BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gutkowska Anna
Tytuł
Opłacalność członkostwa w kasach mieszkaniowych
Profitability of Saving in Building and Loan Associations
Źródło
Bank i Kredyt, 1999, nr 9, s. 24-31, tab., wykr., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Kasy mieszkaniowe, Efektywność inwestycji, Wewnętrzna stopa zwrotu, Ulgi podatkowe
Housing fund, Efficiency of investment, Internal Rate of Return (IRR), Tax incentives
Uwagi
summ.
Abstrakt
Twierdzenia algebry oraz rezultaty badania potwierdzają, że równanie wewnętrznej stopy zwrotu dla kas mieszkaniowych ma w przedziale (-1;nieskończoność) dwa pierwiastki lub nie ma ich wcale. Rodzi to określone problemy interpretacyjne. Ocena efektywności oszczędzania i kredytowania w kasach w sytuacji występowania dwóch pierwiastków opiera się jednocześnie na ich wartości i znaku NPV w przedziałach stóp procentowych wyznaczonych przez pierwiastki. Przy braku pierwiastków miarą opłacalności inwestycji jest wyłącznie wartość bieżąca netto. Brakowi pierwiastków towarzyszy ujemna wartość bieżąca netto. Członkostwo w kasie jest wtedy nieopłacalne. Według kryterium NPV sprzyja temu długoterminowe oszczędzanie w warunkach powolnego spadku stopy redyskonta NBP przy rezygnacji z lokaty ulgi podatkowej na rachunku terminowym. Nieopłacalność przynależności do kasy jest nieodłącznym skutkiem utraty przez klienta prawa do ulgi podatkowej. Dla oszczędzającego najkorzystniejsze jest gromadzenie środków przez minimalny okres 3 lat w warunkach, charakteryzujących się szybkim spadkiem stopy redyskonta. Opłacalność takiej inwestycji jest niezależna od wysokości raty przy miesięcznych wpłatach do 1.400 zł. Przy wpłatach nie mniejszych niż 1.400 zł zyskowność maleje ze względu na istnienie rocznego limitu ulgi podatkowej. Przy 3-letnim, najkorzystniejszym okresie oszczędzania, różnice w opłacalności inwestycji w kasach Banku Pekao SA i Banku Śląskiego S.A. (BSK) są niewielkie i wynoszą około 2 punkty procentowe na korzyść BSK. Jednak wziąwszy pod uwagę dużą wrażliwość oceny na zmianę warunków badania, różnica ta nie powinna być przesłanką wnioskowania o przewadze jednej kasy nad drugą. (abstrakt oryginalny)

Algebraic theorems and findings of the research prove that the equation of internal rate of return for building and loan associations has in the range of (-1;infinity) two roots or no roots at all. It leads to some interpretation problems. In case of two roots, evaluation of savings and lending efficiency is based both on their value and NPV sign in interest rate ranges set by the roots. In case of no roots, investment profitability is measured solely based on the net present value. The lack of roots is accompanied by the negative net present value. In such a case saving in associations is unprofitable. According to NPV criterion, it results from long-term saving under a slow decrease of NBP rediscount rate and resignation from placing the amount of tax relief in time deposits. Unprofitability of saving in associations results inseparably from a customer's loss of his/her right to a tax relief. For a depositor it is most profitable to accumulate funds for a minimum period of 3 years under a rapid reduction of the rediscount rate. Profitability of such an investment is independent from the amount of payments (for monthly payments of up to PLN 1,400). For payments lower than PLN 1,400, profitability goes down due to an annual limit of tax relief. For a 3-year, most effective, saving period, differences in profitability of saving in associations of Bank Pekao S.A. and Bank Śląski S.A. are minor and amount to about 2 percentage points in favor of the latter. However, given a substantial vulnerability of evaluation on research conditions, this difference should not encumber the judgement on the advantage of one association over the other. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5520
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu