BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuźmierkiewicz Maciej
Tytuł
Ogólna charakterystyka opcji egzotycznych
General Characteristic of Exotic Options
Źródło
Bank i Kredyt, 1999, nr 4, s. 19-29, wykr., przypisy
Słowa kluczowe
Instrumenty finansowe, Opcje egzotyczne, Wycena opcji
Financial instruments, Exotic options, Options pricing
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie finansowej charakterystyki instrumentów, należących do czterech klas opcji egzotycznych: opcji pojedynczych, elastycznych, złożonych oraz nieliniowych.
Opcje pojedyncze
Egzotyczne opcje pojedyncze (ang. singular payoff options) charakteryzuje nieciągłość lub nagłe skoki w funkcji dochodu, przyjmujące na wykresie postać stromych schodków. W klasie opcji pojedynczych wyróżnić można trzy główne grupy opcji egzotycznych: opcje o uwarunkowanej premii (ang. contingent premium options), opcje binarne, oraz opcje z odstępem (ang. gap options).
Opcje elastyczne
Opcje, należące do tej klasy określane są czasem jako opcje uwarunkowane czasem (ang. time-dependent options). Ich moment realizacji określony jest inaczej niż w przypadku opcji europejskich i amerykańskich; często też w innym momencie niż w wypadku opcji standardowych określane są pozostałe charakterystyki opcji. Opcje elastyczne dają nabywcy prawo wyboru pewnych cech opcji w przyszłości, tj. po zawarciu transakcji opcyjnej. Główne grupy opcji elastycznych to opcje bermudzkie (ang. Bermudan options), opcje wyboru (ang. chooser options), opcje o opóźnionym starcie (ang. forward start options), opcje zapadkowe (ang. ratchet options) oraz opcje na okrzyk (ang. shout options).
Opcje złożone
Opcja złożona (ang. compound option) to opcja na opcję, czyli taka, której instrumentem pierwotnym jest inna opcja, zwana opcją-córką. Opcja bazująca na innej opcji, nazywana opcją-matką, daje właścicielowi prawo kupna lub sprzedaży - w uzgodnionym czasie - ściśle określonej opcji, po ustalonej z góry cenie.
Opcje nieliniowe
Opcje nieliniowe (ang. nonlinear payoff options) to opcje o nieliniowej funkcji wartości końcowej, czyli takie, dla których zależność dochodu od ceny instrumentu bazowego w momencie wygasania opcji nie jest liniowa, czy też - jak mawiają niektórzy - wykres tej zależności nie ma kształtu kija hokejowego, co jest z kolei typowe dla opcji standardowych. Nieliniowość może być przy tym określona na kilka - co najmniej - sposobów, jako - na przykład - funkcja potęgowa, wykładnicza, logarytmiczna lub inna nieliniowa funkcja ceny instrumentu bazowego. (abstrakt oryginalny)

The article's aim is to present financial characteristics of instruments included in four classes of exotic options, i.e. singular, elastic, compound and nonlinear options.
Singular options
Singular payoff options are characterized by nonlinearity or sudden fluctuations in the function of income, presented in graphs as steps. Within singular options we can distinguish three major groups of exotic options: contingent premium options, binear options, and gap options.
Elastic options
Options included in this class are sometimes referred to as time-dependent options. Their exercise time is determined differently than in case of European or American options; also other characteristics of the option are often determined in a different time than in case of standard options. Elastic options provide a buyer with a right to choose certain features in the future, i.e. after conclusion of the option contract. There are the following main groups of elastic options: Bermudan options, chooser options, forward start options, ratchet options, and shout options.
Compound options
compound option is the option where another option, called daughter option, is the underlying instrument. The option based on another option, called parent option, gives the buyer a right to buy or sell - in agreed time - a strictly specified option at a previously agreed price.
Nonlinear options
Nonlinear payoff options refer to options with nonlinear function of the final value, i.e. options where the relation between income and price of the underlying instrument is nonlinear at the moment of termination, or, as some admit, the graphic representation of the relation has the shape of a hockey stick, which is in turn typical for standard options. The nonlinearity may be presented in several ways, for example, as an exponential or logarithmic function, or another nonlinear function of the underlying instrument's price. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5520
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu