BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Albiński Krzysztof
Tytuł
Ścieżka przekształceń formalnoprawnych i własnościowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na przykładzie szpitala powiatowego
The Path of Formal, Legal and Ownership Transformations of an Independent Public Health Care Institution Illustrated with an Example of a District Hospital
Źródło
Materiały Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Katedra Usług, 2010, nr 1, s. 37-56, bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Wybrane aspekty zarządzania w opiece zdrowotnej
Słowa kluczowe
Przekształcenia własnościowe, Przekształcenia prawne podmiotów gospodarczych, Zakłady opieki zdrowotnej (ZOZ), Służba zdrowia, Regulacje prawne, Spółki kapitałowe
Ownership transformations, Legal transformation of entities, Health care institution, Health service, Legal regulations, Capital company
Uwagi
summ.
Abstrakt
Dla właściwego rozumienia całego procesu przekształceń (czy to dotyczącego wyłącznie zmiany formy prawnej działania omawianego podmiotu, czy też dalszych przekształceń struktury własnościowej tej jednostki) istotne wydaje się zdefiniowanie pojęcia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Podstawowym aktem prawnym, którego zapisy mogą przyczynić się do zdefiniowania tego pojęcia jest ustawa z dnia 31 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.). Ustawa ta w art. 1 ust 1. stanowi, iż zakładem opieki zdrowotnej jest organizacyjnie wyodrębniony zespół osób i środków, utworzony i utrzymywany w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia. Ta sama ustawa w art. 8. ust. 2. dookreśla, iż publicznym zakładem opieki zdrowotnej jest zakład opieki zdrowotnej utworzony przez: ministra lub centralny organ administracji rządowej, wojewodę, jednostkę samorządu terytorialnego, publiczną uczelnię medyczną lub publiczną uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych oraz Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. (fragment tekstu)

The article describes the processes of introducing changes to the legal formula (i.e. commercialization) and ownership structure of independent public health care institutions (sp zoz), which can be carried out according to the current legal status as of 30th April 2010. Extended definitions of basic concepts connected with the processes mentioned are provided in the paper. Furthermore, a range of necessary actions which should be taken by the process leader to avoid the limitations of an inconsistent and inefficient system during independent commercialization and privatization of a public health care institution is discussed. Additionally, the article also widely covers problems regarding precise designing of separate stages of the whole process and appropriate coordination of activities within a time frame at each stage of the said changes implementation. By illustrating a possible scenario of changes in a district hospital's legal formula and ownership structure, the thesis aims to create a synthetic and comprehensive depiction of the process and problems that emerge from it. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Balicki Wojciech, Jak przekształcić samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w spółkę z o.o., "Służba Zdrowia" 2000r., nr 82-83 (2975-2976), s. http://www.sluzbazdrowia.com.pl/html/more2975g.php,
 2. Kachniarz Marian, Komercjalizacja samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2008,
 3. Kukiel-Kryńska Aleksandra., Przekształcenia ZOZ-ów, "Pismo samorządu terytorialnego WSPÓLNOTA". s.http://www.wspolnota.org.pl/content/view/6388,
 4. Węgrzyn Maria, Komercjalizacja i prywatyzacja placówek ochrony zdrowia w Polsce a globalny rynek usług medycznych, w: Komercjalizacja i prywatyzacja ZOZ Kluczowe warunki osiągnięcia sukcesu, red. M. Węgrzyn, D. Wasilewski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006,
 5. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991r, o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 1991, Nr 91, poz. 408 ze zm.)
 6. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o prywatyzacji i komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. z 1996 nr. 118, poz. 561)
 7. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 1998 Nr 91 poz. 578 ze zm.)
 8. Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, (Dz.U. 1997 Nr 168, poz. 1186),
 9. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997, Nr 9. poz. 43 ze zm.)
 10. Ustawa z dnia 20 maja 1971 Kodeks wykroczeń (Dz.U. 2007 Nr 109 poz. 756),
 11. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22.09.1995 r., III CZP 115/95
 12. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 mają 2006 r., II PZP 10/05, Biul. SN 2006, nr 2, poz. 24
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-6465
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu