BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Poczta Walenty (Die Naturwissenschaftliche Universität in Posen), Kołodziejczak Małgorzata (Die Naturwissenschaftliche Universität in Posen)
Tytuł
Sozialökonomische Regionaldifferenzierung der Landwirtschaft in der Europäischen Union
Społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie regionalne rolnictwa w Unii Europejskiej
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2008, z. 1 (7), s. 123-140, tab., bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Zróżnicowanie regionalne, Zatrudnienie, Gospodarka narodowa, Stopa bezrobocia, Produkt krajowy brutto (PKB)
Regional diversity, Employment, National economy, Unemployment rate, Gross domestic product (GDP)
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki porównania zróżnicowania regionalnego rolnictwa w państwach Unii Europejskiej Analizie poddano następujący zestaw wskaźników społeczno-ekonomicznych: udział zatrudnionych w poszczególnych działach gospodarki narodowej w zatrudnionych ogółem w gospodarce, stopę bezrobocia oraz PKB per capita. Stwierdzono, że Unia Europejska charakteryzuje się bardzo dużym zróżnicowaniem międzyregionalnym rolnictwa w gospodarce, zarówno w ujęciu poszczególnych państw jak i w ujęciu regionalnym. Istotne różnice w występują pomiędzy bardziej rozwiniętymi regionami państw części północno-zachodniej Unii Europejskiej i słabszymi - części południowej, w których rolnictwo posiada znaczący udział w gospodarce narodowej. (abstrakt oryginalny)

Mit dem Beitritt der neuen Mitgliedsstaaten im Mai 2004 werden die Disparitäten zwischen den Ländern, aber auch zwischen den Regionen in der Europäischen Union um einiges größer werden. Es betrifft sowohl Beschäftigung nach Sektor, Arbeitslosenquote als auch Pro-Kopf-BIP. Es wird die Regionaldifferenzierung auf der Grundlage von diesen Kennzahlen zusammen für alle Regionen, sowie getrennt für jedes Land der Gemeinschaft bestimmt. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borowiec J., 1999. Polityka makroekonomiczna a konkurencyjność regionów Unii Europejskiej. In: Konkurencyjność regionów. Hrsg. M. Klamut. Wyd. AE, Wrocław.
 2. Czykier-Wierzba D., 1997. Problemy poprawy konkurencyjności obszarów wiejskich w Unii Europejskiej. Probl. Integr. Roln. 4, 39-48.
 3. Duczkowska-Małysz K., 1996. Regionalne aspekty polityki rozwoju obszarów wiejskich. Wieś i Roln. 1, 90, 64-72.
 4. Duczkowska-Piasecka M., 1996. Doświadczenia krajów Unii Europejskiej w sferze polityki regionalnej. Wieś i Roln. 1, 90, 73-80.
 5. Erster Zwischenbericht über den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt, 2002. Kommission der Europäischen Gemeinschaften, Brüssel.
 6. Europäische Kommission. 2002. Eurostat.
 7. Europäische Kommission. 2004. Eurostat.
 8. Grosse T.G., 2000. Polityka regionalna Unii Europejskiej i jej wpływ na rozwój gospodarczy. Przykład Grecji, Włoch, Irlandii i wnioski dla Polski. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 9. Góra M., Walewski M., 2002. Bezrobocie równowagi w Polsce - wstępna analiza i próba oszacowania. Polska Gospodarka. Tendencje - oceny - prognozy 4 (15).
 10. Hidebrandt A., 2001. Zróżnicowanie regionalne w Unii Europejskiej - wnioski dla Polski. Wspólnoty Europejskie 10, 122, 33-43.
 11. Kabaj M., 2003. Mechanizmy tworzenia i likwidacji miejsc pracy w polskiej gospodarce. Jak utworzyć 2 miliony nowych miejsc pracy do 2010 roku. In: Materiał z posiedzenia Rady Społeczno-Gospodarczej, Warszawa.
 12. Klamut M., 1999. Konwergencja makroekonomiczna i jej konsekwencje dla równoważenia rozwoju regionów Europy oraz Polski. In: Konkurencyjność regionów. Hrsg. M. Klamut. Wyd. AE, Wrocław.
 13. Kołodziejczak M., 2002. Stopień zróżnicowania regionalnego rolnictwa w Polsce i w Niemczech. In: Regionalne zróżnicowanie agrobiznesu. Hrsg. W. Poczta. Wyd. AR, Poznań.
 14. Kołodziejczak W., 2006. Aktywność ekonomiczna ludności wiejskiej w Polsce. Masz. Pr. dokt. Kat. Ekon. Gosp. Żywn., AR Poznań.
 15. Kołodziejczak W., Wysocki F., 2007. Bezrobocie równowagi i rzeczywiste w Polsce i na wsi w latach 1992-2004. Wieś i Roln. 1, 134, 75-100.
 16. Kozak M., Pyszkowski A., 2000. Uwarunkowania rozwoju regionalnego Polski i podstawowe dylematy polskiej polityki regionalnej. In: Polityka regionalna i jej rola w podnoszeniu konkurencyjności regionów. Hrsg. M. Klamut, L. Cybulski. Wyd. AE, Wrocław.
 17. Lira J., Poczta W., Wysocki F., 2001. Próba pomiaru przestrzennego zróżnicowania potencjału produkcyjnego rolnictwa i stopnia jego wykorzystania (na przykładzie województwa wielkopolskiego). Zesz. Nauk. WSHiU Pozn. 2.
 18. Marciniak S., 2001. Makro i mikroekonomia. Podstawowe problemy. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 19. Mierosławska A., Lidke D., 2001. Regionalne dysproporcje rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. IERiGŻ, Warszawa.
 20. Mroczek W., 1997. Struktura gospodarki i handel Unii europejskiej z krajami trzecimi w latach 90. In: Unia Europejska. Integracja Polski z Unią Europejską. Hrsg. E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec. Wyd. IKiCHZ, Warszawa.
 21. Okuniewski J., 1996. Zróżnicowanie rolnictwa w krajach Unii Europejskiej. Probl. Integr. Roln. 2, 96, 5-21.
 22. Pałasz L., 2000. Bezrobocie w strategii rozwoju obszarów wiejskich. Rocz. Nauk. SERiA 2, 4.
 23. Rudnicki M., 2000. Polityka regionalna Unii Europejskiej. Zagadnienia prawno-finansowe. Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.
 24. Socha M., Sztanderska U., 2002. Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 25. Sosnowska B., 2002. Poziom i struktura bezrobocia na wsi polskiej. In: Agrobiznes 2002. Przemiany w agrobiznesie i obszarach wiejskich oraz ich następstwa. Hrsg. S. Urban. Pr. Nauk. AE Wroc. 941.
 26. Szlachta J., 1999. Polska polityka regionalna w aspekcie polityki Unii Europejskiej. Wieś i Roln. 3, 104, 59-76.
 27. Wilczyński W., 2003. Determinanty problemów rynku pracy w okresie transformacji ustrojowej. In: Rynek pracy w warunkach zmian ustrojowych. Mater. Symp. Nauk. AE z dnia 6 grudnia 2002, Poznań.
 28. Woś B., 2000. Struktury terytorialne w proeuropejskiej polityce integralnej. Rozwiązania systemowe w Austrii. In: Polityka regionalna i jej rola w podnoszeniu konkurencyjności regionów. Hrsg. M. Klamut, L. Cybulski. Wyd. AE, Wrocław.
 29. Zweiter Bericht über den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt. 2001. Kommission der Europäischen Gemeinschaften, Brüssel.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
ger, pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu