BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Świtłyk Michał (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Efektywność techniczna publicznych uczelni w latach 2001-2010
Technical Effectiveness of Public Universities in the Years 2001-2010
Źródło
Ekonometria / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2012, nr 4 (38), s. 320-342, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Econometrics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Efektywność, Metoda DEA (analiza obwiedni danych), Szkolnictwo wyższe, Efektywność techniczna
Effectiveness, Data Envelopment Analysis (DEA), Higher education, Technical efficiency
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badania było określenie efektywności technicznej publicznych uczelni oraz opracowanie rankingu ich efektywności. Analizie poddano uczelnie publiczne podległe nadzorowi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zakres czasowy analizy obejmował lata 2001-2010. W badaniach zastosowano metodę DEA (model BCC). Dla analizowanego modelu o dwóch wyjściach i pięciu wejściach efektywność techniczna badanych uczelni jest wysoka. Wielkość przeciętnego współczynnika efektywności technicznej w latach 2001-2010 dla modelu BCC wahała się od 97,0% (2006) do 98,5% (2010). Najwyższe lokaty w rankingu efektywności uczelni publicznych w latach 2001-2010 zajęły: Uniwersytet Warszawski i Politechnika Warszawska. W każdym z badanych lat uczelnie te osiągnęły wynik 1000,0%. W grupie uczelni na ostatnich miejscach rankingu większość uczelni należy do grupy uczelni zbliżonych do efektywnych (współczynnik efektywności w tej grupie zawierał się pomiędzy 90 a 99,9%). Uczelnie te wymagają podjęcia działań usprawniających na poziomie zarządzania operacyjnego uczelnią.(abstrakt oryginalny)

The aim of the study is to determine the technical efficiency of public universities and to develop a ranking of their effectiveness. The subject of the analysis were public universities subordinated to the Ministry of Science and Higher Education. Time range analysis covered the years 2001-2010. The study used the method of DEA (BCC model). For the analyzed model with two inputs and five outputs the technical efficiency of analyzed universities is high. The size of the average coefficient of technical efficiency in 2001-2010 for the BCC model ranged from 97.0 (2006) to 98.5% (2010). The highest positions in the ranking of the effectiveness for public universities in the period of 2001-2010 occupied University of Warsaw and Warsaw University of Technology. In each of the years these universities achieved the result of 100.0%. In the group of universities in the last positions, most of them achieved similar results of effectiveness to the group of effective universities (coefficient of performance of this group was between 90-99.9%). As a conclusion, these results suggest that universities require improvement in the operational management area.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andersen P., Petersen N., A procedure for ranking efficient units in Data Envelopment Analysis, "Management Science" 1993, no 39(10).
 2. Banker, Charnes A., Cooper W.W., Some models for estimating technical and scale inefficiency in Data Envelopment Analysis, "Management Science" 1984, no 30, s. 1078-1092.
 3. Coelli T., Rao P.D.S., Battese G.E., An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis, Kluwer Academic Publishers, Boston 1998.
 4. Charnes A., Cooper W.W., Rhodes E., Measuring the efficiency of decision making units, "European Journal of Operational Research" 1978, vol. 2, Issue 6, s. 429-444.
 5. Ćwiąkała-Małys A., Pomiar efektywności procesu kształcenia w publicznym szkolnictwie akademickim, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010.
 6. Gatnar E., Walesiak M. (red.), Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 7. Guzik B., Podstawowe modele DEA w badaniu efektywności gospodarczej i społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.
 8. Kania W., Zastosowanie metody DEA do porównywania efektywności kształcenia w szkołach wyższych, [w:] A. Barczak (red.), Ekonometria czasu transformacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 1998.
 9. Maciejewski T., Rektorzy chcą zmian, choć nie takich jak rząd, "Gazeta Wyborcza, Wydarzenia", Szczecin 2010.
 10. Nazarko J. i in., Metoda DEA w badaniu efektywności instytucji sektora publicznego na przykładzie szkół wyższych, "Badania Operacyjne i Decyzje" 2008, nr 4, s. 89-105.
 11. Polskie szkolnictwo wyższe - stan, uwarunkowania i perspektywy, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009.
 12. Steczkowski J., Zeliaś A., Metody statystyczne w badaniu zjawisk jakościowych, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1997.
 13. Suchodolska M., Rząd zmusza państwowe uczelnie do konkurencji, "Dziennik Gazeta Prawna" z dnia 1-3.10.2010.
 14. Szuwarzyński A., Metoda DEA pomiaru efektywności działalności szkół wyższych, "Nauka i Szkolnictwo Wyższe" 2006a, nr 2/28, s. 78-88 .
 15. Szuwarzyński A., Rola pomiaru efektywności szkoły wyższej w kształtowaniu jej pozycji konkurencyjnej, [w:] J. Ditel, Z. Sapijaszko (red.), Konkurencja na rynku usług edukacji wyższej, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Łódź 2006b, s. 213-224.
 16. Świtłyk M., Mongiało Z., Zastosowanie metody Data Envelopment Analysis do pomiaru efektywności w uczelniach publicznych w latach 2004-2008, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2011(171), s. 375-384.
 17. Woźnicki J. (red.), Benchmarking w systemie szkolnictwa wyższego, FRP, Warszawa 2008.
 18. Założenia do nowelizacji ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/ 69/70/6970/20091019_Zalozenia_do_nowelizacji_ustawy.pdf [dostęp 07.10.2012].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3866
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu