BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ryś-Jurek Roma (Poznan University of Life Sciences, Poland)
Tytuł
The Relations Between the Output, Income and Stock in Agricultural Farms
Relacje między produkcją, dochodem i zapasami w gospodarstwach rolnych
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2009, z. 4 (14), s. 135-148, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Zapasy, Produkty rolne, Produkcja rolna, Dochody rolnicze
Inventories, Agricultural products, Agricultural production, Farm household income
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy podjęto próbę przedstawienia zapasów, produkcji i dochodów w indywidualnych gospodarstwach rolnych w Polsce w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej w 2006 roku. W badaniach wykorzystano dane FADN. Badania wykazały między innymi, że polskie przeciętne gospodarstwo rolne dysponuje około czterokrotnie mniejszą sumą bilansową niż unijne, a przeciętna produkcja i dochód z gospodarstwa rolnego były około trzykrotnie mniejsze w Polsce niż średnio w Unii. Udział zapasów produktów rolniczych w sumie bilansowej w polskich gospodarstwach był dwukrotnie większy niż w Unii. Największy udział zapasów w sumie bilansowej w Polsce miały trzy kierunki produkcji: pozostałe uprawy trwałe, inne uprawy polowe oraz drzewa i krzewy owocowe. Natomiast w Unii największe zapasy utrzymywały winnice. Według modeli regresji, w Polsce na zwiększenie dochodu pozytywnie wpływały zapasy, produkcja roślinna i zwierzęca, a w Unii na zwiększenie dochodu oddziaływały pozytywnie produkcja roślinna i zwierzęca, a zapasy - negatywnie. (abstrakt oryginalny)

In this article an attempt was made to analyse the stock, output, and incomes in individual agricultural farms in Poland, in comparison with farms from the other EU countries in the year 2006. Research was based on the FADN database. The research showed, that (among other things) the Polish average individual farm had a four time lower the balance's sum than the medium one in the EU, and the average output and family farm income were about three times lower in Poland than the average in the Union. The highest share of stock in the balance's sum in Poland three direction of production had: permanent crops combined, specialist other field crops and specialist orchards - fruits. While in the Union the highest stock had the specialist wine. According to the regression's models, in Poland the positive influence on the increase of family farm income had stock, crops and livestock output. In the Union positive influence on an income's growth had crops and livestock production and negative influence had the stock. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Brigham E.F., Houston J.F., 2005. Podstawy zarządzania finansami. PWE, Warszawa.
  2. FADN data. 2009. www.europa.eu.int/comm/agriculture/rica/dwh.
  3. Poczta W., Średzińska J., 2007. Wyniki produkcyjno-ekonomiczne i finansowe indywidualnych gospodarstw rolnych według ich wielkości ekonomicznej (na przykładzie regionu FADN Wielkopolska i Śląsk). W: Problemy rolnictwa światowego (Rolnictwo i gospodarka żywnościowa Polski w ramach Unii Europejskiej). Zesz. Nauk. SGGW 2 (17): 433-443.
  4. Rachunkowość finansowa i podatkowa. 2005. Red. T. Cebrowska. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
  5. Ryś-Jurek R., 2008. Using the logit analysis to estimate the output's profitability of particular production types according to the economic size in the European Union (on the basis of FADN data). J. Agribus. Rural Dev. 4 (10), 109-122.
  6. Ryś-Jurek R., 2009. The output, incomes and assets-capital relations in the individual farms. J. Agribus. Rural Dev. 1 (11), 177-188.
  7. Stępień S., 2007. Znaczenie specjalizacji w kształtowaniu dochodów rolniczych. W: Uniwersalia polityki rolnej w gospodarce rynkowej. Ujęcie makro- i mikroekonomiczne. Red. A. Czyżewski. Wyd. AE, Poznań, 209-230.
  8. Wasilewski M., 2004. Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania gospodarowania zapasami w przedsiębiorstwach rolniczych. Rozpr. Nauk. Monogr. 288 SGGW, Warszawa.
  9. Woś A., 2004. W poszukiwaniu modelu rozwoju polskiego rolnictwa. IERiGŻ, Warszawa.
  10. Wyniki standardowe uzyskane przez indywidualne gospodarstwa rolne prowadzące rachunkowość rolną w 2005 roku. 2006. IERiGŻ, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
eng, pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu