BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawlak Karolina (Agricultural University of Poznań)
Tytuł
Changes in Polish Foreign Trade in Agri-Food Products under Accession to the European Union
Zmiany w polskim handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi w warunkach integracji z Unią Europejską
Źródło
Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu - Seria Ekonomia, 2007, z. CCCLXXXV (6), s. 97-107, rys., tab., bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Handel zagraniczny, Przemysł rolno-spożywczy, Eksport, Import
Foreign trade, Agri-food industry, Export, Import
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wraz z postępującymi procesami liberalizacji wymiany handlowej, większą otwartością polskiej gospodarki żywnościowej na świat, a w ostatnich latach w aspekcie integracji Polski z UE, w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi zachodziły dynamiczne zmiany, wynikające z działania regulacji handlowych oraz wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań makro-ekonomicznych. Stąd, celem artykułu jest wskazanie głównych tendencji i przeobrażeń w strukturze towarowej wymiany rolno-żywnościowej Polski w latach 2003-2006. Włączenie Polski w obszar Jednolitego Rynku Europejskiego (JRE) i przyjęcie zasad Wspólnej Polityki Handlowej UE (WPH UE) wywołało efekt kreacji i przesunięcia handlu artykułami rolno-żywnościowymi oraz poprawę dodatniego salda bilansu handlowego. Trudniejsze dla polskich producentów i eksporterów mogą być lata późniejsze, kiedy zostaną zniwelowane generowane przez nich do tej pory na JRE przewagi kosztowo-cenowe, a w przypadku ewentualnej dalszej liberalizacji obrotów rolnych zwiększy się konkurencja ze strony producentów żywności spoza UE. W polskim handlu rolno-spożywczym dominują wyroby przemysłu spożywczego. Szczególnie wysoki potencjał eksportowy można dostrzec w handlu produktami pochodzenia zwierzęcego. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to assess main trends and changes in commodity structure of Polish agri-food trade in 2003-2006. Joining in the Common Market and adopting the Common Trade Policy rules caused the significant growth of Polish agri-food trade values and improvement in the positive trade balance. Taking into account loss or reduction of some cost advantages, as well as liberalization of world agricultural trade, next years can be much more difficult for Polish exporters. The highest export potential applies to trade in animal origin products. Considering commodity structure of Polish agri-food trade, it should be said that processed products dominate both in export and in import. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamowicz M. (1988): Handel zagraniczny a rolnictwo. Książka i Wiedza, Warszawa.
 2. Agricultural Markets - Prices. http://www.europa.eu.int/comm/agriculture/publi/prices/index_en.htm.
 3. Agricultural Policies in OECD Countries. Monitoring and Evaluation 2003. (2003). OECD, Paris.
 4. Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 2003 roku. (2004). IERiGŻ, Warszawa.
 5. Baer-Nawrocka A. (2005): Konkurencyjność rolnictwa polskiego na tle rolnictwa nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Rozpr. dokt. Kat. Ekon. Gosp. Żywn. AR, Poznań.
 6. Buszowski A. (1986): Handel zagraniczny artykułami rolno-spożywczymi a samowystarczalność żywnościowa kraju. ANS, Warszawa.
 7. Ciechomski W. (2002): Uwarunkowania rozwoju sektora owocowo-warzywnego w aspekcie integracji z Unią Europejską. Zagad. Ekon. Roln. 4-5: 45-53.
 8. Czyżewski A., Sapa A. (2003): Mechanizm wymiany rolno-żywnościowej Polski z krajami Unii Europejskiej. Wyd. AE, Poznań.
 9. Drewnowska B. (2006): Wymogi Brukseli nie zniechęciły polskich mleczarni. Rzeczpospolita 303 (7597): B2.
 10. Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi - stan i perspektywy. (2004). IERiGŻ, ARR, MRiRW, Warszawa [nr 19].
 11. Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi - stan i perspektywy. (2005). IERiGŻ, ARR, MRiRW, Warszawa [nr 21].
 12. Kaliszuk E., Błaszczuk M., Mroczek W., Przystupa J., Władyniak A. (2005): Analiza konsekwencji członkostwa dla wymiany handlowej. In: Polska w Unii Europejskiej - doświadczenia pierwszego roku członkostwa. UKIE, Warszawa: 201-271.
 13. Kawecka-Wyrzykowska E. (1999): Polska w drodze do Unii Europejskiej. PWE, Warszawa.
 14. Kulawik J. (2004): Instrumenty finansowego wspierania rolnictwa. Ich pomiar, wpływ i efektywność. Zagad. Ekon. Roln. 4: 19-37.
 15. Niemczyk J. (1994): Rola handlu zagranicznego w rozwoju gospodarki żywnościowej. Zagad. Ekon. Roln. 1-2: 89-96.
 16. Nosecka B. (2004 a): Przetwórstwo owocowo-warzywne w aspekcie integracji z UE. Przem. Spoż. 4: 30-35.
 17. Nosecka B. (2004 b): Tendencje na rynku przetworzonych owoców i warzyw. Część I. Popyt. Przem. Spoż. 10: 36-39.
 18. Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów I-XII 2003. (2003). GUS, Warszawa, http://stat.gov.pl.
 19. Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów I-XII 2004. (2004). GUS, Warszawa, http://stat.gov.pl.
 20. Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów I-XII 2005. (2005). GUS, Warszawa, http://stat.gov.pl.
 21. Pawlak K. (2005): Polish foreign trade in dairy products in the aspect of the European integration. Rocz. AR Pozn. 367, Ekon. 4: 67-77.
 22. Pierwszy Portal Rolny. (2006). http://www.ppr.pl [04.11.2006].
 23. Poczta W., Hardt Ł. (2005): Skutki integracji Polski z UE dla rolnictwa i obszarów wiejskich - próba oceny. In: Polska w Unii Europejskiej - doświadczenia pierwszego roku członkostwa. UKIE, Warszawa: 115-166.
 24. Polski handel zagraniczny artykułami rolno-spożywczymi w 2005 roku. (2006). FAMMU/FAPA, Warszawa.
 25. Polski handel zagraniczny artykułami rolno-spożywczymi w 2006 roku. (2007). FAMMU/FAPA, Warszawa.
 26. Rowiński J. (2002): Handel zagraniczny artykułami rolno-spożywczymi. Przem. Spoż. 8: 22-27.
 27. Rowiński J. (2003): Konkurencyjność polskiej gospodarki żywnościowej po uzyskaniu członkostwa w Unii Europejskiej. IERiGŻ, Warszawa.
 28. Rowiński J. (2005): Handel rolno-spożywczy - co się zmieniło po akcesji? Wspólnoty Europejskie 4, 161: 21-35.
 29. Rycombel D. (2003): Zmiany w handlu mięsem po wejściu Polski do UE. Perspektywy zwiększenia wymiany handlowej. In: Warunki i zadania w zakresie handlu zagranicznego po akcesji Polski do Unii Europejskiej. T. IV. MRiRW, RCSS, Warszawa: 181-232.
 30. Wigier M. (2003): Handel zagraniczny z UE oraz krajami kandydującymi przed i po integracji. Przem. Spoż. 8: 12-16.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-0261
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu