejew, Ustawowe znamiona czynu. Typizacja i kwalifikacja przestępstw, Warszawa 1978, s. 189-190
 24. I. Andrejew, Polskie prawo karne w zarysie, Warszawa 1986, s. 126
 25. J. Giezek, [w:] M. Bojarski, J. Giezek, Z. Sienkiewicz, Prawo karne materialne. Część ogólna, Warszawa 2004, s. 98
 26. Ł. Pohl, Prawo karne. Wykład części ogólnej, Warszawa 2012, s. 137
 27. M. Cieślak, Prawo karne. Zarys systematycznego ujęcia, Warszawa 1994, s. 163 i nast.
 28. W. Wróbel, A. Zoll, Polskie prawo karne. Część ogólna, Warszawa 2010, s. 194.
 29. M. Gałązka, [w:] Kodeks karny. Komentarz, pod red. A. Grześkowiaka, K. Wiaka, s. 833
 30. D. Gruszecka, [w:] Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, pod red. J. Giezka, s. 416
 31. P. Nalewajko, [w:] Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, pod red. M. Królikowskiego, R. Zawłockiego, s. 466
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0458-4317
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu