BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Paluch Hubert
Tytuł
(Nie)profesjonalny rynek usług szkoleniowych w Polsce
Źródło
Materiały Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Katedra Usług, 2008, nr 2, 120 s., tab., wykr., bibliogr. 52 poz.
Słowa kluczowe
Szkolenia, Rynek usług szkoleniowych, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Wiedza w organizacji, Regulacje prawne, Usługi, Programy szkoleniowe, Etyka kształcenia
Training, Training services market, Knowledge-based economy, Knowledge in organization, Legal regulations, Services, Training programs, Ethics training
Uwagi
Aneksy s. 113-120
Abstrakt
Celowi niniejszej publikacji, którym jest przedstawienie i omówienie wyników przedmiotowych badań, podporządkowana została jej struktura, pozwalająca zdaniem autora, na samodzielne udzielenie odpowiedzi przez czytelnika na pytanie - na ile podmioty świadczące usługi szkoleniowe na rynku niepublicznym spełniają kryteria profesjonalnych organizacji szkoleniowych a świadczone przez nie usługi odpowiadają pojęciu usługowego produktu? (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamiec M., Kożusznik B. - "Zarządzanie zasobami ludzkimi", AKADE, Katowice 2000,
 2. Babbie E. - "Badania społeczne w praktyce", PWN, Warszawa 2004,
 3. Banaszyk P. - "Podstawy organizacji i zarządzania", WSHiR, Poznań 2002,
 4. Bąk M., Szczęśniak A., Kulawczuk P. - "Organizacja środowiska przedsiębiorców w Polsce" w: "Samorząd gospodarczy jako partner firm w akcesji do Unii Europejskiej", Prawo Unii Europejskiej na co dzień, Warszawa, 11/2001,
 5. Banajski R. - "Treści aksjologiczne kodeksów etycznych regulujących sferę życia gospodarczego" w: "Etyka biznesu w działaniu. Doświadczenia i perspektywy" pod red. W. Gasparski, J. Dietl, PWN, Warszawa 2001,
 6. Borkowska S. - "Strategia rozwoju firmy a szkolenie pracowników" w: "Szkolenie i rozwój pracowników a sukces firmy"; materiały konferencyjne, PFPK, PSZK, Warszawa 1999,
 7. Bukowska U. - "Zmiana w organizacji - w kierunku organizacji uczącej się" w: "Praca i zarządzania kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej", OE, Kraków 2005,
 8. Chłodnicki M. - "Usługi profesjonalne" w: "Transformacja w usługach. Sektor usług w Polsce w latach 1990 - 1999", Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, nr 9, Poznań 2001,
 9. Cyganek S. - "Izby przemysłowo - handlowe w Polsce i w Niemczech", WSB, Poznań 2004,
 10. Data Group - "Polityka szkoleniowa przedsiębiorstw"; Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami, 2001,
 11. Dobrodziej E. - "Obowiązki pracodawcy w zakresie szkolenia i rozwoju kwalifikacji zawodowych pracowników", Biblioteczka Menedżera i Służby Pracowniczej, Zeszyt 142/99, Bydgoszcz 1999,
 12. Dobrzelecka L., Suchy S. - "Szkolenie bezrobotnych i pracowników. Warunki - uprawnienia - obowiązki", Biblioteczka Pracownicza. Poradnik 73, Warszawa 1997,
 13. "Dziennik Bałtycki", Dodatek Praca z dnia 18.09.2006r.,
 14. Encyklopedia PWN 1976 - tom 4,
 15. Feliniak U. - "Kapitał ludzki w procesie zarządzania wiedzą - doświadczenia europejskich organizacji" w: "Praca i zarządzania kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej", OE, Kraków 2005,
 16. Flejterski S., Panasiuk A., Perenc J., Rosa G. - "Współczesna ekonomika usług", PWN, Warszawa 2005,
 17. Folker E., Kerstin S. - "Das Produktions - Lern - System (PLS): Schluessel zu Know-how - Sicherung und Know - how - Transfer", Zeitschrift Fuhrung + Organisation, 6/2005,
 18. Instytut Zarządzania - "Ekspertyza. Rynek usług szkoleniowych dla przedsiębiorstw w Polsce", Warszawa 2004,
 19. Jungwirth C. - "Die Konzentration von Humankapital, Job-Matching-Prozesse und Informationsstreuung", TUB, Freiberg 1999,
 20. Kietliński K., Reyes V.M., Oleksyn T. - "Etyka w biznesie i zarządzaniu", OE, Kraków 2005,
 21. Kolasińska E. - "Społeczne i prawne i otoczenie biznesu a edukacja menedżerska", Politechnika Gdańska, Gdańsk 2001,
 22. Kołodko G. - "Od szoku do terapii. Ekonomia i polityka transformacji", Warszawa, 1999,
 23. Kryk B. - "Czy kodeks przedsiębiorstwa może stanowić rozwiązanie problemów firmy?" w: W. Gasparski, J. Dietl - "Etyka biznesu w działaniu. Doświadczenia i perspektywy", PWN, Warszawa 2001,
 24. Marciniak R. - "Twórcy sukcesu w rozwoju pracowników" w: "Szkolenie i rozwój pracowników a sukces firmy"; materiały konferencyjne, PFPK, PSZK, Warszawa 1999,
 25. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 - 2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie - Narodowa Strategia Spójności, dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 1 sierpnia 2006r.,
 26. Nicholls R. - "Przekształcenia w sektorze usług w Polsce w perspektywie europejskiej" w: "Transformacja w usługach. Sektor usług w Polsce w latach 1990 - 1999", Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, nr 9, Poznań 2001,
 27. Okoń W. - "Nowy słownik pedagogiczny", wyd. III, Wydawnictwo Akademickie "ŻAK", Warszawa 2001,
 28. Pluta - Olearnik M. - "Rozwój usług edukacyjnych w erze społeczeństwa informacyjnego", PWE, Warszawa 2006,
 29. "Poradnik Prawny", INFOR, Warszawa 1999,
 30. "Puls Biznesu" z dnia 27.04.2007r., wyd. 2338,
 31. Rogoziński K. - "Nowy marketing usług", Akademia Ekonomiczna, Poznań 2000,
 32. Rogoziński K. - "Jak uchronić nauczyciela akademickiego od bycia ekspertem wiedzy?" w: "Uczelnia oparta na wiedzy" praca zbiorowa pod red. T. Gołębiowski, M. Dąbrowski, B. Mierzejewska, Wrocław 2005,
 33. Rogoziński K. - "Usługi edukacyjne" w: "Transformacja w usługach. Sektor usług w Polsce w latach 1990 - 1999", Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, nr 9, Poznań 2001,
 34. Senge P.M. - "Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się", Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998,
 35. Stobińska K. - "Rola i kompetencje menedżera ds. szkoleń" w: "Szkolenie i rozwój pracowników a sukces firmy"; materiały konferencyjne, PFPK, PSZK, Warszawa 1999,
 36. Thommen J.P. - "Personalstrategien", IO NEW MANAGEMENT, 1-2/2006,
 37. Wasielewski K. - "Niepubliczne szkoły wyższe w Polsce" w: "Kultura i edukacja", Kwartalnik nr 2/2001,
 38. Wawrzyniak B. - "Kapitał ludzki a zarządzanie wiedzą - w poszukiwaniu nowej podstawy zarządzania przedsiębiorstwem" w: "Szkolenie i rozwój pracowników a sukces firmy"; materiały konferencyjne, PFPK, PSZK, Warszawa 1999,
 39. Wiśniewski R. - "Wartość i drogi tworzenia bogactwa w świetle polskiej filozofii moralnej XX wieku" w: "Etyka biznesu w działaniu. Doświadczenia i perspektywy" pod red. W. Gasparski, J. Dietl, PWN, Warszawa 2001,
 40. Wrzosek W. - "Funkcjonowanie rynku", PTE, Warszawa 2002,
 41. www.kadry.info.pl
 42. www.pifs.org.pl
 43. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19.11.2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty /Dz. U. nr 256, poz. 2572/,
 44. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.10.2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych /Dz. U. nr 236, poz. 2365/,
 45. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12.10.1993 w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych /Dz. U. z 1993r. nr 103 poz. 472/,
 46. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20.01.2004 r. /Dz. U. nr 33, poz. 289/ zmienione rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.07.2004 r. /Dz. U. nr 165, poz. 1727/,
 47. Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 20.12.2003r. /Dz. U. 2003, nr 227, poz. 2247/,
 48. Ustawa z dnia 7.09.1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku, nr 256, poz. 2572) i ustawa z dnia 27.07.2005 roku o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 roku, nr 164, poz. 1365)
 49. Ustawa z dnia 02.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej /Dz. U. nr 173, poz. 1807/,
 50. Ustawa z dnia 30.05.1989 roku o izbach gospodarczych /Dz. U. nr 35, poz. 195 z późniejszymi zmianami/,
 51. Ustawa z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym wprowadziła rejestr przedsiębiorców nie będących osobami fizycznymi /Dz. U. nr 121 poz. 769 z późniejszymi zmianami/,
 52. ustawa z dnia 13.10.1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie /Dz. U. z 1994 nr 121, poz. 592/.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-6465
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu