BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cheba Katarzyna (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Prognozowanie zmian wytwarzania odpadów komunalnych
Forecasting Changes of Municipal Waste Production
Źródło
Ekonometria / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2012, nr 4 (38), s. 81-92, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Econometrics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Prognozowanie, Opłaty komunalne, Poziom życia
Forecasting, Utility bills, Living standard
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Gospodarowanie odpadami to obecnie jeden z istotniejszych problemów funkcjonowania skupisk ludzkich. Prognozowanie ilości wytwarzanych odpadów na podstawie dotychczas stosowanych metod w sytuacji znacznych zmian w otoczeniu społeczno-gospodarczym okazuje się podejściem mało dokładnym. W literaturze przedmiotu proponuje się uwzględnienie w tym celu wielu różnych czynników zróżnicowanych geograficznie. Celem pracy jest prognozowanie zmian wytwarzania odpadów uwzględniające wpływ różnych czynników o charakterze społeczno-ekonomicznym w układzie województw w Polsce. W pracy porównano wyniki uzyskane na podstawie dotychczas stosowanych w tym celu metod polegających na ekstrapolacji danych historycznych za pomocą modeli trendu z wynikami uzyskanymi na podstawie modeli regresji wielorakiej uwzględniających wpływ wielu różnych czynników.(abstrakt oryginalny)

Waste management is currently one of the most important problems of the functioning of densely populated areas. Forecasting of quantity of municipal waste production on the basis of previously applied methods in the situation of large changes in socio-economic environment turns to be not an accurate approach. In the literature a wide variety of geographically diverse factors are proposed for this purpose. The aim of this study is to forecast changes in the municipal waste generation taking into account the impact of the socio-economic various factors, by voivodships in Poland. In the study the obtained results, which were based on existing methods for this purpose, involving the extrapolation of historical data on the basis of trends models, were compared to the results developed on multiple regression models, taking into account the influence of many different factors.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Al-Salem S.M., Lettieri P., Life Cycle Assessment (LCA) of municipal solid waste management in the State of Kuwait, "European Journal of Scientific Research" 2009, no 3.
 2. Beigl P., Salhofer S., Wassermann G., Maćków I., Sebastian M., Szpadt R., Prognozowanie zmian ilości i składu odpadów komunalnych, VI Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami, Poznań 2005.
 3. Berbeka K., Konsekwencje wdrażania dyrektyw ekologicznych Unii Europejskiej dla konsumpcji gospodarstw domowych w Polsce, UE, Kraków 2005.
 4. Boer den E., Boer den J., Jager J., Planowanie i optymalizacja gospodarki odpadami, Wydaw. PZiTS, Wrocław 2005.
 5. Boer den J., Jager J, Szpadt E., Maćkow I., Mrowinski P., Sebastian M., Szpadt R., Zastosowanie analizy cyklu życia do modelowania rozwoju zintegrowanych strategii gospodarki odpadami dla szybko rozwijających się miast i regionów, V Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami, Poznań 2003.
 6. Christiansen K.M., Fischer C., Baseline projections of selected waste streams: Development of Methodology. European Environmental Agency, Technical Report no. 28", Copenhagen 1999.
 7. Dennison G.J., Dodd U.A., Whelan B., A socio-economic based survey of household waste characteristics in the city of Dublin, Ireland, waste quantities, "Resources, Conservation and Recycling" 1996, no 17.
 8. Harańczuk G., Analiza skupień na przykładzie segmentacji nowotworów, StatSoft Polska, 2005.
 9. Hekkert M.P., Joosten L.A.J., Worrell E., Analysis of the paper and wood flow in the Netherlands, "Resources, Conservation and Recycling" 2000, vol. 30.
 10. Hunt R., Franklin W., LCA - How it Came About. Personal Reflections on the Origin and the Development of LCA in the USA, Int J LCA 1:4-7, 1996.
 11. Jalili Ghazi Zade M., Noori R., Prediction of municipal solid waste generation by use of artifical neural network: a case study of Mashhad, "International Journal of Environmental Research" 2008, vol. 2, no 1.
 12. Karavezyris V., Prognose von Siedlungsabfӓllen. Untersuchung zu determinieren-den Faktoren und Methodischen Ansӓtzen, TK Verlag, Nieruppin 2001.
 13. Krajowy Plan Gospodarowania Odpadami 2014, Ministerstwo Ochrony Środowiska, 2010.
 14. Sircar R., Ewert F., Bohn U., Gahzheitliche Prognose von Siedlungsabfӓllen, "Mull und Abfall" 1, 7-11, 2003.
 15. Tałałaj I.A., Wpływ wybranych czynników społeczno-ekonomicznych na zmiany ilości od padów komunalnych w województwie podlaskim, "Inżynieria Ekologiczna" 2011, nr 25.
 16. Zalecane kierunki zmian wzorców konsumpcji i modeli produkcji sprzyjające strategii trwałego, zrównoważonego rozwoju, Ekspertyza przygotowana dla Departamentu Strategii Gospodarczej Ministerstwa Gospodarki, UE, Kraków 2000.
 17. Zeliaś A. (red.), Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym", AE, Kraków 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3866
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu