BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dworak Edyta (University of Lodz, Poland)
Tytuł
Analysis of Knowledge-based Economy Development in Poland in the Light of Strategic Documents
Analiza Rozwoju Gospodarki Opartej na Wiedzy w Polsce w Świetle Dokumentów Strategicznych
Źródło
Comparative Economic Research, 2012, vol. 15, nr 1, s. 23-41, tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka narodowa, Rozwój gospodarczy państwa, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW)
National economy, Economic development of the country, Knowledge-based economy
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało nałożenie na rząd obowiązku opracowania i realizowania różnych strategii gospodarczych, w tym przede wszystkim strategii kształtowania gospodarki opartej na wiedzy. Po wiosennym szczycie Unii Europejskiej w 2005 r. kraje członkowskie zostały zobowiązane do wdrażania Strategii Lizbońskiej na poziomie narodowym i opracowywania narodowych strategii służących realizacji jej celów. Dzięki temu cele i zadania budowy gospodarki opartej na wiedzy zostały zapisane w dokumentach strategicznych i programach operacyjnych wchodzących w skład Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 (NSRO), przygotowanych przez kolejne rządy po 2005 roku. Niemniej trzeba zaznaczyć, że również instytucje naukowe (np. PAN) przedstawiły różne dokumenty strategiczne, w których uwzględniono zagadnienie gospodarki opartej na wiedzy i jej roli w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski. Nie powstało jednak opracowanie poświęcone całościowej strategii rozwoju GOW. Celem artykułu jest prezentacja i ocena najważniejszych dokumentów dotyczących strategii rozwoju gospodarki opartej na wiedzy w Polsce, tj. Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 (SRK), Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 (NSRO) i funkcjonujących w ich obrębie programów: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (POIG) i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (POKL), jak również Strategii rozwoju nauki w Polsce do 2015 roku, Raportu "Polska 2030. Wyzwania Rozwojowe" i Programu Foresight, przygotowanego przez PAN. (abstrakt oryginalny)

After the European Union summit in spring 2005, the member countries were obliged to implement the Lisbon Strategy on the national level and to prepare national strategies to fulfil its goals. Due to this, the goals and tasks of building knowledge-based economy were entered into the strategic documents and operational programs included in the National Strategic Reference Framework 2007-2013 (NSRF), prepared by successive governments after 2005. However, it needs to be mentioned that also scientific institutions (e.g. the Polish Academy of Sciences, PAN) introduced various strategic documents in which issues of knowledge-based economy and its role in the social and economic development of Poland were included. However, a study of a holistic knowledge-based economy was not made. The aim of article is to present and assess the most important documents referring to the strategy of knowledge-based economy development in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. European Innovation Scoreboard 2008 (2009), Comparative Analysis of Innovation Performance, EEC, Brussels, January.
 2. Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii Europejskiej (2009), collective work edited by W. Janasz, Difin, Warsaw.
 3. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 (2007), Warsaw, Ministry of Regional Development, May.
 4. Narodowy Program Foresight "Polska 2020" www.ippt.gov.pb/foresight.
 5. Nauka i technika w Polsce w 2008 roku (2010), Central Statistical Office, Warsaw.
 6. Piech K. (2009), Wiedza i innowacje w rozwoju gospodarczym: w kierunku pomiaru i współczesnej roli państwa, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warsaw.
 7. Płowiec U. (2008), Ocena innowacyjności gospodarki polskiej a strategia rozwoju kraju, 'Ekonomista', no. 6.
 8. Polska 2030. Wyzwania rozwojowe www.zds.kprm.gov.pl.
 9. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (2007), Ministry of Regional Development, Warsaw.
 10. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 (2007), Ministry of Regional Development, Warsaw, September.
 11. Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 (2007), Ministry of Regional Development, Warsaw.
 12. Strategia Rozwoju Nauki w Polsce do 2015 roku (2008), Ministry of Science and Higher Education, Warsaw, June.
 13. Ustawa z 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Journal of Laws of 21.04.2011, No. 83.
 14. Ustawa z 30 kwietnia 2010 r. o instytucjach badawczych, Journal of Laws, No. 96.
 15. Ustawa z 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Journal of Laws, No. 96.
 16. Ustawa z 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki, Journal of Laws, No. 9.
 17. Ustawa z 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, Journal of Laws, No. 96.
 18. Ustawa z 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, Journal of Laws, No. 96.
 19. Wisła R. (2007), Znaczenie europejskiej polityki spójności i polityki regionalnej w procesie budowania gospodarki opartej na wiedzy, [in:] S. Pangsy-Kania (ed.) Wiedza i innowacje w rozwoju polskich regionów: siły motoryczne i bariery, Foundation for the Development of the University of Gdańsk, Gdańsk.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-2008
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu