BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kłosiewicz Paweł, Krzyżewski Janusz Artur
Tytuł
Transakcje repo
Repo Transactions
Źródło
Bank i Kredyt, 1999, nr 9, s. 9-14, przypisy
Słowa kluczowe
Rynki finansowe, Transakcje papierami wartościowymi, Bony skarbowe, Regulacje prawne
Financial markets, Securities transactions, Treasury bill, Legal regulations
Uwagi
summ.
Abstrakt
Transakcje repo to operacje finansowe, znane przede wszystkim jako operacje rynku otwartego banków centralnych - u nas obecne od pięciu lat. Przedmiotem tych operacji są zazwyczaj bony skarbowe, jakkolwiek możliwe jest dokonywanie analogicznego obrotu przy ustanowieniu jako ich przedmiotu rzeczy ruchomych - z tym zastrzeżeniem, iż w takim razie najczęściej nie byłyby to operacje dokonywane w ramach aukcji rynku otwartego. Autorzy artykułu zajęli się wyłącznie takim charakterem obrotu. Rozważania odnoszą się do dwu kwestii: charakteru prawnego samych operacji tudzież ich administracyjno-organizacyjnej struktury. Problematyka prawna koncentruje się na zastosowaniu konstrukcji kodeksowych do transakcji repo. Definicja prawna jest względnie prosta: transakcja repo zachodzi wtedy, gdy oferent proponuje nabycie papieru wartościowego, którego nie jest emitentem i który po zakończeniu operacji zachowa swą gospodarczą przydatność. Jednocześnie, w ofercie zobowiązuje się on nieodwołalnie do odkupu przedmiotu transakcji w ustalonym terminie i po ustalonej cenie, zaś nabywca przyjmuje te warunki za nieodwołalnie wiążące i jedynie w kwestii ceny ma możność przedstawiania własnych propozycji. Obowiązujący w Polsce Kodeks cywilny zna taką formę transakcji, defniując ją jako sprzedaż z zastrzeżeniem odkupu - art. 593 i nast. k.c. Na temat tego zjawiska prawnego przeważają poglądy zgodne z tu wyłożonymi. Istnieje jednak również przekonanie o dopuszczalności uznania tej formy obrotu za pożyczkę papierów wartościowych. Jest ono nie do zaakceptowania w warunkach prawa polskiego, które nie zna formy pożyczki papierów wartościowych (art. 720 k.c.) i pożyczki zabezpieczonej papierami wartościowymi. Ta ostatnia koncepcja dotyczy stanowiska organów unijnych, jakkolwiek nie jest akceptowana w większości krajów członkowskich UE. Równie doniosłe są jednak problemy o charakterze organizacyjno-proceduralnym. Obrót ten stanowi formę niewładczego realizowania przez organ publiczny, jakim jest bank centralny, jego celów władczych w sferze podstawowej funkcji konstytucyjnej: polityki pieniężnej. Charakterystyka wariantów operacji repo i reverse repo oraz repo "nieprawdziwe" powinna wzbogacić teoretyczną bazę tego obrotu, który stał się doniosłym instrumentem w obrocie finansowym, mimo skromnej literatury. (abstrakt oryginalny)

Repo transactions are financial operations known, among others, as open market operations of central banks - in Poland present for five years. Such operations are usually made in Treasury bills, although similar transactions may be made in movables - in which case, however, such transactions would not be subject to open market auctions. The authors of the article deal exclusively with the latter type of transactions. Their considerations refer to two aspects: legal nature of operations themselves, and their administrative and organizational structure. Legal problems focus on the use of legal provisions to repo transactions. Legal definition is relatively simple: repo transaction is deemed concluded when an offerer offers to sale a security issued by other party and which security remains economically valid after the operation. At the same time, the offerer makes an irrevocable obligation to repurchase the securities at a specified date and price, while the purchaser accepts these terms and conditions as irrevocably binding, and he may only propose the price. The Civil Code, binding in Poland, recognizes such a form of transactions, defining it as a sale subject to repurchase - Art. 593 and subsequent articles of the Civil Code. Opinions on this legal aspect are consistent with the presented above. There is, however, belief that this form of transactions can be deemed lending of securities. It cannot be accepted under the Polish law where lending of securities (Art. 720 of the Civil Code) and lending pledged by securities are unknown. The latter concept is related to the approach of EU bodies, although it is not accepted by the majority of the member states. Equally important are, however, problems of an organizational and procedural nature. These transactions represent a form of non-mandatory activity performed by a public body, i.e. a central bank, in relation to its mandatory objectives within a basic constitutional function: monetary policy. Characteristics of repo and reverse repo options as well as "non-genuine" repo should enrich a theoretic base of repo transactions, being an important financial instrument despite poor literature devoted to this subject. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5520
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu