BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Poczta Walenty (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Siemiński Paweł (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Sierszchulski Jarosław (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Przestrzenne zróżnicowanie aktywności rolników w pozyskiwaniu środków unijnych na rozwój gospodarstw rolnych w Wielkopolsce na przykładzie działania "Modernizacja gospodarstw rolnych"
Spatial Diversity of Activities of Farmers in Obtaining EU Funds for the Development of Farms in the Wielkopolska Voivodeship on the Example of the Measure "Modernisation of Agricultural Holdings"
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2012, z. 3 (25), s. 207-223, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Modernizacja rolnictwa, Gospodarstwa rolne, Rozwój rolnictwa, Środki unijne
Modernization of agriculture, Arable farm, Rural development, EU funds union
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Wielkopolska
Wielkopolska
Abstrakt
W artykule zaprezentowano ocenę aktywności rolników w pozyskiwaniu środków pomocowych UE na rozwój gospodarstw rolnych na przykładzie działania "Modernizacja gospodarstw rolnych". Aktywność rolników w pozyskiwaniu środków na rozwój gospodarstw rolnych w ujęciu powiatowym jest wysoce zróżnicowana. Ważnym czynnikiem zróżnicowania aktywności rolników w pozyskiwaniu środków jest rozdrobnienie gospodarstw rolnych, bowiem implikuje ono zazwyczaj ich słabą siłę ekonomiczną i tym samym ogranicza możliwości dalszego rozwoju. (abstrakt oryginalny)

The article presents and assesses the activities of farmers in obtaining EU funds for the development of the farm operation on the example of modernisation of agricultural holdings. The activity of farmers in applying for funds for agricultural development in terms of poviats is highly diverse. Fragmentation of farms is an important factor of differentiation of farmers' activity in applying for funds, because it usually implies their weak economic strength and thus limits the possibilities for further development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów działań 1.1, 1.5 i 2.4. Raport końcowy. 2007. IERiGŻ - PIB, Warszawa.
 2. Józwiak W., 2005. Dochody różnych grup polskich gospodarstw na tle dochodów gospodarstw starej Unii. W: Sytuacja ekonomiczna i aktywność gospodarstw różnych grup polskich gospodarstw rodzinnych. Zesz. 7. IERiGŻ - PIB, Warszawa, 10-23.
 3. Józwiak W., 2008. Możliwości inwestycyjne polskich gospodarstw rolnych na obszarach OSN. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie 8, 2b.
 4. Karwat-Woźniak B., 2005 a. Gospodarstwa rozwojowe w procesach dostosowawczych do gospodarki rynkowej. Studia i monografie. IERiGŻ, Warszawa.
 5. Karwat-Woźniak B., 2005 b. Możliwości rozwojowe chłopskiego rolnictwa na przykładzie gospodarstw wysokotowarowych. Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu do Unii Europejskiej. Zesz. 10. IERiGŻ - PIB, Warszawa, 13-16.
 6. Michałek R., Kowalski J., Cupiał M., Tabor S., 1992. Struktura środków produkcji a efektywność postępu naukowo-technicznego. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 402, 205-213.
 7. Nowak E., 2004. Metody klasyfikacji w badaniach geograficznych (analiza porównawcza). Bogucki Wyd. Nauk., Kilece-Poznań.
 8. Okoń-Horodyńska E., Piecha K., 2005. Strategia Lizbońska a możliwości budowania gospodarki opartej na wiedzy w Polsce - wnioski i rekomendacje. PTE, Warszawa.
 9. Poczta W., 2010. Sytuacja dochodowa gospodarstw rolnych w Polsce po akcesji do UE i jej determinanty jako przesłanka rozwoju rolnictwa. Rocz. Nauk Roln. Ser. G, 97, 3.
 10. Poczta W., Siemiński P., 2010. Sytuacja ekonomiczna gospodarstw rolnych w warunkach WPR UE - próba prognozy do 2013 roku. Wyd. Uniw. Przyr., Wrocław.
 11. Pawlak J., 1994. Światowe tendencje w technice rolnej. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 415, 67-74.
 12. Pięć lat Polski w UE. 2009. Raport UKIE, Warszawa.
 13. Runge J., 2007. Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej - elementy metodologii, wybrane narzędzia badawcze. Wyd. Uniw. Śląskiego, Katowice.
 14. Zalewski A., 1989. Problemy gospodarki żywnościowej w Polsce. PWN, Warszawa.
 15. Zegar J., 1985. Rachunek ekonomiczny i podejmowanie decyzji w gospodarstwie chłopskim. Wyd. Spół., Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu