BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ossowska Luiza (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Poczta Walenty (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Poziom uwarunkowań przyrodniczych renty położenia obszarów wiejskich w Polsce
Level of Natural Conditions of the Location Rent of Rural Areas in Poland
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2013, z. 1 (27), s. 178-188, tab., rys., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Renta gruntowa, Środowisko przyrodnicze
Rural areas, Land annuities, Natural environment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań było określenie poziomu uwarunkowań przyrodniczych obszarów wiejskich w Polsce. Poziom tego zjawiska wyznaczono metodą wskaźnika syntetycznego na podstawie następujących cech prostych: lesistość, jakość i przydatność rolnicza gruntów, atrakcyjność wynikająca z warunków przyrodniczych, położenie wobec zbiorników wodnych. Do obliczeń wykorzystano dane Głównego Urzędu Statystycznego, dane Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach oraz informacje z "Katalogu jezior Polski" [Choiński 2006]. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to classify rural areas in Poland according to natural conditions of the location rent. The level of natural conditions was determined by the synthetic indicator, based on simple indicators (forest cover, quality and agricultural usefulness of land, attractiveness resulting from natural conditions, position to sea and lakes). Calculations were based on Central Statistical Office data, Institute of Soil and Plant Cultivation data and information from "Catalogue of Polish lakes" [Choiński 2006]. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bank Danych Lokalnych. www.stat.gov.pl/bdl/app/ strona.html?p_name=indeks [dostęp: 01-11. 2012].
 2. Bański J., 2008. Wiejskie obszary sukcesu gospodarczego. Przegl. Geogr. 80, 2.
 3. Choiński A., 2006. Katalog jezior Polski. Wyd. Nauk. UAM, Poznań.
 4. Fierla I., 1998. Struktura przestrzenna gospodarki. W: Geografia gospodarcza Polski. Red. I. Fierla. PWE, Warszawa, 11-32.
 5. Heffner K., 2011. Problemy zagospodarowania przestrzeni wiejskiej. W: Rozwój obszarów wiejskich w Polsce. Diagnozy, strategia, koncepcje polityki. Red. I. Nurzyńska, M. Drygas. IRWiR PAN, Warszawa, 175-194.
 6. Heffner K., Rosner A., 2002, Czynniki specyficzne wywierające wpływ na potencjał rozwojowy obszarów wiejskich. W: Wiejskie obszary kumulacji barier rozwojowych. Red. M. Kłodziński. IRWiR PAN, Warszawa, 133-152.
 7. Jakubczyk Z., 2002. Teoretyczne podstawy gospodarowania zasobami naturalnymi. W: Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych. Red. B. Fiedor. Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
 8. Mastalska-Cetera B., 2007. Obszary chronione, szansa i zagrożenie dla rozwoju obszarów wiejskich. W: Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich. Red. S. Grykień, W. Hasiński. Studia Obszarów Wiejskich 12, 85-98.
 9. Ossowska L., Poczta W., 2009. Endogenne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich Pomorza Środkowego. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego, Poznań.
 10. Parysek J., Wojtasiewicz L., 1979. Metody analizy regionalnej i metody planowania regionalnego. T. 69. PWN, Warszawa.
 11. Stola W., Szczęsny R., 2001. Struktura przestrzenna rolnictwa i leśnictwa. W: Geografia gospodarcza Polski. Red. I. Fierla. PWE, Warszawa, 159-250.
 12. Taylor E., 2005. Środowisko geograficzne. W: Geografia gospodarcza świata. Red. I. Fierla. PWE, Warszawa, 29-112.
 13. Woś A., 1995. Ekonomika odnawialnych zasobów naturalnych. PWN, Warszawa.
 14. Wskaźniki waloryzacji jakości rolniczej przestrzeni prodkcyjnej dla gmin Polski. IUNG, Puławy.
 15. Wysocki F., Lira J., 2003. Statystyka opisowa. Wyd. AR, Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu