BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Daszkowska Elżbieta (Warsaw School of Economics, Poland), Mudri György (Szent István University, Gödöllő, Hungary)
Tytuł
Does the Common Agricultural Policy Still make Sense in the Twenty-First Century? CAP after 2013 from the Perspective of Poland and Hungary
Czy istnienie WPR w XXI wieku ma jeszcze sens? WPR po 2013 roku z perspektywy Polski i Węgier
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2009, z. 4 (14), s. 13-32, rys., tab., bibliogr. 42 poz.
Słowa kluczowe
Wspólna Polityka Rolna, Reforma rolna, Handel, Produkty rolne, Bezpieczna żywność
Common Agricultural Policy (CAP), Land reform, Trade, Agricultural products, Safe food
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE),
European Union (EU),
Abstrakt
WPR UE w XXI wieku pełni w Europie następujące ważne funkcje: zapewnia produkcję zdrowej i bezpiecznej żywności, stabilizuje sytuację na rynkach żywnościowych i jest narzędziem koordynacji działań w przypadku pojawienia się zagrożeń epidemiologicznych, stanowi w przeważającej mierze główne źródło dochodów ludności wiejskiej. Znaczenie sektora rolnego będzie w przyszłości rosło z uwagi na fakt utrzymania się ciągłego przyrostu naturalnego w świecie i wszystkich konsekwencji z tym związanych. Dodatkowo, w XXI wieku, sektor rolny musi stawić czoło nowym globalnym wyzwaniom, jak zmiany klimatyczne czy efekt cieplarniany. Na sektor rolny UE mają poza tym wpływ czynniki polityczno-ekonomiczne, takie jak: postępująca liberalizacja światowego handlu pod auspicjami WTO, efekt "presji budżetowej", pojawiającej się za każdym razem z nowymi ramami finansowymi. Polska i Węgry są nowymi krajami członkowskimi UE, w których rolnictwo odgrywa ważną rolę gospodarczo-społeczną i dlatego też planowany kierunek reformy WPR w okresie 2013-2020 nie odpowiada do końca ekonomicznemu interesowi tych państw. Kraje te stoją na stanowisku, że I filar powinien w dalszym ciągu odgrywać kluczową rolę we WPR UE, tak by rolnictwo mogło skutecznie reagować na pojawiające się współcześnie zagrożenia i wyzwania. Zarówno Polska, jak i Węgry, wyrażają sceptycyzm w przypadku kierunku prac nad przyszłą modulacją, gdyż w opinii tych dwóch krajów wynikiem jej będzie powiększająca się luka pomiędzy "starymi" a "nowymi" krajami członkowskimi UE. Reasumując, Polska i Węgry stoją na stanowisku, że przyszła WPR UE powinna być modernizowana, spełniając jednocześnie następujące wymogi: powinna pozostać polityką wspólnotową, powinna zostać uwolniona od anachronizmów przeszłości, czyli zaprzestać ustalania wielkości płatności bezpośrednich od modelu historycznego. Poza tym jest konieczne, aby WPR UE była polityką stabilną w czasie, wyrażała solidarność i umacniała spójność Europy. (abstrakt oryginalny)

The EU CAP has developed immensely since the 1960's. However, its current determinants are completely different from those which formed the CAP foundations. This results mainly from the fact that the UE CAP must meet present-day challenges and threats. Moreover, further EU enlargements also significantly influenced performance of this sector of economy. It is important to determine whether the existence of the CAP in the twenty-first century still makes sense and to specify in more detail the CAP reform directions after 2013 from the perspective of Poland and Hungary. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A Vision for the CAP. 2005. www.defta.gov.pl.
 2. Agicultural Policy Perspectives. 2009. http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/perspec/appbriefs/index_en.htm [access on: 12.2009].
 3. Agra Europe Weekly. http://www.agra-net.com [access on: 29.07.2007].
 4. Climate change and agriculture. Threats and Opportunities. 2008. Deutsche Geschalschaft fur Technische Zausammenarbeit (GTZ) GmbH, Eschborn.
 5. Csaki Cs., 2009. Różnorodność wpływów członkowstwa w UE na rolnictwo w nowych państwach członkowskich. Referat wygłoszony na konferencji naukowej "Rolnictwo i obszary wiejskie - 5 lat po akcesji Polski do UE". MRiRW, Warszawa.
 6. Daszkowska E., 2008. The reasons and perceptible effects of the food crisis In the first decade of the 21 century. Activities taken by the European Union and the World Bank Aimed at stabilizing the situation. J. Agribus. Rural Dev. 4(10), 17-24.
 7. Dokument informacyjny Prezydencji Słoweńskiej do rozważań w sprawie oceny funkcjonowania WPR. 2008. Nieformalne Posiedzenie Ministrów Rolnictwa 25-27 maja 2008. Maribor-Brno.
 8. Dokument Rady UE. 2008. SN 3986008 z 28.07.2008.
 9. Draft resolution PE. 2008. PR 604640 PL, doc.
 10. EU Agriculture and Common Agricultural Policy 2007. 2008. Special Barometr, EC, Brussels. http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_276.en.pdf.
 11. EU pled ges 80 mln euro to fight Bird flu In third countries. 2006 http://www.europa-eu-un.org/articles/en/rticle_5553_en.htm.
 12. European Commission, Annex 2, Report on distribution of direct aids to the producers, financial year 2004. 2004. http://eur-lex.europa.eu/LexUniserv/.
 13. European Model of Agriculture. Challenges for the Meeting of Minister of Agriculture in Oulu 2006. 2006. http://euroquality-files.net.
 14. EU wants to give 1 Billion Euros to Third World. 2008. http://freebritain.wordpress.com [access on: 10.07.2008].
 15. European Union's Common Agricultural Policy a Stocktake Reforms. 2007. Abare research report 07.13, http://www.aabare.gov.au/publications_html/crops/crops_07/EU_cap.07.pdf.
 16. Fisher-Boel M., 2009. IP/09/519: Adapting to climate change: the EU must prepare for impacts to climate. 1 April 2009, Brussels.
 17. Fisher-Boel M., 2009. SPEECH/09/236: The countdown to Copenhagen: climate change, agriculture, and global food security.
 18. Forgács B., 2008. Future of the Common Agricultural Policy. Conference of European ambassadors, 13 November 2008, Szentes, Hungary.
 19. Green Paper from Commission to European Parliament, the European Economic and Social Committee of the Regions Adapting to the Climate Change In Europe- Options for EU action/COM 2007/354.final. 2007.
 20. Hardt Ł., 2008. Wspólna Polityka Rolna a polityka spójności w kontekście przeglądu budżetu UE. Wieś i Rolnictwo 4 (141).
 21. Kirschke D., 2009. Prezentacja w Berlinie. Konferencja MACE.
 22. Komunikat KE - Reformowanie budżetu, zmienianie Europy: Dokument dotyczący publicznych konsultacji w sprawie przeglądu budżetu w okresie 2008-2009 SEC (2007) 1188. 2008. Komisja WE-Bruksela, 12.09.2007.
 23. Krugman P., Obsfeld M., 2001. International Economics, PWN, Warszawa.
 24. Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie UE wobec światowych wyzwań w zakresie wyżywienia 2009/C 100/08. 2009. http://eur-lex.europa.eu/Lexuniserv/Lexi [access on: 24.06.2009].
 25. Pawlicki J., 2008. Francuskie otwarcie. Gazeta Wyborcza z 28.05.2008.
 26. Piskorz W., 2009. Rola polityk wspólnotowych w rozwoju obszarów wiejskich. Referat wygłoszony na konferencji naukowej "Rolnictwo i obszary wiejskie - 5 lat po akcesji Polski do UE". MRiRW, Warszawa.
 27. Projekt rezolucji PE. 2002. PR/604640 PL, doc.
 28. Raport KE. 2008. http://ec.europa.eu/budget/reform/history1957-en.htm [access on: 14.01.2008].
 29. Revised Draft Modalities for Agriculture z dnia 10 lipca 2008. 2008. TN/AG/W/4/Rev.
 30. Rowiński J., 2008. Liberalizacja międzynarodowego handlu rolnego a Wspólna Polityka Rolna i konkurencyjność rolnictwa UE. Wyd. IERiGŻ, Warszawa.
 31. Stanowisko Rządu RP w sprawie przeglądu WPR po 2013 r., http://bip.minrol.gov.pl.
 32. Stanowisko Rządu RP w sprawie przeglądu WPR przyjęte przez KERM 17 czerwca 2008. 2008. http://bip.minrol.gov.pl [access on: 17.06.2008].
 33. Stanowisko w odniesieniu do komunikatu KE do Rady UE i Parlamentu Europejskiego w sprawie przygotowania do oceny funkcjonowania reformy WPR przyjęte przez KERM w dniu 5 lutego 2008. 2008. Komisja Wspólnot Europejskich KOM (2007) 722, Bruksela.
 34. The European Model of Agriculture - Challenges for the Meeting of Minister of Agriculture In Oulu 2006. http://www.euroquality-files.net
 35. The Food Insecurity In the World 2008. High food proces and food security - threats and opportunities.2008. FAO. www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/agboxes_e.htm.
 36. The future of the EU CAP beyond 2013. 2009. Polish Ministry of Agricultue and Rural Development, Warsaw.
 37. Trzaskowski P., 2005. W oczekiwaniu na dotychczasowy przełom. Sytuacja polityczna we Francji. Analizy Natolińskie 4 (4).
 38. Wiatrak A., 2008. Przedsiębiorstwa w agrobiznesie. Wybrane aspekty konkurencyjności polskich producentów żywności. IERiGŻ, Warszawa.
 39. Wilkin J., 2009. Ekonomia polityczna reform WPR. Gospodarka Narodowa 1-2 (209-210).
 40. World Population Prospects: the 2006 Revision. 2007 New York, USA. http://www.un.org/esa/ population/publications/wpp2006/English.pdf.
 41. Wspólna Polityka Rolna po 2013 r. 2008. Raport FAPA.
 42. www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/agboxes_e.htm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu