BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Doryń Wirginia (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Finansowe determinanty deinternacjonalizacji polskich spółek akcyjnych w latach 2008-2011
Financial determinants of de-internationalization of Polish joint-stock companies in 2008-2011
Źródło
Ekonomia Międzynarodowa, 2014, nr 7, s. 111-125, rys. tab., bibliogr. s. 121-123
Słowa kluczowe
Model Uppsala, Internacjonalizacja gospodarki, Konkurencyjność eksportu, Analiza działalności gospodarczej, Spółki giełdowe, Wielowymiarowa analiza statystyczna
Uppsala model, Internationalisation of economy, Export competitiveness, Economic activity analysis, Stock market companies, Multi-dimensional statistical analysis
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu było zarysowanie obszaru badań nad zagadnieniem deinternacjonalizacji w kontekście polskich przedsiębiorstw. Aby to zrealizować, dokonano przeglądu dotychczas prowadzonych badań oraz podjęto próbę interpretacji deinternacjonalizacji na gruncie modelu uppsalskiego oraz podejścia sieciowego. W artykule podjęto próbę określenia czynników najważniejszych z punktu widzenia polskich podmiotów, decydujących o deinternacjonalizacji przedsiębiorstw. Badaniem objęto sprawozdania finansowe spółek notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z sektorów: przemysł elektromaszynowy, przemysł chemiczny, przemysł farmaceutyczny, przemysł tworzyw sztucznych. Dokonano estymacji drzew CART dla lat 2008-2011. W świetle uzyskanych wyników zmiennymi, które w największym stopniu wpływały na deinternacjonalizację przedsiębiorstw, są: rentowność sprzedaży w roku poprzednim, stopa wzrostu sprzedaży, wielkość przedsiębiorstwa oraz zmiana wskaźnika kosztów operacyjnych. Uzyskane rezultaty wydają się potwierdzać tezę, że głównym czynnikiem konkurencyjności eksportu polskich przedsiębiorstw są niskie koszty produkcji. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article was to outline the area of research on de-internationalization in the context of Polish enterprises. In order to achieve it, an overview of previous studies was made and an attempt at interpreting the de-internationalization on the basis of the Uppsala model and network approach was presented. The article attempts to identify the most important factors for denternationalization in the case of Polish companies. The study included the financial statements of companies listed on the main market of the Warsaw Stock Exchange belonging to electric machinery, chemical, pharmaceutical and plastics industries. In the present study, a Classification and Regression Tree (CART) algorithm has been applied. The results show that the key factors influencing the de-internationalization of Polish companies were return on sales in the previous year, growth rate of sales, size of the company and change of the operating costs indicator. The results seem to confirm the thesis that the main factor in export competitiveness of Polish enterprises is low production costs. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartoloni E. (2010), Capital structure and innovation: causality and determinants, paper presented at the DRIUD Summer Conference 2010, http://www2.druid.dk/conferences/viewpaper.php?id=501053&cf=43
 2. Benito G.R.G. (2003), Divestment Seen through the Lens of International Business Strategy, Keynote Lecture given at the International Conference on Divestment: Corporate Strategies, The Regions and Policy Responses, Lisbon, http://www.ceg.ul.pt/divest/Conf/benito_paper.pdf
 3. Burt S., Dawson J., Sparks L. (2008), International Retail Divestment: review, case studies and (E)merging Agenda, European Retail Research, 22.
 4. Burt S., Mellahi K., Jackson T.P., Sparks L. (2002), Retail Internationalization and Retail Failure: Issues from the Case of Marks and Spencer, "International Review of Retail, Distribution and Consumer Research", 12/2: 191-219.
 5. Doryń W. (2010), Koszty internacjonalizacji przedsiębiorstw [w:] Ekonomia, red. Sokołowski J., Sosnowski M., Żabiński A., Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 163-177.
 6. Ekşi I.H. (2011), Classification of Firm Failure with Classification and Regression Trees, "International Research Journal of Finance and Economics", issue 76, p.113-120
 7. Ellis P. (2000), Social ties and foreign market entry, "Journal of International Business Studies", no 31(3), p. 443-469.
 8. Frynas J.G., Mellahi K. (2011), Global Strategic Management, 2nd Edition, Oxford University Press, Oxford.
 9. Gandolfi F., Strach P. (2008), Retail internationalization: gaining insights from the Wal-Mart experience in South Korea, "Review Of International Comparative Management", Vol. 10, No. 1.
 10. Georgopoulos A., Mouratidis K. (2007), Managerial and financial-accounting elements of international divestment: A literature review [in] School of Business and Economics, University of Swansea, UK.
 11. Gorynia M., Jankowska B. (2007), Teorie internacjonalizacji, "Gospodarka Narodowa", nr 10/2007.
 12. Johanson J., Vahlne J.E. (1977), The Internationalization Process of the Firm - a Model of Knowledge Development and Increasing Foreign Market Commitment, "Journal of International Business Studies", Vol. 8, No. 1.
 13. Johanson J., Vahlne, J.E. (1990), The Mechanism of Internationalization, "International Marketing Review", Vol. 7, No. 4.
 14. Johanson J., Vahlne J.-E. (2003), Business relationship learning and commitment in the internationalization process, "Journal of International Entrepreneurship", no 1, p. 83-101.
 15. Johanson J., Vahlne J.-E. (2009), The Uppsala internationalization process model revisited: From liablity of foreigness to laibility of outsidership, "Journal of International Studies", No. 40, p. 1411-1431.
 16. Jung J.C., Bansal P. (2009), How form perofmance affects internationalization, "Management International Review", issue 9, p. 709-732.
 17. Kopniak M. (2006), Wiodące czynniki konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na rynku UE, [w:] Polskie przedsiębiorstwa wobec globalnej konkurencji, red. J. Kuciński, Wyd. SGH.
 18. Łapczyński M. (2003), Drzewa klasyfikacyjne w badaniach satysfakcji i lojalności klientów [w:] Analiza satysfakcji i lojalności klientów, StatSoft Polska, Warszawa-Kraków.
 19. Matthyssens P., Pauwels P. (2000), Uncovering international market-exit processes: A comparative case study, "Psychology & Marketing", Vol. 17, issue 8, 697-719.
 20. O'Grady S., Lane W. (1996), The Psychic Distance Paradox, "Journal of International Business Studies", Vol. 27, No. 2.
 21. Osbert-Pociecha G. (1998), Dywestycje w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 22. Pauwels P., Patterson P.G., de Ruyter K., Wetzels M. (2009), The propensity to continue internationalization: A study of entrepreneurial decision-making in Australian service firms [in] New Challenges to International Marketing (Advances in International Marketing, Volume 20), Rudolf R. Sinkovics, Pervez N. Ghauri (ed.), Emerald Group Publishing Limited, p. 11-36.
 23. Reiljan E. (2005), An analysis of motives behind export withdrawals in Estonia. - Perspectives for Estonian Entrepreneurship in the European Union, Tallinn: Mattimar OÜ, 2005, p. 149-159.
 24. Swoboda B., Olejnik E., Morschett D. (2011), Changes in Foreign Operation Modes: Stimuli for Increases versus Reductions, "International Business Review", Vol. 20, 2011, No. 5, p. 578-590.
 25. Turcan R. (2003), De-internationalization and the Small Firm' [in:] Wheeler, C., McDonald, F. and Greaves, I. (eds), Internationalization: Firm Strategies and Management, (Great Britain: Palgrave), p. 208-222.
 26. Turner C., Gardiner P.D. (2007), De-internationalization and global strategy: the case of British Telecommunications (BT), "Journal of Business & Industrial Marketing", Vol. 22, issue 7.
 27. Turner C. (2011), Coercive deinternationalization and host institutional legitimacy, "European Business Review", Vol. 23, issue: 2, p. 190-200.
 28. Turner C. (2012), Deinternationalization: towards a coevolutionary framework , "European Business Review", Vol. 24, issue 2, p. 92-105.
 29. Vissak T. (2008), Nonlinear internationalization during economic transition: the case of Krenholm Group (Estonia). International Business and the Catching-up Economies: Challenges and Opportunities, 34th EIBA Annual Conference, Conference Proceedings: 34th EIBA Annual Conference, Tallinn, December 11-13, 2008. Tallinn: Tallinn University of Technology, 2008, http://eiba2008.ttu.ee/public/Papers/25.pdf
 30. Velazquez-Razo P.N., Vargas-Hernandez J.G. (2011), The Strategy of De-Internationalization of the SMEs of the Footwear in the Area Metropolitana De Guadalajara, "Gumbad Business Review", Vol. 6, No. 2., p. 1-11.
 31. Wysocki J. (2006), Źródła przewagi konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw na rynku europejskim [w:] Polskie przedsiębiorstwa wobec globalnej konkurencji, red. J. Kuciński, Wyd. SGH.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-4440
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu