BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piątkowski Wiesław (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Rozważania Jana Pawła II o istocie nauki społecznej Kościoła
Deliberations of John Paul II on the Essence of the Church's Social Teaching
Źródło
Annales : etyka w życiu gospodarczym, 2012, vol. 15, s. 33-40
Annales. Ethics in Economic Life
Słowa kluczowe
Katolicka nauka społeczna, Kościół katolicki, Poglądy filozoficzne
Catholic social teaching, Roman Catholic Church, Philosophical thought
Uwagi
summ.
Abstrakt
Na podstawę źródłową niniejszego opracowania składają się encykliki Jana Pawła II - Laborem exercens (1981), Sollicitudo rei socialis (1987), Centesimus annus (1991), Fides et ratio (1998), List Apostolski Jana Pawła II Tertio millenio adveniente (1994) oraz wywiad ks. kard. Karola Wojtyły, udzielony Vittorio Possentiemu 21 czerwca 1978 r. w Mediolanie. Polska wersja tego wywiadu opublikowana została w roku 1996 pt. Czy jest możliwa nauka społeczna Kościoła?1. Natomiast jego wersja pierwotna, włoska, ogłoszona została w roku 1991 w kwartalniku Il Nuovo Areopago nr 1/37, s. 8-61) pt. Intervista inedita 1978 sulla possibilità di una dottrina sociale della Chiesa2. Nastąpił więc znaczny upływ czasu między udzieleniem wywiadu a jego publikacją. W opracowaniu wyodrębniam następujące zagadnienia: 1) relacje pojęć: nauczanie społeczne Kościoła, nauka społeczna Kościoła i katolicka nauka społeczna; 2) relacja teoria - praxis ze stanowiska nauki społecznej Kościoła; 3) nauka społeczna Kościoła a ideologia; 4) w jakim sensie można mówić o historyzmie nauki społecznej Kościoła?; 5) periodyzacja rozwoju nauki społecznej Kościoła. (fragment tekstu)

The source basis of the article is composed of pope John Paul's II encyclicals - Laborem exercens (1981), Solicitudo rei socialis (1987), Centesimus annus (1991), Fides et ratio (1998), the Apostle's Letter Tertio Millennio adveniente (1994) as well as the interview with priest cardinal Karol Wojtyla given to Vittorio Possenti on 21st June 1978 in Mediolan. I shall separate the following issues:1) relations of concepts: social teaching of the Church, social doctrine of the Church and catholic social teaching; 2) relation theory - practice from the point of view of social doctrine of the Church; 3) social doctrine of the Church versus ideology; 4) in what sense may we talk about the historism of social doctrine of the Church?; 5) periodisation of the development of social doctrine of the Church. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ks. Kardynał Karol Wojtyła, Czy jest możliwa nauka społeczna Kościoła? Wywiad udzielony Vittorio Possentiemu dnia 21 czerwca 1978 r. w Mediolanie, w: Nauczanie społeczne Kościoła integralną częścią jego misji, Fundacja Jana Pawła II. Ośrodek Dokumentacji Pontyfikatu, Rzym 1996, s. 11-91.
  2. Jan Paweł II, Sollicitudo rei socialis, Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, Wrocław 1997, 41.
  3. Jan Paweł II, Encyklika Fides et ratio, Pallotinum, Poznań 1998, 87.
  4. Compendio della dottrina sociale della Chiesa, Libreria Editrice Vaticana, 2004. Polski przekład: Kompendium nauki społecznej Kościoła, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2226
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/1475
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu