BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ratajczak Marcin (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Wołoszyn Jan (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Działania na rzecz społeczeństwa w zakresie Corporate Social Responsibility na przykładzie przedsiębiorstw agrobiznesu
Measures to Society of Corporate Social Responsibility as an Example of Agribusiness Enterprises
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2014, z. 4 (34), s. 127-135, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Wizerunek przedsiębiorstwa, Agrobiznes
Corporate Social Responsibility (CSR), Company image, Agrobusiness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pierwszej części artykułu zaprezentowano podstawowe zagadnienia dotyczące koncepcji Corporate Social Responsibility (CSR), z podkreśleniem motywów podejmowania działań społecznie odpowiedzialnych oraz obszarów tej aktywności. Zasadnicza część artykułu jest poświęcona prezentacji badań własnych dotyczących aktywności przedsiębiorstw z Warmii i Mazur podejmowanych na rzecz społeczeństwa, osadzonych w koncepcji CSR. Badaniami, które przeprowadzono w drugiej połowie 2013 roku, objęto 174 mikro, małe i średnie firmy agrobiznesu z obszarów wiejskich. Badania prowadzono metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety, jako narzędzia badawczego. Materiał pozyskany od respondentów został poddany analizie matematyczno-statystycznej i zaprezentowany w postaci tabel oraz rysunków. Z badań wynika, że zaangażowanie badanych przedsiębiorstw na rzecz środowiska lokalnego jest znaczne (83% wskazań). Ma ono jednak dość jednostronny charakter i koncentruje się głównie wokół zagadnień filantropii i sponsoringu. (abstrakt oryginalny)

The first part of the article presents basic issues regarding the concept of CSR, highlighting themes taking socially responsible activities and areas of this activity. The main part of the article is devoted to the presentation of their own research on the activity of the surveyed companies from the Warmia and Mazury undertaken to society, embedded in the concept of CSR. The study, which was conducted in the second half of 2013, consisted of 174 micro, small and medium-sized agribusiness in rural areas. The study was conducted by a diagnostic survey using a questionnaire as a research tool. Material derived from respondents was analysed mathematically and statistically and properly presented. The conducted investigations indicate that the involvement of companies surveyed for the local community is high (83% of responses). However, it is quite of one-sided nature and focuses mainly on issues of philanthropy and sponsorship. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bartkowiak G., 2011. Społecznie odpowiedzialny biznes w aspekcie teoretycznym i empirycznym.Wyd. Difin, Warszawa, 23-24.
  2. Bromley D.W., 1991. Environment and Economy: Property Rights and Public Policy. Blackwell, New York.
  3. Carroll A.B., 1993. Business and Society: Ethice and Stakeholder Management. College Division South - Western Publishing Co., Ohio.
  4. Filek J., 2006. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Tylko moda czy nowy model prowadzenia działalności gospodarczej? Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, Kraków.
  5. Green Paper. 2001. Promoting framework for Corporate Social Responsibility. Commission of the European Communities, Brussels.
  6. Krukowska M., 2012. Jak oceniać odpowiedzialność społeczną biznesu? Wyd. Nauk. Scriptorium, Opole.
  7. Wołoszyn J., Ratajczak M., Stawicka E., 2012. Społeczna odpowiedzialność małych i średnich przedsiębiorstw agrobiznesu z obszarów wiejskich. Wyd. SGGW, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu