BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wilk Justyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Zmiany demograficzne w województwach w aspekcie rozwoju zrównoważonego
Demographic Changes in Voivodeships in the Aspect of Sustainable Development
Źródło
Ekonometria / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2012, nr 4 (38), s. 308-319, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Econometrics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Demografia, Wielowymiarowa analiza statystyczna, Mierniki taksonomiczne
Sustainable development, Demography, Multi-dimensional statistical analysis, Taxonomic indicators
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest porównanie województw Polski w obszarze zmian demograficznych, wskazanym przez UE jako jeden z warunków zrównoważonego rozwoju. Podjęto w nim problematykę starzejącego się społeczeństwa i społeczno-gospodarczych konsekwencji tego procesu, w szczególności trudnej sytuacji osób starszych. Badaniem objęto lata 2005 i 2010. Dla każdego roku wyznaczono wartości miernika syntetycznego w województwach, przyjmując wspólny wzorzec rozwoju dla obu lat. Umożliwiło to określenie sytuacji województw i poziomu zróżnicowania regionalnego oraz kierunku i tempa zachodzących przemian. Wyniki badania wskazują, że w miejsce postępu pojawia się regres i żadne z województw nie wykazuje oznak rozwoju zrównoważonego. W większości województw postępuje proces starzenia demograficznego, a sytuacja osób starszych nie ulega poprawie.(abstrakt oryginalny)

The subject of this paper is to compare Polish voivodeships regarding the area of demographic changes which was considered by the EU as one of the major requirements of sustainable development. The problem is considered as regards ageing society and socio-economic consequences of this process. The investigation covers 2005 and 2010. For both years synthetic measure values for each voivodeship were determined in respect to one common pattern. This provided the basis for the evaluation of the voivodeships' situation and its territorial disparities, and also direction and intensity of occurring changes. The results show that there is a recourse instead of progress and there is no sustainable development in Polish voivodeships. Population of the majority of regions is ageing and the situation of elderly people is not getting better.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bal-Domańska B., Wilk J., Gospodarcze aspekty zrównoważonego rozwoju województw - wielowymiarowa analiza porównawcza, "Przegląd Statystyczny" (Statistical Review) nr 3-4/ 2011, tom 58, s. 300-322.
  2. Borys T. (red.), Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Warszawa- Białystok 2005.
  3. Dokumentacja metodologiczna Banku Danych Lokalnych GUS, http://www.stat.gov.pl/bdl [dostęp: 07.03.2012].
  4. Dragan A., Starzenie się społeczeństwa i jego skutki, Kancelaria Senatu. Biuro Analiz i Dokumentacji, Opracowania tematyczne OT-601, Warszawa, kwiecień 2011.
  5. Moduł Eurostatu dot. wskaźników zrównoważonego rozwoju, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/ page/portal/sdi/indicators [dostęp: 12.02.2012].
  6. Piontek F., Człowiek i jego środowisko w strategii wzrostu gospodarczego i w zrównoważonym (trwałym) rozwoju, "Problemy Ekologii" 2000, nr 5.
  7. Review of the EU Sustainable Development Strategy (EU SDS) - Renewed Strategy, European Commission, Bruksela 2006, http://ec.europa.eu/sustainable/docs/renewed_eu_sds_pl.pdf [dostęp: 08.02.2011].
  8. Rogall H., Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2010.
  9. Strzelecki Z. (red.), Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2008-2009, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa 2009.
  10. Walesiak M., Uogólniona miara odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3866
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu