BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nakonieczna-Kisiel Halina (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Zadłużenie zagraniczne przedsiębiorstw jako skutek umiędzynarodowienia działalności gospodarczej
Corporate foreign debt as a consequence of internationalisation of business activity
Źródło
Ekonomia Międzynarodowa, 2014, nr 7, s. 126-135, rys. tab., bibliogr. s. 134-135
Słowa kluczowe
Zadłużenie zagraniczne, Zadłużenie przedsiębiorstwa, Globalizacja gospodarki
Foreign debt, Company indebtedness, Economic globalization
Abstrakt
Celem opracowania było ukazanie skutków działalności przedsiębiorstw na światowym rynku towarów, usług i kapitału, do których zaliczono przede wszystkim wzrost zobowiązań zagranicznych. Realizacji celu podporządkowano strukturę pracy. Wykazano więc: 1) zakres i charakter zaangażowania firm w międzynarodowy podział pracy, 2) rolę przedsiębiorstw w zadłużeniu zagranicznym Polski, 3) rozwój i dynamikę ich długu, 4) strukturę instrumentów generujących zobowiązania zagraniczne. Na podstawie przekształceń w rozmiarach i strukturze długu badanych podmiotów sformułowano cztery wnioski końcowe. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to present the effects of business operations in the world market for commodities, services and capital, focusing in particular on the growth in foreign debt. This aim is reflected in the structure of the paper. First the extent and character of business participation in the international labour organisation are shown. Next the contribution of companies to Poland's foreign debt, as well as the development and dynamics of their debt are investigated. Eventually, the structure of instruments generating foreign debt is presented. Based on the transformations in the size and structure of debt of the analysed entities, four conclusions are formulated to complete the study. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baza danych NBP, www.nbp.pl [data dostępu: luty 2014].
 2. Baza danych UNCTAD, www.unctad.org [data dostępu: lipiec 2014].
 3. Bilewicz E. (2004), Uwarunkowania wzrostu zadłużenia zagranicznego przedsiębiorstw w Polsce, maszynopis pracy doktorskiej, Szczecin.
 4. Chojna J. (2012), Rola podmiotów z kapitałem zagranicznym w polskim handlu zagranicznym [w:] Inwestycje zagraniczne w Polsce 2010-2012, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa.
 5. Gorynia M. (2012), Ewolucja pozycji gospodarki polskiej w gospodarce światowej, "Ekonomista", nr 4.
 6. GUS (2013), Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2013, Warszawa.
 7. Kotyński J. (2012), Koniunktura i handel światowy - podstawowe tendencje [w:] Inwestycje zagraniczne w Polsce 2010-2012, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa.
 8. MG (2007), Wpływ akcesji do UE na polski handel zagraniczny, Departament Analiz i Prognoz Ministerstwa Gospodarki, Warszawa.
 9. Mroczek W. (2013), Handel zagraniczny w Polsce - czynniki i tendencje w 2012 roku [w:] Gospodarka i handel zagraniczny Polski w 2012 roku. Raport roczny, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa.
 10. Nakonieczna-Kisiel H. (2009), Zobowiązania zagraniczne przedsiębiorstw w Polsce, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 2.
 11. Narękiewicz J., Staśkiewicz J. (2010), Charakterystyka obrotów polskiego handlu zagranicznego w latach 1990-2008 [w:] J. Dudziński (red.), Podstawy handlu zagranicznego, Difin, Warszawa.
 12. NBP (1991), Bilans Rozrachunkowy Rzeczypospolitej Polskiej za 1990 rok, Warszawa.
 13. Rymarczyk J. (2004), Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 14. UNCTAD (2013), World Investment Report 2013, Nowy Jork i Genewa.
 15. WTO (2013 a), Trade to remain subdued in 2013 after sluggish growth in 2012 as European economies continue to struggle, WTO Press Release 688, 13 kwietnia 2013.
 16. WTO (2013 b), International Trade Statistics 2013, Genewa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-4440
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu