BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wieliczko Barbara (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Zmiany w WPR na lata 2014-2020 a modernizacja polskiej wsi i rolnictwa
Changes in the CAP 2014-2020 vs. Modernisation of the Polish Agriculture and Rural Areas
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2012, z. 3 (25), s. 291-298, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Wspólna Polityka Rolna, Modernizacja rolnictwa, Obszary wiejskie, Rozwój rolnictwa
Common Agricultural Policy (CAP), Modernization of agriculture, Rural areas, Rural development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przemiany w polskim rolnictwie i na wsi są w ostatnich latach silnie związane z WPR. Pomimo intensywnie zachodzących przeobrażeń, modernizacja nadal wymaga ogromnych nakładów inwestycyjnych. Niniejszy tekst zawiera wstępną ocenę propozycji kształtu WPR na lata 2014-2020 przedstawionej przez KE. Projekty KE porównano z obecnie obowiązującymi regulacjami. Następnie oceniono proponowane zmiany z punktu widzenia obecnego kształtu WPR i potrzeb modernizacyjnych polskiej wsi i rolnictwa. Wyniki badań przemian w rolnictwie i na obszarach wiejskich umożliwiają wskazanie instrumentów WPR mogących mieć znaczny wpływ na modernizację. Wstępna ocena pro-pozycji KE pokazuje, iż kształt WPR nie byłby optymalny dla Polski. Choć zmiany nie są rewolucyjne, to mogą spowodować znaczące przesunięcia wsparcia różnych grup rolników i mieszkańców wsi. Doświadczenia z wdrażaniem WPR w Polsce wskazują na to, iż jest niezbędne precyzyjne dopasowanie wsparcia do indywidualnych potrzeb konkretnych grup beneficjentów. (abstrakt oryginalny)

In recent years transformation in the Polish agriculture and rural areas has been strongly associated with the CAP. Despite intensive changes, the modernisation still requires huge investments. This paper presents a preliminary assessment of the EC's proposals for CAP in the period 2014-2020. Based on the comparison with the current CAP the key changes proposed are presented. They are then assessed in the perspective of the modernisation and developmental needs of the Polish agriculture and rural areas. The preliminary assessment of the EC's proposals shows that they are not optimal for Poland. Although the changes in the CAP are not revolutionary, they can lead to significant shift of the support among different groups of beneficiaries creating losers and winners. The already gained experience with the implementation of the CAP in Poland, shows that the support must precisely fit to the individual needs of specific groups of beneficiaries if it is to be effective and efficient. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dembek W., 2012. Wpływ przekształceń wspólnej polityki rolnej na środowisko. W: Mater. seminarium pt. "Ekologizacja, zazielenienie, ochrona środowiska w reformie WPR 2014-2020. Kontrowersje wynikające z nowej formuły WPR - środowisko czy rolnictwo?". Warszawa, 21.03.2012, Centralna Biblioteka Rolnicza.
 2. Dzun W., 2011. Przemiany strukturalne w polskim rolnictwie. W: Rozwój obszarów wiejskich w Polsce. Diagnozy, strategie, koncepcja polityki. Red. I. Nurzyńska, M. Drygas. IRWiR PAN, Warszawa, 125-154.
 3. Jadczyszyn J., Filipiak K., Stuczyński T., Koza P., Wilkoś S., 2010. Obszary problemowe rolnictwa (OPR) i obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) w Polsce. Różnice kryteriów i zasięgów przestrzennych. Studia i Raporty IUNG - PIB 21, 9-20.
 4. Kulawik J., Wieliczko B., 2011. Co nam szykuje KE na lata 2014-2020? Propozycja reformy WPR. Maszynopis. IERiGŻ - PIB, Warszawa.
 5. Mahé L-P, 2012. Le projet d'une PAC pour l'après 2013 annonce-t-il une «grande» réforme? Policy Paper 53. Notre Europe. www.notre.europe.eu/fr.
 6. Obszary wiejskie w Polsce. 2011. GUS, Warszawa, Olsztyn.
 7. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej, COM(2011)625. 2011 a. Komisja Europejska. Wniosek. Bruksela.
 8. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych ("rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynków"), COM(2011) 626. 2011 b. Komisja Europejska. Wniosek. Bruksela.
 9. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), COM(2011)627. 2011 c. Komisja Europejska. Wniosek. Bruksela.
 10. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). 2005. Dz. Urz. UE L 277.
 11. Zagórski M., 2012. Zmiany we wspólnej polityce rolnej oraz wnioski z nich płynące. W: Mater. seminarium pt. "Pakiet legislacyjny Wspólnej Polityki Rolnej - propozycje modyfikacji oraz możliwe skutki dla polskiego rolnictwa". Warszawa, 22.02.2012, FAPA, CBR.
 12. Zawalińska K., 2011. Wpływ WPR na rozwój gospodarczy regionów Polski. W: Rozwój obszarów wiejskich w Polsce. Diagnozy, strategie, koncepcja polityki. Red. I. Nurzyńska, M. Drygas. IRWiR PAN, Warszawa, 15-38.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu