BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lech Aleksandra (University of Lodz, Poland)
Tytuł
Implementation of TPA (Third Party Access) Principle in Polish Energy Sector
Realizacja zasady TPA (Third Party Access) w polskiej elektroenergetyce
Źródło
Comparative Economic Research, 2010, vol. 13, nr 3, s. 33-45, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Rynek energetyczny, Energia elektryczna, Liberalizacja energetyki, Przemysł elektroenergetyczny, Gospodarka energetyczna, Konkurencja na rynku energetycznym
Energy market, Electric power, Liberalization of energy production, Electricity industry, Energy economics, Competition in the energy market
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Liberalizacja sektora energoelektrycznego w Polsce przebiega zgodnie z wnioskami płynącymi z krytyki tradycyjnej teorii regulacji - zasada TPA, nakładająca na właścicieli sieci obowiązek udostępnienia tej sieci innym podmiotom, jest instrumentem umożliwiającym wprowadzenie konkurencji w sferze obrotu energią. Jednakże, mimo formalnego zapewnienia wszystkim odbiorcom prawa do zmiany sprzedawcy energii, niewielka liczba uprawnionych podmiotów korzysta w Polsce z przywileju zmiany sprzedawcy. Jedynie wśród dużych odbiorców przemysłowych, obserwuje się coraz większe zainteresowanie wykorzystaniem zasady TPA. Przeszkodą w zmianie sprzedawcy energii jest szereg barier ekonomicznych, technicznych i formalnych. Ich usunięcie pozwoli w przyszłości na wzrost stopnia konkurencji w sektorze elektroenergetycznym. (abstrakt oryginalny)

The liberalization of energy sector in Poland is conducted according to the conclusions deriving from the criticism of the traditional theory of regulation - the TPA principle is an instrument enabling introducing competition in energy trade subsector. However, in spite of formal assurance that the right to change electricity supplier is granted to all recipients, only a small number of entitled entities exercise this privilege. It is only the group of big industrial buyers among whom growing interest to exercise the TPA principle can be observed. The barriers to changing electricity supplier include economic, technical and formal ones. Removing them in the future will result in the increase of competition scale in energy sector. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. 2009 Great Britain and Northern Ireland National Report to the European Commission in relation to Directives 2003/54/Ec(Electricy) and 2003/155/EC(Gas)
 2. Borkowska B. (2006), Koncepcje deregulacji rynku monopolu naturalnego, [in:] Kopycińska D.(ed.) Regulacyjna rola państwa we współczesnej gospodarce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin
 3. Borkowska B. (2009), Regulacja monopolu naturalnego w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław
 4. DiLarenzo T. J. (1996), The Myth of Natural Monopoly, 'The Review of Austrian Economics', Vol. 9, No. 2
 5. Dobroczyńska A. (ed.) (2003) Energetyka w Unii Europejskiej, Droga do konkurencji na rynku energii elektrycznej i gazu, URE, Biblioteka Regulatora, Warszawa
 6. Filippini M. (1998), Are municipal electricity distribution utilities natural monopol?, 'Annals of Public and Cooperative Economics', No. 2
 7. Fornalczyk (2007), Biznes a ochrona konkurencji, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Kraków
 8. Guzik R., Panek A., Smagiel K. (2007), Otwarcie rynku i co dalej?, 'Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki', nr 4
 9. Kaserman D. L., Mango J. W. (1991), The Measurement of Vertical Economies and the Efficient Structure of the Electric Utility Industry, 'The Journal of Industrial Economics', No. 5
 10. Kwiatkowski M. (2008), Liberalizacja rynku energii elektrycznej, [in:] Chochowski A., Krawiec F. (ed.) Zarządzanie w energetyce. Koncepcje, zasoby, strategie, struktury, procesy i technologie energetyki odnawialnej, Difin, Warszawa
 11. Raport Roczny Prezesa urzędu Regulacji Energetyki 2009 (2009), URE, Warszawa http://www.ure.gov.pl
 12. Samuelson W. F., Marks S. G. (1998), Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa
 13. Stiglitz J. (2004), Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 14. Szablewski A. T. (1998), Promowanie konkurencji i uwarunkowania wyboru metody regulacji cen energii i paliw, [in:] Szablewski A. T (ed.) Liberalizacja sektora energetycznego i telekomunikacyjnego, INE PAN, Warszawa
 15. Szablewski A. T. (2003), Zarys teorii i praktyki regulacyjnej. Na przykładzie energetyki, INE PAN, Łódź-Warszawa
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-2008
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu