BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzelak Maria (University of Lodz, Poland)
Tytuł
Innovation Activity and Competitiveness of Manufacturing Divisions in Poland
Aktywność innowacyjna a konkurencyjność działów przetwórstwa przemysłowego w Polsce
Źródło
Comparative Economic Research, 2011, vol. 14, nr 1, s. 121-143, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Globalizacja gospodarki, Przemysł przetwórczy, Konkurencyjność przemysłowa, Przewaga konkurencyjna, Innowacyjność przemysłu, Badania i rozwój (B+R), Modele panelowe
Economic globalization, Processing industry, Industrial competitiveness, Competitive advantage, Industry innovation, Research & Development (R+D), Panel model
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Nasilające się procesy globalizacyjne i integracyjne w gospodarce światowej, dynamiczne zmiany rynkowe oraz rosnące wymagania społeczne powodują, że poszczególne sekcje i działy gospodarki oraz przedsiębiorstwa w nich funkcjonujące, stają się coraz częściej uczestnikami walki konkurencyjnej. Zdaniem M. Portera uzyskanie przewagi konkurencyjnej jest możliwe tylko poprzez działania innowacyjne, a zdolność przemysłu do innowacji i do podnoszenia poziomu technologicznego decyduje o konkurencyjności całej gospodarki. Dlatego we współczesnych badaniach ekonomicznych tak ważnym zagadnieniem jest określenie powiązań pomiędzy konkurencyjnością a działalnością innowacyjną przedsiębiorstw. Celem artykułu jest próba ilościowego opisu wpływu nakładów na badania i rozwój oraz nakładów na innowacje na trzy wybrane charakterystyki określające konkurencyjność przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego. Charakterystykami tymi są: wartość dodana brutto, produkcja sprzedana i wydajność pracy. W badaniu wykorzystano publikowane dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego o wysokości poszczególnych typów nakładów w podziale na poszczególne działy przetwórstwa przemysłowego (sekcja D PKD) w latach 1999-2008. Analiza została przeprowadzona z wykorzystaniem modeli panelowych, gdzie podstawowym okresem jest rok kalendarzowy, zaś obiektami są działy przetwórstwa przemysłowego na dwucyfrowym poziomie agregacji. (abstrakt oryginalny)

Increasing processes of globalization and integration in the world economy, dynamic market changes and growing social demands cause that particular sections of the national economy and their divisions as well as enterprises operating in them, become more and more often participants of competitive activity. According to M. Porter getting competitive advantage is possible only by means of innovation activity, and the capacity of industry for innovation and increasing technological level decide about competitiveness of the whole economy. That is why in present-day economic researches it is so important to define relations between competitiveness and innovation activity of enterprises. The objective of the article is an attempt to describe quantitatively the impact of outlays on research and development and outlays on innovation on three selected characteristics defining competitiveness of manufacturing enterprises. These characteristics are: gross value added, sold production and labour productivity. In the research were used statistical data of Central Statistical Office showing amounts of particular types of outlays divided into particular manufacturing divisions (section D, the Polish Classification of Activities) in the period 1999-2008. the analysis was conducted by means of panel models, where the basic period is calendar year, and the objects are manufacturing divisions on two-digit level of aggregation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Hausman J. A. (1978), Specification Tests in Econometrics, Econometrica, vol. 46
  2. Hausman J. A., Taylor W. E. (1981), Panel Data and Unobservable Individual Effects, Econometrica, vol. 49
  3. Nauka i technika (2009), GUS, Warszawa
  4. Porter M. (1990), The Competitive Advantage of Nations, New York, The Free Press
  5. Rocznik Statystyczny Przemysłu (2000), GUS, Warszawa
  6. Rocznik Statystyczny Przemysłu (2009), GUS, Warszawa
  7. Suchecki B. (2000), Panel Data and Multivariate Models In the Economic Researches, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
  8. Welfe W. (2000), Empiryczne modele wzrostu gospodarczego, Ekonomista nr 4, Warszawa, s. 483-497
  9. Witkowski B., Weresa M. A., (2006), Wpływ innowacji na konkurencyjność branż polskiego przemysłu, [w:] Polska. Raport o konkurencyjności 2006. Rola innowacji w kształtowaniu przewag konkurencyjnych, (red.) Weresa M. A., Instytut Gospodarki Światowej SGH, Warszawa
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-2008
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu