BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamska Hanna (Wrocław University of Environmental and Life Sciences)
Tytuł
Standard and Quality of Life of Rural Areas Population in the View of New Paradigm of Development
Poziom i jakość życia ludności obszarów wiejskich w kontekście nowego paradygmatu rozwoju
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2012, z. 3 (25), s. 5-12, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Poziom życia, Rozwój zrównoważony
Rural areas, Living standard, Sustainable development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Jednym z głównych zadań dzisiejszej cywilizacji jest rozwój według nowego paradygmatu tzw. zrównoważonego rozwoju. Jest on procesem uwzględniającym rozwój gospodarczy i społeczny z poszanowaniem stanu środowiska. Postulaty zrównoważonego rozwoju zawierają pojęcie sprawiedliwości międzypokoleniowej, dającej możliwości zaspokajania potrzeb ludzkości w przyszłości. Człowiek stanowi centrum zainteresowania i jest centralnym podmiotem zrównoważonego rozwoju. Jego nadrzędnym celem jest zaspokojenie potrzeb i aspiracji ludzi, a szczególnie poprawa ich poziomu i jakości życia. W pracy przedstawiono analizę zagadnień teoretycznych i empirycznych dotyczących rozwoju oraz poziomu i jakości życia ludności obszarów wiejskich Dolnego Śląska z podziałem na jego regiony funkcjonalne. W analizie posłużono się wskaźnikami zrównoważonego rozwoju z wykorzystaniem metody normalizacji. Wskaźniki dotyczyły warunków mieszkaniowych, a także wydatków na mieszkania, zdrowie oraz kulturę i sport. Obszary położone w otoczeniu większych aglomeracji miejskich, z większymi możliwościami rozwoju, wykazywały się korzystniejszymi warunkami poziomu i jakości życia. W ujęciu regionalnym najmniejsze wartości uzyskiwał region I o charakterze rolniczym. Otrzymane wyniki jednoznacznie określiły poziom i jakość życia ludności obszarów wiejskich województwa dolnośląskiego oraz jego zmiany, potwierdzając badania prowadzone na terenie całego kraju. (abstrakt oryginalny)

One of the main tasks of modern civilization is development according to a New Paradigm, socalled sustainable development.It involves economic and social development with respect to the state of environment. Demands of sustainable development involve the notion of intergenerational justice, which provides the possibilities of meeting the requirements of humanity in the future. A man constitutes the centre of interest and is the main subject of sustainable development. Its superior aim is to fulfill the needs and aspirations of people, especially the improvement of their standard and quality of life. The work presents analysis of theoretical and empirical issues connected with the development, as well as the standard and quality of life of rural areas population in the region of Lower Silesia, taking into account its functional regions. The analysis made use of sustainable development indexes, basing on normalization method. The mentioned indexes involved housing conditions, as well as expenses connected with housing, health, culture and sport. Areas situated in the surrounding of larger urban agglomerations with higher potential of development, proved to acquire higher standards and quality of life. From the regional point of view the lowest values featured region I of rural character. Research results clearly defined the standard and quality of life of rural areas population in Lower Silesian voivodeship, as well as the changes in these two examined parameters, which confirmed the results of the research conducted in the territory of the whole country. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamska H., 2006. Jakość życia jako jeden z ważnych elementów zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Zesz. Nauk. AR Wroc. 540, Roln. 87, 25-30.
  2. Borys T., 2005. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok.
  3. Gawroński K., 2000. Wartość informacyjna zbioru danych o środowisku przyrodniczym z punktu widzenia celów ekologicznych i społecznych, planowania i zagospodarowania przestrzennego. Zesz. Nauk. AR Krak. 139.
  4. Jeżowski P., 2007. Ekonomiczne problemy ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju w XXI wieku. SGH, Warszawa, 11-24.
  5. Piątek Z., 2005. Człowiek jako podmiot zrównoważonego rozwoju: konsekwencje filozoficzno- -społeczne. W: Zrównoważony rozwój. Od utopii do praw człowieka. Red. A. Papuziński. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz, 14-30.
  6. Rosner A., 2011. Zróżnicowanie przestrzenne obszarów wiejskich. W: Rozwój obszarów wiejskich w Polsce. Diagnozy, strategie, koncepcje polityki. Red. I. Nurzyńska, M. Drygas. IRWiR PAN, Warszawa, 155-173.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
eng, pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu