BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przygodzki Zbigniew (University of Lodz, Poland)
Tytuł
State of Play and Sectoral Differentiation of Clusters in Visegrad Group Countries and in Germany in the Context of Increasing Competitiveness
Stan i zróżnicowanie sektorowe klastrów w krajach Grupy Wyszehradzkiej oraz Niemczech w kontekście wzmacniania zdolności konkurencyjnych
Źródło
Comparative Economic Research, 2012, vol. 15, nr 1, s. 61-81, tab., wykr., bibliogr. poz.
Słowa kluczowe
Konkurencyjność regionów, Konkurencyjność międzynarodowa, Klastry, Innowacyjność
Regions competitiveness, International competitiveness, Business cluster, Innovative character
Uwagi
summ., streszcz.
Kraj/Region
Niemcy
Germany
Abstrakt
Zgodnie z definicją Komisji Europejskiej pod pojęciem konkurencyjności regionów należy rozumieć zdolność przedsiębiorstw, przemysłu, a także ponadnarodowych ugrupowań, zlokalizowanych w regionie, wystawionych na międzynarodową konkurencję, do osiągania trwałego i relatywnie wysokiego poziomu dochodu i zatrudnienia. Zgodnie z tym rozumieniem wzmacnianie potencjału rodzimych podmiotów gospodarczych i ich otoczenia, powinno być priorytetem polityk gospodarczych rządów. Jednym z uznanych mechanizmów wspierających potencjał środowisk przedsiębiorczości jest organizacja i wzmacnianie konkurencyjności klastrów. Stanowią one specyficzny rodzaj sieci gospodarczych opartych na logice współpracy i konkurencji, których sprawne funkcjonowanie najczęściej wymaga ukierunkowanych inwestycji. Polityka klastrowa realizowana przez kraje Europy Zachodniej ma dziś najczęściej charakter systemowy, zintegrowany między poziomem centralnym i regionalnym, natomiast rzeczowy zakres interwencji dotyczy przede wszystkim wspierania innowacyjności klastrów. Z tej perspektywy interesujące jest jaki kształt polityka ta przybiera w krajach Europy Środkowej po zmianach związanych z transformacją gospodarek. Jako przedmiot analizy wybrano kraje Grupy Wyszehradzkiej, wiedząc, że zjawiska klastrowe były tutaj znane już przynajmniej od końca lat 90-tych. Mimo, iż upłynęło już ponad 10 lat wnioski z analizy wskazują, że polityka ta jest dopiero w początkowym stadium rozwoju i w przeciwieństwie do gospodarek zachodnich (w analizowanym przypadku Niemiec) w znikomym zakresie oddziałuje na innowacyjność gospodarek krajowych i regionalnych systemów innowacyjnych. (abstrakt oryginalny)

In accordance with the definition by the European Commission regional competitiveness means the ability of companies, sectors and transnational groupings in the region exposed to international competition to generate sustainable and relatively high income and employment levels. Following this line of thinking, strengthening the potential of local economic operators and their environment should become the priority of economic policies of the governments. One among recognised mechanisms that back up enterprise potential is the organisation and fostering of the competitiveness of clusters. They are a specific case of economic networks based on cooperation and competitiveness which usually need targeted investment in order to be efficient in their operations. Cluster policy implemented by Western European countries is most often systemic, integrated between the central and the regional levels with the material scope of investment focusing on assisting innovation in clusters. From this perspective it is interesting to see the shape the policy takes in Central European countries after their economic transformation. We selected Visegrad Group countries as the subject of our analysis knowing that clusters have been known there since at least the end of 1990s. Although more than 10 years have passed the conclusions indicate that the policy is at its initial development stage and, differently from Western economies (Germany in our case), it hardly effects the innovation of national economies and regional systems of innovation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arocena J. (1996) El desarrollo local. Aspectos teóricos. Condicionantes. Actores involucrados, Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Comunicación de la Universidad Católica, exposición realizada en el seminario regional Globalización, desarrollo local y las cooperatives, Florida, 27/28.
 2. Benko G. (1993), Geografia technopoli, PWN, Warszawa.
 3. Borras S., Tsagdis D. (2011), Polityki klastrowe w Europie. Przedsiębiorstwa, instytucje i zarządzanie, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 4. Boudeville J. R. (1972), Amenagement du territorire et polarisation, Editions M.-Th. Genin, Paris.
 5. Brodzicki T., Szultka S. (2002), Koncepcja klastrów a konkurencyjność przedsiębiorstw, Organizacja i Kierowanie, nr 4 (110), Warsaw.
 6. Deloitte Business Consulting S.A (2010), Benchmarking klastrów w Polsce. Raport 2010, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,; authors of the methodology: Nowakowska A., Przygodzki Z., Sokołowicz M., Matusiak K., Bąkowski A.
 7. Despiney-Żachowska B. A. (2002), Rozwój i przyszłość regionów przygranicznych - próba interpretacji w ujęciu dystryktu neomarshallowskiego. Przykład Euroregionu "Nysa", Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Gospodarka lokalna w teorii i praktyce nr 939.
 8. Domański R. (2000), Regionalny poziom gospodarki uczącej się, Czasopismo Geograficzne LXXI.
 9. EC Communication: Towards world-class clusters in the European Union: Implementing the broad-based innovation strategy- SEC(2008) 2637.
 10. European Clusters Policy Group (2008/824/WE).
 11. European Clusters Policy Group, Final Recommendations - A Call for Policy Action; European Clusters Policy Group, Consolidated Set of Policy Recommendations on Four Themes, 2010.
 12. Gancarczyk J., Gancarczyk M. (2002), Konkurencyjność skupisk przemysłu (clusters) - od korzyści zewnętrznych do korzyści sieci, Studia Regionalne i Lokalne nr 2-3.
 13. Gordon I. R., McCann Ph. (2000) Industrial clusters: complexes, agglomeration and/or social networks?, Urban Studies, Vol. 37 Issue 3.
 14. Grosse T. G. (2002), Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego, Studia Regionalne i Lokalne nr 1 (8).
 15. Grzeszczak J. (1999) Bieguny wzrostu a formy przestrzeni spolaryzowanej, 'Prace Geograficzne', nr 173, PAN Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. St. Leszczyckiego, Wydawnictwo Continuo, Wrocław.
 16. Hamdouch A. (2007), Innovation Networks and Clusters: A Critical Review of the Recent Literature, Proceedings of the 19th EAEPE Conference: Economic Growth, Development and Institutions, Porto.
 17. Hsaini, A. (2000), Le depassement des economies d'agglomeration comme seules sources explicatives de l'efficacite des systemes de production territorialises, Revue d'Economie Regionale et Urbaine n 2.
 18. Manuel de Jesus I. (2003), Działalność przedsiębiorstwa w aspekcie przestrzennym, [in:] Ekonomiczne aspekty gospodarki przestrzennej, (ed.) T. M. Łaguna, Uniwersytet Warmiński-Mazurski w Olsztynie.
 19. Isard W. (1960), Methods of Regional Analysis: An Introduction to Regional Science, MIT Press.
 20. Isard W. (1965), Metody analizy regionalnej. Wprowadzenie do nauki o regionach, Polish Scientific Publishers PWN, Warsaw.
 21. Isserman A. W. (1977), The Location Quotient Approach for Estimating Regional Economic Impacts, Journal of the American Institute of Planners 43.
 22. Jewtuchowicz A. (1987) Rozwój miast, uprzemysłowienie i efekty zewnętrzne, [in:] Ekonomiczne aspekty funkcjonowania lokalnych układów osadniczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 23. Jewtuchowicz A. (1997), Środowisko przedsiębiorczości, innowacje a rozwój terytorialny, Zakład Ekonomiki Regionalnej i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 24. Jewtuchowicz A. (2001), Terytorium i lokalne systemy produkcyjne a globalizacja gospodarki, [in:] W. Kosiedowski (ed.) Gospodarka i polityka regionalna okresu transformacji, Toruń.
 25. Jewtuchowicz A., Pietrzyk I. (2003) Rozwój terytorialny - Teoria a polska rzeczywistość. (Przykład regionu łódzkiego), [in:] Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym w kontekście integracji europejskiej, edited by A. Klasik, KPZK PAN, Warszawa.
 26. Leontief W. (1986), Input-Output Economics, 2nd ed., Oxford University Press, New York.
 27. Maillat D. (2002) Globalizacja, terytorialne systemy produkcyjne i środowiska innowacyjne, Rector's Lectures, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2002.
 28. Maillat D., Bataini S-H. (2002), Competitivite des systemes territoriaux de production: le role du milieu, Communication pour le XXXVIIIe Colloque annuel de l'ASRDLF, Trois-Rivières.
 29. McCann Ph. (2001), Urban and Regional Economics, Oxford University Press.
 30. Meier do Köcker G. (2009), Clusters in Germany. An Empirical Based Insight View on Emergence, Financing, Management and Competitiveness of the Most InnovativeClusters in Germany Institute for Innovation and Technology, Berlin.
 31. Morawski W. (2001), Socjologia ekonomiczna, PWN, Warszawa.
 32. Opinia Komitetu Regionów - Klastry i polityka dotycząca klastrów (2008/C 257/12).
 33. Perrin J. C. (1995), Dynamika przemysłowa a rozwój lokalny. Bilans w kategoriach środowisk, Studia regionalne nr 1, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
 34. Pietrzyk I. (2000), Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, PWN, Warszawa.
 35. Porter M. (2001), Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
 36. Porter M. E. (1990), The Competitive Advantage of Nations, The Free Press, New York: 1990.
 37. Porter M. E. (1998), Clusters and the New Economic Competition, Harvard Business Review.
 38. Reich R. B. (1999) Praca narodów. Przygotowanie do kapitalizmu XXI wieku, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 39. Roberts B., Stimson R. J. (1998), Multi-sectoral qualitative analysis: a tool for assessing the competitiveness of regions and formulating strategies for economic development, Annals of Regional Science vol. 32 no. 4, Springer Berlin / Heidelberg.
 40. Sikorski Cz. (1998), Ludzie nowej organizacji. Wzory kultury organizacyjnej wysokiej tolerancji niepewności, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 41. Solvell Ö, Lidqvist G., Ketels Chr. (2003), The Cluster Initiative Greenbook, Stockholm.
 42. Sölvell Ö. (2009), Clusters Balancing Evolutionary and Constructive Forces, Ivory Tower Publishers.
 43. Wojnicka E., Brodzicki T., Szultka S. (2003), Clusters in Poland, report prepared for LEED/OECD Program on Clusters in Transition Economies, IBnGR, Gdańsk.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-2008
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu